பொருள்: ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டபெருமாளே! தளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் காப்பாற்றுவர் என்ற எண்ணத்தில் தகுதி படைத்தவர்களை அண்டிவாழ்வது உலக இயல்பு. நான் தகுதியற்றவன் என்றாலும், உன்னைச் சரணடைந்தேன்... ஏன் தெரியுமா? "ஆதிமூலமே' என்று அழைத்த யானைக்காக ஓடிவந்தவன் அல்லவா! நோaயால் அவதிப்படும் காலத்தில் உன்னை நினைக்க சக்தியற்றவனாகி விடுவேன். அதனால், இப்போதே உன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வைத்து விட்டேன்.

Tuesday, May 12, 2009

Alwars - Mangalasanam temples

Thiru Pavala Vannan - Sri Pavala Vannar 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAMThiru Paadagam - Sri Pandava Thoodhar 1, Kanchipuram - - THIRUMANGAI ALWAR – 2 PAASURAM

Thiru Paadagam - Sri Pandava Thoodhar 1, Kanchipuram - - THIRUMAZHIZAI ALWAR – 2 PAASURAM

Thiru Paadagam - Sri Pandava Thoodhar 1, Kanchipuram - - BHOOTATALWAR – 1 PAASURAM

Thiru Paadagam - Sri Pandava Thoodhar 1, Kanchipuram - - PEYALWAR – 1 PAASURAM
Nilathingal Thundam - Sri Nilathingal Thundathan 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAMThirukKalvanoor - Sri Aadhi Varaha Perumal 1, Kanchipuram - - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAMThiru Velukkai - Sri Azhagiya Singar Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thiru Velukkai - Sri Azhagiya Singar Perumal 1, Kanchipuram - PEYALWAR – 1 PAASURAMThiru Kaaragam - Sri Karunakara Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAMThirukkaar Vaanam - Sri Thirukkaar Vaanar 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAMThiruparameshwara Vinnagaram - Sri Vaikunda Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThiruthanka (Thoopul) - Sri Deepa Prakasar Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 2 PAASURAMThiruputkuzhi - Sri Vijayaraghava Perumal 1, Tirupukuzhi kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 2 PAASURAM


Thiru Nindravoor - Sri Bhatavatsala Perumal Temple – (kanchipuram) – THIRUMANGAI ALWAR – 2 PAASURAM


Thiru Evvul - Sri Veeraraghava Perumal 1, Tiruvallore –(kanchipuram) THIRUMANGAI ALWAR – 11 PAASURAM

Thiru Evvul - Sri Veeraraghava Perumal 1, Tiruvallore –( kanchipuram) - THIRUMAZHIZAI ALWAR – 1 PAASURAM


Thiru Kacchi - Sri Varadharaja Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR –4 PAASURAM

Thiru Kacchi - Sri Varadharaja Perumal 1, Kanchipuram - BOOTHATH ALWAR – 2 PAASURAM

Thiru Kacchi - Sri Varadharaja Perumal 1, Kanchipuram - PEY ALWAR – 1 PAASURAMThiru Vekka - Sri Yathothakaari Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 6 PAASURAM

Thiru Vekka - Sri Yathothakaari Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMAZHIZAI ALWAR – 3 PAASURAM

Thiru Vekka - Sri Yathothakaari Perumal 1, Kanchipuram - POIGAI ALWAR –4 PAASURAM

Thiru Vekka - Sri Yathothakaari Perumal 1, Kanchipuram - NAMMALWAR – 1 PAASURAMAshtabuyagaram - Sri Aadhikesava Perumal 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Ashtabuyagaram - Sri Aadhikesava Perumal 1, Kanchipuram - PEY ALWAR – 1 PAASURAMThiru Ooragam (Ooragathaan) - Sri Ulagalantha Perumal 1, Kanchipuram - - THIRUMANGAI ALWAR – 4 PAASURAM

Thiru Ooragam (Ooragathaan) - Sri Ulagalantha Perumal 1, Kanchipuram - - THIRUMAZHIZAI ALWAR – 2 PAASURAM


Thiru Neeragam (Neeragathaan) - Sri Jagadeeshwarar 1, Kanchipuram - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAMThiruvarangam - Sri Ranganathaswamy 1, Sri Rangam (Trichy) - PERIYA ALWAR – 31 PAASURAM

Thiruvarangam - Sri Ranganathaswamy 1, Sri Rangam (Trichy) - SRI ANDAL ALWAR – 10 PAASURAM

Thiruvarangam - Sri Ranganathaswamy 1, Sri Rangam (Trichy) - KULASEKAR ALWAR – 31 PAASURAM

Thiruvarangam - Sri Ranganathaswamy 1, Sri Rangam (Trichy) - THIRUMAZHIZAI ALWAR – 14 PAASURAM

Thiruvarangam - Sri Ranganathaswamy 1, Sri Rangam (Trichy) - TONDARADIPODI ALWAR – 55 PAASURAM

Thiruvarangam - Sri Ranganathaswamy 1, Sri Rangam (Trichy) - THIRUPAANI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiruvarangam - Sri Ranganathaswamy 1, Sri Rangam (Trichy) - POIGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thiruvarangam - Sri Ranganathaswamy 1, Sri Rangam (Trichy) - BOOTHATH ALWAR – 4 PAASURAM

Thiruvarangam - Sri Ranganathaswamy 1, Sri Rangam (Trichy) - PEY ALWAR – 2 PAASURAM

Thiruvarangam - Sri Ranganathaswamy 1, Sri Rangam (Trichy) - NAMMALWAR – 11 PAASURAM

Thiruvarangam - Sri Ranganathaswamy 1, Sri Rangam (Trichy) - THIRUMANGAI ALWAR – 72 PAASURAMThirukkozhi - Sri Azhagiya Manavala Perumal 1, Trichy - THIRUMANGAI ALWAR – 2 PAASURAM

Thirukkozhi - Sri Azhagiya Manavala Perumal 1, Trichy – KULASEKARA ALWAR – 1 PAASURAMThirukkarambanoor - Sri Purushothaman Perumal 1, Trichy - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAMThiruvellarai - Sri Pundarikasha Perumal 1, Trichy - - THIRUMANGAI ALWAR – 13 PAASURAM

Thiruvellarai - Sri Pundarikasha Perumal 1, Trichy - - PERIYA ALWAR – 11 PAASURAMThiru Anbil - Sri Vadivazhagiya Nambi Perumal 1, Trichy – THIRUMAZHIZAI ALWAR – 1 PAASURAMThirupper Nagar - Sri Appakkudathaan Perumal 1, Trichy - - THIRUMANGAI ALWAR – 19 PAASURAM

Thirupper Nagar - Sri Appakkudathaan Perumal 1, Trichy - - THIRUMAZHIZAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thirupper Nagar - Sri Appakkudathaan Perumal 1, Trichy - - PERIYA ALWAR – 2 PAASURAM

Thirupper Nagar - Sri Appakkudathaan Perumal 1, Trichy - - NAMMALWAR – 11 PAASURAM


Thirukkandiyur - Sri Hara Saabha Vimocchana Perumal 1, Trichy - - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAMThiruvelliyankudi - Sri Kola Valvilli Ramar Perumal 1, Kumbakonam - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThiru Aadhanoor - Sri Aandu Alakkum Ayan Perumal 1, Kumbakonam – THIRUMANGAI ALWAR – inside moolavarThirukkudanthai - Sri Saarangapani Perumal 1,Kumbakonam - THIRUMANGAI ALWAR – 25 PAASURAM

Thirukkudanthai - Sri Saarangapani Perumal 1, Kumbakonam - SRI ANDAL ALWAR – 1 PAASURAM

Thirukkudanthai - Sri Saarangapani Perumal 1, Kumbakonam - PERIYA ALWAR – 3 PAASURAM

Thirukkudanthai - Sri Saarangapani Perumal 1, Kumbakonam - THIRUMAZHIZAI ALWAR – 7 PAASURAM

Thirukkudanthai - Sri Saarangapani Perumal 1, Kumbakonam - BOOTHATH ALWAR – 2 PAASURAM

Thirukkudanthai - Sri Saarangapani Perumal 1, Kumbakonam - PEY ALWAR – 2 PAASURAM

Thirukkudanthai - Sri Saarangapani Perumal 1, Kumbakonam - NAMMALWAR – 11 PAASURAMThiruppullam Boothankudi - Sri Valvil Ramar Perumal 1, Kumbakonam - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThirukkavitthalam - Sri Gajendra Varadha Perumal 1, Kumbakonam - - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAMThirunandhipura Vinnagaram - Sri Jaganatha Perumal 1, Kumbakonam - - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThirukkoodaloor - Sri Aaduthurai Perumal 1, Kumbakonam - - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThiru Vinnagar - Sri Oppiliappa Perumal 1, Kumbakonam - - THIRUMANGAI ALWAR – 34 PAASURAM

Thiru Vinnagar - Sri Oppiliappa Perumal 1, Kumbakonam - - PEY ALWAR – 2 PAASURAM

Thiru Vinnagar - Sri Oppiliappa Perumal 1, Kumbakonam - - NAMMALWAR – 11 PAASURAM


Thiru Narayoor - Sri Thirunarayoor Nambi Perumal 1, Kumbakonam - - THIRUMANGAI ALWAR – 110 PAASURAMThiruccherai - Sri Saranathan Perumal 1, Kumbakonam - - THIRUMANGAI ALWAR – 13 PAASURAMThirukkannamangai - Sri Bhaktavatsala Perumal 1, Kumbakonam - THIRUMANGAI ALWAR – 14 PAASURAMThiru Thanjaimaamani Koil - Sri Neelamega Perumal 1, Tanjore - THIRUMANGAI ALWAR – 3 PAASURAM

Thiru Thanjaimaamani Koil - Sri Neelamega Perumal 1, Tanjore - NAMMALWAR – 1 PAASURAMThiruvazhunthoor - Sri Devaadi Raja Perumal 1, Mayavaram - THIRUMANGAI ALWAR – 45 PAASURAMThiru Sirupuliyur - Sri Arulmaakadal Perumal 1, Mayavaram - - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThalaicchanga Naanmathiyam - Sri Naan Madhiya Perumal 1, Mayavaram - ?? okThiru Indhaloor - Sri Parimala Ranganatha Perumal 1, Mayavaram - THIRUMANGAI ALWAR – 11 PAASURAMThirukkannapuram - Sri Neelamega Perumal 1, Nagapattinam - THIRUMANGAI ALWAR – 104 PAASURAM

Thirukkannapuram - Sri Neelamega Perumal 1, Nagapattinam – SRI ANDAL ALWAR – 1 PAASURAM

Thirukkannapuram - Sri Neelamega Perumal 1, Nagapattinam - PERIYA ALWAR – 1 PAASURAM

Thirukkannapuram - Sri Neelamega Perumal 1, Nagapattinam - KULASEKARA ALWAR – 11 PAASURAM

Thirukkannapuram - Sri Neelamega Perumal 1, Nagapattinam - NAMMALWAR – 11 PAASURAMThiru Naagai - Sri Neelamega Perumal 1, Nagapattinam - - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThirukkannankudi - Sri Loganatha Perumal 1, Nagapattinam - - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM


Thiru Chithrakoodam - Sri Govindaraja Perumal 1, Chidambaram - THIRUMANGAI ALWAR – 32 PAASURAM

Thiru Chithrakoodam - Sri Govindaraja Perumal 1, Chidambaram – KULASEKARA ALWAR – 11 PAASURAMThiruvananthapuram - Sri Anantha Padmanabhaswamy 1- kerala - - NAMMALWAR – 11 PAASURAMThiruvanparisaaram - Sri Kuralappa Perumal 1 - kerala - NAMMALWAR – 1 PAASURAMThirukkaatkarai - Sri Kaatkarai Appa Perumal 1 - kerala - NAMMALWAR – 10 PAASURAMThirumoozhikkalam - Sri Moozhikkalathaan Perumal 1 - kerala - NAMMALWAR – 10 PAASURAMThirupuliyoor - Sri Maayapiran Perumal 1 - kerala - - NAMMALWAR – 10 PAASURAMThirucchenkundroor - Sri Imayavarappa Perumal 1- kerala - NAMMALWAR – 11 PAASURAMThiru Naavaay - Sri Naavaay Mugundha Perumal 1- kerala - NAMMALWAR – 11 PAASURAM

Thiru Naavaay - Sri Naavaay Mugundha Perumal 1 - kerala – THIRUMANGAI ALWAR – 2 PAASURAMThiruvalvaazh - Sri Kolapira Perumal 1- kerala - NAMMALWAR – 10 PAASURAMThiruvanvandoor - Sri Paambanaiyappa Perumal 1- kerala - - NAMMALWAR – 10 PAASURAMThiru Vattaaru - Sri Aadhikesava Perumal 1 - kerala - NAMMALWAR – 11 PAASURAMThiruvithuvakkodu - Sri Uyyavantha Perumal 1 - kerala – KULASEKARA ALWAR – 10 PAASURAMThirukkadithaanam - Sri Athpudha Narayana Perumal 1 - kerala - NAMMALWAR – 11 PAASURAMThiruvaaran Vilai - Sri Kuralappa Perumal 1 - kerala - NAMMALWAR – 10 PAASURAMThiru Vellikeni - Sri Parthasarathy 1 - Chennai– THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Vellikeni - Sri Parthasarathy 1 Chennai – THIRUMAZHIZAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thiru Vellikeni - Sri Parthasarathy 1 Chennai – PEY ALWAR – 1 PAASURAMThiru Neermalai - Sri Neervanna Perumal 1 Chennai - THIRUMANGAI ALWAR – 19 PAASURAM

Thiru Neermalai - Sri Neervanna Perumal 1 Chennai - BOOTHATHI ALWAR – 1 PAASURAMThiru Ida Venthai - Sri Nithya Kalyana Perumal 1 (Mahabalipuram)- THIRUMANGAI ALWAR – 13 PAASURAMThiru Kadalmalai - Sri Sthala Sayana Perumal 1 - (Mahabalipuram)- THIRUMANGAI ALWAR –26 PAASURAM

Thiru Kadalmalai - Sri Sthala Sayana Perumal 1 (Mahabalipuram)- - BOOTHATHI ALWAR – 1 PAASURAMThirukKadigai (Sholingur) - Sri Yoga Narasimha Swamy 1 (Mahabalipuram)- - THIRUMANGAI ALWAR –3 PAASURAM

ThirukKadigai (Sholingur) - Sri Yoga Narasimha Swamy 1 (Mahabalipuram)- - PEY ALWAR –1 PAASURAM


Thirukkazhiseerama Vinnagaram - Thirivikarama Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThiruvaali Thirunagari - Sri Lakshmi Narashima Perumal 1, Seergazhi – Thiruvaali- Thirunagari-devaraja perumal - THIRUMANGAI ALWAR – 42 PAASURAM

Thiruvaali Thirunagari - Sri Lakshmi Narashima Perumal 1, Seergazhi – Thiruvaali- Thirunagari-devaraja perumal - KULASEKARA ALWAR – 42 PAASURAMThiru Kavalampaadi - Sri Gopala Krishna Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMArimeya Vinnagaram - Sri Kuda Maadu Koothan Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThiru Vann Purushothamam - Sri Purushothama Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThiru Sempon Sei Kovil - Sri Per Arulaalan Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThiru Manimaada Kovil - Sri Narayana Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 12 PAASURAM


VaiKunda Vinnagaram - Sri Vaigundha Nathan Perumal 1, Seergazhi – THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThiru Devanaar Thogai - Sri Deiva Naayaga Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThiru Thetri Aambalam - Sri Seganmaal Ranganatha Perumal 1- - Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThiru Manikkoodam - Sri Varadharaja Perumal 1, Seergazhi - - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThiru Vellakkulam (Annan Kovil) - Sri Srinivasa Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThiru Paarthanpalli - Sri Thamaraiyal Kelvan Perumal 1, Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThiruvaheendrapuram (Tiruvayindhai) - Sri Deyva Nayaga Perumal 1 - Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThirukkoviloor - Sri Thiruvikrama Perumal 1 - Seergazhi - THIRUMANGAI ALWAR – 18 PAASURAM

Thirukkoviloor - Sri Thiruvikrama Perumal 1- Seergazhi - POIGAI ALWAR – 2 PAASURAM

Thirukkoviloor - Sri Thiruvikrama Perumal 1- Seergazhi - BOOTHATH ALWAR – 1 PAASURAM
Thiruthankaal - Sri Nindra Narayana Perumal 1 - virudunagar - THIRUMANGAI ALWAR – 4 PAASURAM

Thiruthankaal - Sri Nindra Narayana Perumal 1 -virudunagar - BOOTHATH ALWAR – 1 PAASURAMThiruvilliputhoor (Sri Villiputhoor) - Sri Vadabhatra Saayi Perumal 1 - virudunagar - PERIYA ALWAR – 1 PAASURAM

Thiruvilliputhoor (Sri Villiputhoor) - Sri Vadabhatra Saayi Perumal 1 - virudunagar - SRI ANDAL ALWAR – 1 PAASURAMThirukkoodal - Sri Koodal Azhagar Perumal 1, Madurai - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thirukkoodal - Sri Koodal Azhagar Perumal 1, Madurai – SRI ANDAL ALWAR – 11 PAASURAMThirumaalirunsolai - Sri Kallazhagar Perumal 1, Madurai – THIRUMANGAI ALWAR – 33 PAASURAM

Thirumaalirunsolai - Sri Kallazhagar Perumal 1, Madurai - PERIYA ALWAR – 24 PAASURAM

Thirumaalirunsolai - Sri Kallazhagar Perumal 1, Madurai - BOOTHATH ALWAR – 3 PAASURAM

Thirumaalirunsolai - Sri Kallazhagar Perumal 1, Madurai - PEY ALWAR – 1 PAASURAM

Thirumaalirunsolai - Sri Kallazhagar Perumal 1, Madurai - NAMM ALWAR – 36 PAASURAMThiru Moghur - Sri Kaalamegha Perumal 1, Madurai - THIRUMANGAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thiru Moghur - Sri Kaalamegha Perumal 1, Madurai - NAMMALWAR – 11 PAASURAMThiruppullanni - Sri Kalyana Jagannatha Perumal 1 - Ramanathapuram- - THIRUMANGAI ALWAR – 21 PAASURAMThirukkotiyoor - Sri Uraga Mellanayaan Perumal 1 - Pudukottai - - THIRUMANGAI ALWAR – 13 PAASURAM

Thirukkotiyoor - Sri Uraga Mellanayaan Perumal 1 1 - Pudukottai - - NAMMALWAR – 10 PAASURAM

Thirukkotiyoor - Sri Uraga Mellanayaan Perumal 1 -1 - Pudukottai - PERIYA ALWAR – 21 PAASURAM

Thirukkotiyoor - Sri Uraga Mellanayaan Perumal 1 1 - Pudukottai - - BOOTHATH ALWAR – 2 PAASURAM

Thirukkotiyoor - Sri Uraga Mellanayaan Perumal 1 1 - Pudukottai - - PEY ALWAR – 1 PAASURAM

Thirukkotiyoor - Sri Uraga Mellanayaan Perumal 1 -1 - Pudukottai - THIRUMAZHIZAII ALWAR – 1 PAASURAMThirumeyyam - Sri Sathyagiri Natha Perumal 1 -1 - Pudukottai THIRUMANGAI ALWAR – 9 PAASURAMThiruvadhari Ashramam - Sri Badri Narayana Perumal 1, Badrinath (Nepal) - THIRUMANGAI ALWAR – 21 PAASURAM

Thiruvadhari Ashramam - Sri Badri Narayana Perumal 1, Badrinath (Nepal) - PEY ALWAR – 1 PAASURAMThirukkandam - Kadi Nagar - Sri Neelamega Perumal 1, Devaprayag (Nepal) - PERIYA ALWAR – 11 PAASURAMThiruppirudhi - Sri Paramapurusha Perumal 1, Joshimutt(Nepal) - THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAMThiru Vadamathura - Sri Govardhana Nesa Perumal 1, Brindhavanam(Nepal) - - THIRUMANGAI ALWAR – 4 PAASURAM

Thiru Vadamathura - Sri Govardhana Nesa Perumal 1, Brindhavanam(Nepal) - - SRI ANDAL ALWAR – 6 PAASURAM

Thiru Vadamathura - Sri Govardhana Nesa Perumal 1, Brindhavanam(Nepal) - - PERIYA ALWAR – 4 PAASURAM

Thiru Vadamathura - Sri Govardhana Nesa Perumal 1, Brindhavanam(Nepal) - - TONDARADIPODI ALWAR – 1 PAASURAM

Thiru Vadamathura - Sri Govardhana Nesa Perumal 1, Brindhavanam (Nepal) - - NAMMALWAR – 10 PAASURAMThiruvaaipadi - Sri Navamohana Krishna Perumal 1, Aayarpadi (Nepal) - - THIRUMANGAI ALWAR –7 PAASURAM

Thiruvaaipadi - Sri Navamohana Krishna Perumal 1, Aayarpadi(Nepal) - - SRI ANDAL ALWAR –5 PAASURAM

Thiruvaaipadi - Sri Navamohana Krishna Perumal 1, Aayarpadi(Nepal) - - PERIYA ALWAR –10 PAASURAMThiru Dwaraka - Sri Kalyana Narayana Perumal 1(Nepal) - - THIRUMANGAI ALWAR –2 PAASURAM

Thiru Dwaraka - Sri Kalyana Narayana Perumal 1(Nepal) - - SRIANDAL ALWAR –4 PAASURAM

Thiru Dwaraka - Sri Kalyana Narayana Perumal 1(Nepal) - - PERIYA ALWAR –5 PAASURAM

Thiru Dwaraka - Sri Kalyana Narayana Perumal 1(Nepal) - - THIRUMAZHIZAI ALWAR –1 PAASURAM

Thiru Dwaraka - Sri Kalyana Narayana Perumal 1(Nepal) - - NAMMALWAR –1 PAASURAMThiru Salagramam - Sri Moorthy Perumal 1(Nepal) - – THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Thiru Salagramam - Sri Moorthy Perumal 1(Nepal) - – PERIYA ALWAR – 2 PAASURAMThirupPaarkadal - Sri Ksheerapthi Nathan (Vinnulagam) – PERIYA ALWAR –5 PAASURAM

ThirupPaarkadal - Sri Ksheerapthi Nathan (Vinnulagam) – SRI ANDAL ALWAR –3 PAASURAM

ThirupPaarkadal - Sri Ksheerapthi Nathan (Vinnulagam) – KULASEKARA ALWAR –2 PAASURAM

ThirupPaarkadal - Sri Ksheerapthi Nathan (Vinnulagam) – THIRUMAZHIZAI ALWAR –13 PAASURAM

ThirupPaarkadal - Sri Ksheerapthi Nathan (Vinnulagam) – TONDARADIPODI ALWAR –1 PAASURAM

ThirupPaarkadal - Sri Ksheerapthi Nathan(Vinnulagam) – THIRUMANGAI ALWAR –10 PAASURAM

ThirupPaarkadal - Sri Ksheerapthi Nathan (Vinnulagam) – POIGAI ALWAR –1 PAASURAM

ThirupPaarkadal - Sri Ksheerapthi Nathan (Vinnulagam) – BOOTHATH ALWAR –2 PAASURAM

ThirupPaarkadal - Sri Ksheerapthi Nathan (Vinnulagam) – PEY ALWAR –4 PAASURAM

ThirupPaarkadal - Sri Ksheerapthi Nathan (Vinnulagam) – NAMMALWAR – 9 PAASURAMThirupParamapadham - Sri Paramapadha Nathan (Vinnulagam) - NAMMALWAR – 34 PAASURAM

ThirupParamapadham - Sri Paramapadha Nathan (Vinnulagam) – PEY ALWAR – 34 PAASURAM

ThirupParamapadham - Sri Paramapadha Nathan (Vinnulagam) – THIRUMANGAI WAR – 34 PAASURAM

ThirupParamapadham - Sri Paramapadha Nathan (Vinnulagam) – THIRUMAZHIZAI WAR – 34 PAASURAM

ThirupParamapadham - Sri Paramapadha Nathan (Vinnulagam) – THIRUPAAN ALWAR – 34 PAASURAM

ThirupParamapadham - Sri Paramapadha Nathan (Vinnulagam) – POIGAI ALWAR – 34 PAASURAM

ThirupParamapadham - Sri Paramapadha Nathan (Vinnulagam) – PERIYA ALWAR – 34 PAASURAM

ThirupParamapadham - Sri Paramapadha Nathan (Vinnulagam) – SRI ANDAL ALWAR – 34 PAASURAMThirukkoloor - Sri Vaitha Maanitha Perumal 1 - Tirunelveli– NAMMA ALWAR – 12 PAASURAMThirupperai - Sri Magara NedungKuzhai Kaathar Perumal 1 - Tirunelveli - NAMMA ALWAR – 11 PAASURAMThiruvaikundam - Sri Vaikundanatha Perumal 1, Sri Vaikundam - Tirunelveli - NAMMA ALWAR – 2 PAASURAMThirukkulanthai - Sri Srinivasa Perumal 1- Tirunelveli – NAMMA ALWAR – 1 PAASURAM
-


Thiruvaragunamangai - Sri Vijayaasana Perumal 1- Tirunelveli - NAMMA ALWAR – 1 PAASURAMThiruppulingudu - Sri Kaaichina Vendha Perumal 1- Tirunelveli - NAMMA ALWAR – 12 PAASURAMThiruttholai Villimangalam - Sri Aravindha Lochana Perumal 1- Tirunelveli - NAMMA ALWAR – 11 PAASURAM (MANAVALA MAAMUNIGAL ALSO)


Thirukkurungudi - Sri Nindra Nambi Perumal 1- Tirunelveli – THIRUMANGAI ALWAR – 25 PAASURAM

Thirukkurungudi - Sri Nindra Nambi Perumal 1 - Tirunelveli – THIRUMAZHIZAI ALWAR – 1 PAASURAM

Thirukkurungudi - Sri Nindra Nambi Perumal 1 - Tirunelveli – PERIYA ALWAR – 1 PAASURAM

Thirukkurungudi - Sri Nindra Nambi Perumal 1 - Tirunelveli – NAMMALWAR –13 PAASURAMThiruccherivaramangai - Sri Thothatrinatha Perumal 1, Vaanamaamalai -- Tirunelveli - NAMMALWAR –11 PAASURAMThirukkurugoor - Sri Aadhinatha Swamy 1, Azhwar Thirunagari – Tirunelveli - NAMMALWAR –11 PAASURAMThiru Ayodhi - Sri Ramar 1 –(Delhi) --- ? okThiru Naimisaranyam - Sri Devaraja Perumal 1 (Kolkatta)– THIRUMANGAI ALWAR


Tirupathi - Tirumalai - Sri Srinivasa Perumal 1(Andhra) - – THIRUMANGAI ALWAR – 62 PAASURAM

Tirupathi - Tirumalai - Sri Srinivasa Perumal 1 (Andhra) - – THIRUMAZHIZAI ALWAR – 14 PAASURAM

Tirupathi - Tirumalai - Sri Srinivasa Perumal 1(Andhra) - – POIGAI ALWAR – 10 PAASURAM

Tirupathi - Tirumalai - Sri Srinivasa Perumal 1(Andhra) - – PEY ALWAR – 19 PAASURAM

Tirupathi - Tirumalai - Sri Srinivasa Perumal 1(Andhra) - – PERIYA ALWAR – 7 PAASURAM

Tirupathi - Tirumalai - Sri Srinivasa Perumal 1 (Andhra) - – SRI ANDAL ALWAR – 16 PAASURAM

Tirupathi - Tirumalai - Sri Srinivasa Perumal 1(Andhra) - – THIRUPAAN ALWAR – 2 PAASURAM

Tirupathi - Tirumalai - Sri Srinivasa Perumal 1 (Andhra) - – KULASEKARA ALWAR – 11 PAASURAM

Tirupathi - Tirumalai - Sri Srinivasa Perumal 1(Andhra) - – BOOTHATH ALWAR –9 PAASURAM

Tirupathi - Tirumalai - Sri Srinivasa Perumal 1(Andhra) - – NAMMALWAR –52 PAASURAMThiru Singavel Kundram - Sri Nava Narasimhar 1, Ahobilam (Andhra) -– THIRUMANGAI ALWAR – 10 PAASURAM

No comments: