பொருள்: ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டபெருமாளே! தளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் காப்பாற்றுவர் என்ற எண்ணத்தில் தகுதி படைத்தவர்களை அண்டிவாழ்வது உலக இயல்பு. நான் தகுதியற்றவன் என்றாலும், உன்னைச் சரணடைந்தேன்... ஏன் தெரியுமா? "ஆதிமூலமே' என்று அழைத்த யானைக்காக ஓடிவந்தவன் அல்லவா! நோaயால் அவதிப்படும் காலத்தில் உன்னை நினைக்க சக்தியற்றவனாகி விடுவேன். அதனால், இப்போதே உன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வைத்து விட்டேன்.

Tuesday, May 12, 2009

ALWARS - 12

Alwars, who are said to be the Hamsam of Sriman Narayanan, have dedicated their lives towards the Emperumaan and they led their life by praising and doing Mangalasasanam on Sriman Naryanan. These Alwars are 12 in Number and out of which one is Sri Andal, who is a woman.
These Alwars were born in various parts of our country but they were all united in a common subject, ie dedicating their lives and praising the Lord.
Poigai Alwar, Bhoodath Alwar and Pei Alwar are collectively called as "Mudhal Alwars" were found in the same period of time.
Thirumazhisai Alwar, who thought the Perumal as his friend and has sung Mangalasasanam on Perumal.
Thirumangai Alwar, who was a great king in his starting of life but later, changed his life to work for the Perumal and for his bhaktaas.
Thondaradippodi Alwar, who is also named as "Vipra Narayanar" led his life as the slave to the Perumal and worked for the Perumal by dedicating him with Garlands.
Thiruppaan Alwar, who belonged to the Paanar family, praised the Perumal through his beautiful songs and Paasurams.
Periyalwar, is considered as the Mother, Father for Sri Andal and Father-in-Law to Perumal has sung Mangalasasanam on Perumal.

Sri Andal, who is also called as "Soodikkodutha Sudar Kodi" is said to be the daughter (brought up) of Periyalwar has created "Thiruppavai" in which she considers Sriman Naryanan as her husband. She is the only lady alwar.
Nammalwar, who sat below the Tamarind tree without having any food and sleep got Gnana and has sung Mangalasasanam on Perumal and he has worked hard to spread Sri Vaishnavam.
Madhurakavi Alwar, who is said to be the Sishyan (Student) of Nammalwar is also one among 12 Alwars.
Kulasekara Alwar, have a great bhakti towards Sri Ramar have also done Mangalasasanam on the Perumal particularly in Malayala Naatu thriuppathigal.

No comments: