பொருள்: ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டபெருமாளே! தளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் காப்பாற்றுவர் என்ற எண்ணத்தில் தகுதி படைத்தவர்களை அண்டிவாழ்வது உலக இயல்பு. நான் தகுதியற்றவன் என்றாலும், உன்னைச் சரணடைந்தேன்... ஏன் தெரியுமா? "ஆதிமூலமே' என்று அழைத்த யானைக்காக ஓடிவந்தவன் அல்லவா! நோaயால் அவதிப்படும் காலத்தில் உன்னை நினைக்க சக்தியற்றவனாகி விடுவேன். அதனால், இப்போதே உன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வைத்து விட்டேன்.

Wednesday, May 6, 2009

Sholingur narasimmar

Temple's Puranic History
The name Kadigachalam came as the Lord gave darsan to the Saptharishi to a kadigai time and gave mukthi. He also gave darsan to Prahalatha by changing his figure of Terror and in the yoga stage.


Lord Anjeneya who is in the yoga stage helped Indrathymna Maharaja in killing the Arakkan Nikumban and saved his country. It was held on Sunday and hence evey Sunday is an important one for Siriya Thiruvadi. People take a bath in the Chakkra Theertham of the small hill and worship the Lord.

In Karthigai sundays people pray Lord after taking bath in the Chakkra Theertham and by lying down on its steps. People belive that Lord come and fulfill the wishes of the devotees in their dreams.

Sacred Thirumanjanam and poojas are performed for Lord Anjeneya on all Sundays. The Brahma theertham well, which is full of mineral water gives cure for many diseases. The water is tested by King Institute and certified as a mineral water which is good for health.

Temple History

Sholinghur or CholaSimhapuram is anciently known as Thirukadigai. This fact is evident from the sacred poems of the Third Thiruvanthathi of Peyalvar and from ThirumangaiAlvar. The name of this place is Kadighachalam as known from ancient legend. Kadiga is the name of a space of Time.
Big Hill Temple

Achalam is Hill. Lord Narasimha gave mukthi to Prahalathan by appearing in Yoga. Hence this place is known as Kadigachalam. Since Peyalvar worshipped this place by his pasuram,this is one of the oldest Temple.
Karikal Cholan of Chola dynasty divided his country into 48 divisions of which one is known as Kadigai Nadu. Kadiga is known as the place of Learning. Please note the name Kanchi Kadigai.
Since Vedha and other rare arts are taught in this place,. this is known as Kadigachalam. Vaishnava teachers called this as Cholasimhapuram. It is known from the inscription that the temple is an ancient one. During Vijayanagara regime Erumbi is famous. Swami Dhoddachar is the main person for the developement of Sholinghur.
Town Temple

Sri Acharya Swami, a renowned educationist with the help of Vijayanagara Kings abolished the forest and established the present Sholinghur.
The Temple is in the midst of the Town with a Tank and Car Mandapam. From the records, it is known that the Temple is renovated during 1588. A.D Swami's ardent devotees M/s. Thakkan Reddy and Mudaliandan make some renovations under the able guidance of swamiji. They have the right to take the Vahanams during Brahmotsavam. After the completion of the procession they have the right to receive the honour next to the Acharya.
There is an inscription of 14th century in the Big Hill and another of 17th century in Small Hill and also a inscription in Telugu Language.There is a small window opposite to Lord Narasimha’s Shrine at Big Hill, through which the Lord give darsan to Yoga Anjeneya at Small Hill. Yoga Narasimhar is facing east and the Small Hill is at the eastern side of the Big Hill.


Town Temple
Swamy Dhottachar used to worship Lord Varadaraja Perumal of Kanchi on the third day of Brahmotchavam every year. Once he was not able to visit kanchi and thus missed the Seva. The worried Dhottachar offered prayers to Lord Varadharajar sitting on the banks of Brahma Theertham at Sholinghur.


Kanchi Garuda Seva


Lord Varadarajar of Kanchi , pleased by the prayers of Swamy Dhottachar, appeared before him on Garuda Vahanam (Mount). This incident resulted in a ritual called ‘Dhottachar Seva’ performed on the third day of Brahmmotchavam at Kanchi Varadarajar Temple even now.

No comments: