பொருள்: ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டபெருமாளே! தளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் காப்பாற்றுவர் என்ற எண்ணத்தில் தகுதி படைத்தவர்களை அண்டிவாழ்வது உலக இயல்பு. நான் தகுதியற்றவன் என்றாலும், உன்னைச் சரணடைந்தேன்... ஏன் தெரியுமா? "ஆதிமூலமே' என்று அழைத்த யானைக்காக ஓடிவந்தவன் அல்லவா! நோaயால் அவதிப்படும் காலத்தில் உன்னை நினைக்க சக்தியற்றவனாகி விடுவேன். அதனால், இப்போதே உன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வைத்து விட்டேன்.

Friday, March 27, 2009

ஸ்ரீ கமலகன்னி அம்மன் (sir kamalakanni amman)

ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஸ்ரீ கமலகன்னி அம்மன் அருளும் ஆசியோடும்
அன்புடையீர் வணக்கம்
ஆற்காடு கலவை நகரிலே ஸ்ரீ கம்லகன்னி அம்மன் கோவில் அனைவரும் தரிசிக்க வேண்டிய கோயில்
everybody அம்மன் அருளை பெற வேண்டும் - யாம் அம்மனை -- - slowly i will ---- continue.............................


Thursday, March 26, 2009

superb god
www.sholinghurnarasimhar.com


The incornation of Lord Narayana in the famous form of Yoga Narasimha who gave mukthi to Prahalatha give Darsan to all and fulfill all the wishes of the devotees. Lord Narasimha with Sangu Chakram, Salakirama Haram,yoga peetam, korai teeth, long nails and strong hair give darsan to the people as santhamurthi.
Gopuram
Yoga Narasimhar
The Lord is praised by Thirumangai Alvar, Peyalvar and Nammalvar. They praise him as Ilangkumaran and Akkarakani.
Small Hill Temple
Steps
Small Hill Temple
The Small Hill which is the abode of Yoga Anjeneya Swami is of 350 feet height with 406 steps.
Yoga Anjeneyar
It is a pleasant sight to see the Lord in the Yoga form with Sanguchakram. This form is the unique one in the Bharatha Kandam.
Gopuram
Yoga Anjeneya
Theerthams
Pandava Theertham
Brahmma Theertham
Sanjeevi Theertham
Narasimha Theertham
Brahmma Theertham
The Sthala Theertham named as Brahma Theertham or Thakkan kulam is a boon to the devotees who throng from several places and they have a sacred dip in the Tank before climbing the Hills.

Ashoka Tree
Sthava Vriksha (Holy Temple Tree)
No Sthala Vriksha is at Big Hill. In Town Temple there was a ‘Parijatha Tree’ sometime back. There is a Temple Tree (Ashoka Tree) at Small Hill adjoining to the tank.
Gopuram
Town Temple
The Adikesava Perumal Sannadhi of the Town Temple is also a Scared one. People pray for rain by a 1008 pot abishegam. It is a known fact that even today it is observed that such abishegam bring rain to this place. There is no exit place for the water and it is immersed in the feet of the Lord. This is a great wonder which is observed by all.

Temple's Puranic History
The name Kadigachalam came as the Lord gave darsan to the Saptharishi to a kadigai time and gave mukthi. He also gave darsan to Prahalatha by changing his figure of Terror and in the yoga stage.
Lord Anjeneya who is in the yoga stage helped Indrathymna Maharaja in killing the Arakkan Nikumban and saved his country. It was held on Sunday and hence evey Sunday is an important one for Siriya Thiruvadi. People take a bath in the Chakkra Theertham of the small hill and worship the Lord.
In Karthigai sundays people pray Lord after taking bath in the Chakkra Theertham and by lying down on its steps. People belive that Lord come and fulfill the wishes of the devotees in their dreams.
Sacred Thirumanjanam and poojas are performed for Lord Anjeneya on all Sundays. The Brahma theertham well, which is full of mineral water gives cure for many diseases. The water is tested by King Institute and certified as a mineral water which is good for health.


Temple's Shrines


Big Hill Temple
Small Hill Temple
Town Temple
Temple History

Sholinghur or CholaSimhapuram is anciently known as Thirukadigai. This fact is evident from the sacred poems of the Third Thiruvanthathi of Peyalvar and from ThirumangaiAlvar. The name of this place is Kadighachalam as known from ancient legend. Kadiga is the name of a space of Time.
Big Hill Temple
Achalam is Hill. Lord Narasimha gave mukthi to Prahalathan by appearing in Yoga. Hence this place is known as Kadigachalam. Since Peyalvar worshipped this place by his pasuram,this is one of the oldest Temple.
Karikal Cholan of Chola dynasty divided his country into 48 divisions of which one is known as Kadigai Nadu. Kadiga is known as the place of Learning. Please note the name Kanchi Kadigai.
Since Vedha and other rare arts are taught in this place,. this is known as Kadigachalam. Vaishnava teachers called this as Cholasimhapuram. It is known from the inscription that the temple is an ancient one. During Vijayanagara regime Erumbi is famous. Swami Dhoddachar is the main person for the developement of Sholinghur.
Town Temple
Sri Acharya Swami, a renowned educationist with the help of Vijayanagara Kings abolished the forest and established the present Sholinghur.
The Temple is in the midst of the Town with a Tank and Car Mandapam. From the records, it is known that the Temple is renovated during 1588. A.D Swami's ardent devotees M/s. Thakkan Reddy and Mudaliandan make some renovations under the able guidance of swamiji. They have the right to take the Vahanams during Brahmotsavam. After the completion of the procession they have the right to receive the honour next to the Acharya.
There is an inscription of 14th century in the Big Hill and another of 17th century in Small Hill and also a inscription in Telugu Language.

There is a small window opposite to Lord Narasimha’s Shrine at Big Hill, through which the Lord give darsan to Yoga Anjeneya at Small Hill. Yoga Narasimhar is facing east and the Small Hill is at the eastern side of the Big Hill.


Town Temple
Swamy Dhottachar used to worship Lord Varadaraja Perumal of Kanchi on the third day of Brahmotchavam every year. Once he was not able to visit kanchi and thus missed the Seva. The worried Dhottachar offered prayers to Lord Varadharajar sitting on the banks of Brahma Theertham at Sholinghur.

Kanchi Garuda Seva

Lord Varadarajar of Kanchi , pleased by the prayers of Swamy Dhottachar, appeared before him on Garuda Vahanam (Mount). This incident resulted in a ritual called ‘Dhottachar Seva’ performed on the third day of Brahmmotchavam at Kanchi Varadarajar Temple even now.

Poojas, BenefitsYoga Narasimhar
Amirthavalli
Abishega Arathanaigal
The Thirumanjanam is done to Perumal and Thayar of Big Hill only on all Fridays. In addition to special Thirumanjanam is done during Swathi Star for Lord and during Uthra star for the Goddess.
Aranganathar
Yoga Anjeneya & Aranganathar
The same is done on all days to Lord Anjeneya. But such Thirumanjanam is done to Sri Ramar, Ranganathar on Sundays alone.
Yoga Anjeneyar
Bakthositha Swami
For the Lord Bakthositha Swami on Panchaparva days of Ekadesi, New Moon day, Swathi, Full Moon and on Masapravesa days Thirumanjanam is done.

In addition to this, Prarthanai Utsavam is done on Fridays for Thayar as per the wishes of the Devotees. Thirukkalyana Uthsavam is done on Uthra Star.When the Uthsava Thayar(processional deity) adorn the Local Temple during Navarathiri, Thirukalyanam is done on the Penaltimate Friday before the departure of the Thayar to the Hill. A similar Uthsavam is done in the small hill for Lord Anjeneya.
Benefits derived by the Devotees on account of the Worship of the Lords
Mankind is suffering from many difficulties and God only is the solace for the same.So pilgrims come to this place. They take a bath in Brahma Theertham and climb the Hills. This is one of the best prarthanai place.

People are cured from mental disability and chronic diseases. People with no children come and worship and they are blessed with child. An ardent prayer will give a mental satisfaction for the removal of mental ailments.

The seva is done in the following ways. A sacred round of 108 for 12 days, 24 days and 48 days give full satisfaction to the devotees. It is a known fact and the same is evident even today. People offer their might on their fulfilment by way of Uthsavam and several other good work.
One such is evident that a shelter is done on the steps of Big Hill from the top to the Gajendra Motcham Mandapam.In short, a sacred visit and worship of the Lord will give remedies and satisfaction to the devotees from their daily worries and other difficulties


Temple's Properties

Properties
Commercial Building
18
House Property
1
Jewels
1.15 Crore
Land
A. C.
Wet Land
10.57
Dry Land
1.05
Big Hill, Small Hill Porambok Land
488.50
Income

Pasali Year
Tax Collection Income
1407
42,19,994
1408
50,15,884
1409
54,78,659
1410
76,33,646

Transport Facilities
Access to this place is very simple. It is just 27 K.m. away from Arakkonam on the Bangalore-Madras Train Route. Easy transport facility is also available from Chennai, Vellore,Chittor, Tiruttani, Arakkonam and Arcot. People alight at Arakkonam junction and come to this place.

1. Distance from Chennai
110 K.M
2. Distance from Vellor
50 K.M
3. Distance from Tiruttani
27 K.M
4. Distance from Arakonam
27 K.M
5. Distance from Arcot
31 K.M


Temple Festivals

Serial No.
Month
Festivals
1.
Chithirai
Bramothsavam 10 days
2.
Vaikasi
Narasima Jayanthi, Vaikasi Garuda Seva, Vasantha Uthsavam, Nammalvar Festival
3.
Aani
Summer Festival 3 days. Aani Garuda Seva, Adhikesava perumal, Thiruvona Festival
4.
Aadi
Andal Thiruadipora Festival(10 days),Gajendra Motcham, Garuda Seva,Jeshtapishekam
5.
Avani
Thirupavithrothsavam. Big Temple 7 days,SriJayanthi
6.
Purattasi
Navarathri Uthsavam 10 days.
7.
Iyppasi
Dolothsavam oonjal Festival 3 days.Manavala Mamunigal 10 daysLast Friday Deepavali & Vana Bojanam.Ð
8.
Karthigai
Karthigai Festival, Festival of light,AnumathJayanthi (Small Hill) ,Thirumangai Alvar Festival 10 days
9.
Marghazi
Vaikunta Ekadasi , Pakal Pathu,Rappathu Uthsavam, New year Jan 1, Padi Uthsavam
10.
Thai
Andal Thirukalyanam, WesternPaarivethai, Giri prathkshanam,ThaiPoosam, Float Festival 3 days.
11.
Masi
Sri Dhottachariar Annual Birth celebration,Dhavana Uthsavam, MasiFloat Festival
12.
Panguni
Telugu New Year's day, PanguniUthram,Thirukalyanam in the BigTemplewww.sholinghurnarasimhar.com

avatars

SRI MAHA VISHNU
In Hindu mythology, Bramha is considered the creator, Vishnu - the protector and Siva - the destroyer. In this holy trinity as Sri Maha Vishnu is the protector, Vishnu has taken several forms over the ages to come to the rescue of His devotees, The Dasavataras are the 10 incarnations of India.
Top of Page
MATSYA AVATARA
In Matsya Avatara, Lord Vishnu is incarnated as a fish in this world. In Sanskrit Matsya means fish. He is depicted here as emerging out of a fish. In this incarnation he is said to have killed the demon Hayagriva who had stolen the Vedas. He is shown holding a lotus bud, conch and chakra in his hands. Matsya avatara is also associated with the legend of Manu. In the earliest yuga (era) of Sata-yuga, a king named Manu performed severe penance for thousands of years. One day as he was performing ablutions with river water, a small fish came into his hands and just as he was about to throw the fish back into the river, the fish requested the king to save its life. Heeding its request, the king put the fish into a jar of water but the fish started growing and the jar was not big enough for it. Then the king threw it into the river, but it soon it outgrew the river and the king then threw it into Ganges and then into the ocean. The king realized that it was Lord Vishnu himself and then the Lord made an appearance and made a special request to the king. It predicted that the world would come to an end by a huge flood in seven days and requested the king to build a huge boat and take the seven sages (hermits), seeds of all plants, one animal of each type and told him that he would appear as a fish to propel the boat to Mount Himavan for surviving the flood to the next yuga. True to his word, after seven days the Lord appeared and the king tied the boat to the fish by using the royal serpent Vasuki and the fish took all of them to Mount Himavan and kept them there till the flood was over and in the new era, the king started procreation a for the new era.
Top of Page
KURMA AVATARA
In Kurma Avatara, Lord Vishnu is incarnated as a tortoise. Lord Vishnu is said to have helped the gods in churning of the ocean for nectar. Vishnu beheaded the demon Rahu, when he wanted to drink the nectar. The tortoise is depicted as the lower portion of the body, while the upper half is in human form with four hands. Once the gods suddenly lost all their strength due to a curse by the short-tempered sage Durvasa. The sage had once presented a garland of flowers to Indra, king of Gods, who carelessly gave it away to his elephant which trampled it. The Devas approached Vishnu for help. Vishnu then asked them to churn the ocean of milk after adding medicines into the ocean. Mount Mandara could be used a the churning stick he said. He requested them to ask them help of asuras in lifting the mountain in exchange for offer of the share of nectar of immortality that would ensue from the churning. Both the devas and the asuras churned the ocean using the serpent Vasuki as the rope. As the churning was proceeding the mountain was sinking and then Lord Vishnu took the form of the tortoise Kurma and kept the mountain afloat. As soon as the bowl of amrita, the nectar of immortality was out, the asuras grabbed it. Then Lord Vishnu took the form of an apsara, a beautiful maiden, and seduced the asuras into letting her distribute the nectar and also to abide by her order of distribution. As soon as the devaswere served the maiden disappeared thus totally deceiving the asuras and making them totally weak.
Top of Page
VARAHA AVATARA
In his Varaha avatar, Vishnu is said to have killed the demon Hiranyaksha in order to free the world from disaster. It depicts Vishnu with the face of a boar in the standing posture. The upper two hands are holding a shankha and a chakra respectively. In Varaha Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a boar in this world. A demon Hiranyaksha, had prayed for Lord Brahma and got awarded a boon that no beast nor man nor god could kill him. But somehow from the list of beasts the name of boar was missing. This proved to be his lacunae. He then started a campaign of plunder across the worlds. He pushed the world to the Pataala loka, or the under of the sea. He stole the Vedas, the holy scriptures from the Lord Brahma, while he was asleep and performed huge atrocities. To retrieve the Vedas and to save the world the Lord Vishnu assumed the role of a boar and brought out the earth from the under of the ocean, using its two tusks. He then killed Hiranyaksha and retrieved the Vedas from the asura and brought it back to the safe custody of the Lord Brahma.
Top of Page
NARASIMHA AVATARA
As Narasimha Avatara, Lord Vishnu is incarnated as a semi-man, semi-lion in this world. The king of demons(asuras), Hiranyakasyapa, who was also the brother of Hiranyaksha and the father of Prahlada. wanted to become immortal and wanted to remain young forever. To this end, he meditated for Lord Brahma and because of his severe penance, the gods were frightened and asked Brahma to pacify the king. Brahma was impressed by his austerity and granted him a wish. Hiranyakasyapa wished that he be neither killed by a man or beast, nor in daylight or at night and neither inside or outside a building. Having obtained the wish he considered himself the supreme God and forbade all worship of gods by anyone. But his son Prahlada, was an ardent devotee of Vishnu. This enraged Hiranyakasyapa very much. He ordered numerous ways to kill Prahlada including asking his sister Holika to sit with Prahlada in the fire. But Prahlada always escaped unhurt. Enraged, once he asked Prahlad to show him the Lord Vishnu. Prahlad said, "He is everywhere". Further enraged, Hiranyakasyapa knocked down a pillar, and asked if Lord was present there. Lord Vishnu then emerged as a half lion, half man from the pillar which was neither inside the house nor outside, and the time was evening, neither night nor day. He then killed Hiranyakasyapa thus saving the life of his devotee Prahlada.
Top of Page

VAMANA AVATARA
In Vamanaa Avatar, Lord Vishnu incarnates himself as a small Brahmin boy named Vamana. He is said to have regained the three worlds and restored them to their rightful protector. Vamana is shown as a mendicant holding a kamandala in one hand and umbrella in the other. Bali, the grandson of Prahlada was a very valorous and mighty asura. By his penance and might, he conquered the whole world. Indra and other gods fearing that he and asuras would conquer all the three worlds, went to Lord Vishnu for help. Lord Vishnu was then born as a Vamana in the household of a brahmana (priest). He went to Bali and asked for alms. Bali was delighted to offer him anything he requested even though his priest warned him that it was Lord Vishnu. Vamana then requested for the amount of land that could come under his three feet. Bali gracefully agreed. Lord Vishnu then grew in size and covered the earth and heaven in two strides. And due to lack of space, he put his third leg on Bali himself and crushed Bali to the nether or the Patala loka.
Top of Page
PARASHURAMA AVATARA
Parashurama the sixth avatara of Vishnu is shown his battle axe in his raised right hand. He is shown with a long beard and knotted long hair. In Parasurama Avatara, Lord Vishnu incarnates himself as a brahmana (priest) in this world. He was brought in this world to avenge all kshatriyas who had become arrogant and were suppressing the brahmans in the world. He was born to Jamadagni and Renuka, and belonged to the Brighu clan. Parashurama was always carrying an axe presented to him by Lord Shiva of whom he was an ardent devotee. Kartavirya a powerful king, once went to Jamadagni's home when he was out, and after a meal, stole the Kamadhenu cow, which was supposed to give endless quantity of milk. Jamadgni was enraged and he went and killed the king and brought Kamadhenu back. On hearing this the son of the king came back and killed Jamdagni. Parasurama was enraged at this and went and avenged the death of his father by killing all kshatriyas in 21 battles. His story is story of the supremacy of brahmans over the kshatriyas.
Top of Page

RAMA AVATARA
Lord Rama is depicted with a bow and arrow. Vishnu is said to have reincarnated as Rama to end the terror created by Ravana, the king of Lanka. Ravana carried away Rama's chaste wife Sita, consequently Rama killed Ravana, and rescued her. Rama is the central character in the epic Ramayana. In this biggest epic of Indian mythology a myriad of topics are covered, including war, love, brotherhood, ideal man, son etc. It is essentially the story of an ideal king, son, father and man, Rama. As an ideal son, he agrees to abide by wishes of his father King Dasaratha to spend 14 years in forest, along with his wife Sita and brother Lakshman. During the course of his stay in forest, the demon Ravana abducts his wife Sita. Rama then sets out in search of his wife. During this he makes friends with king of monkeys Sugreeva, and his devotee Hanuman. In the end he wages a war with Ravana and rescues Sita to return to Ayodhya and rule it as an ideal king for thousands of years.
Top of Page

BALARAMA AVATARA
Balrama is also considered to be an incarnation of Lord Vishnu. He is born as the brother of Lord Krishna. Balarama and Krishna are the sons of Devaki and Vasudeva. In this incarnation he killed Pralambasura the demon and he killed many more demons. Balarama is shown holding a plough over his shoulder. In some texts, Buddha is considered to be part of the Dasavatara instead of Balarama, though this is an area of controversy.
Top of Page

KRISHNA AVATARA
Krishna is considered to be the most important incarnation of Vishnu. Krishna is the central character in the epic Mahabhartha. In this biggest epic of Indian mythology a myriad of topics are covered, including war, love, brotherhood, politics etc. It is essentially the story of two warring groups of cousins the Pandavas and the Kauravas. In the battle between the Kaurava's and the Pandava's, he was with the latter, because they followed the path of righteousness. As a part of the Mahabhahrata, during the battle of Kurukshetra Krishna, gives divine knowledge in the form of a long discourse to his disciple Arjuna. This discourse is collectively termed as Bhagvad-Gita. Krishna During his child-hood was responsible for the killing of Kamsa. Krishna is also considered to be an ultimate playboy who was responsible for charming all gopikaas (cowherdesses) around him. He fought against the exploitation right from his childhood and killed many demons like Kalayavan, Kansa, Jarasandh etc.
Top of Page

KALKI AVATARA
According to the Puranas, the Kalki incarnation will take place towards the end of Kaliyuga. It is said that he will be riding a white horse named Devaduta. In Kalki Avatar, Lord Vishnu will incarnate himself as Kalki, the machine-man, who will come riding his white horse and with his blazing sword in his hands. This is supposed to be a future avatar of Lord Vishnu. At the end of Kali Yuga (present eon) He will punish all evil doers in this world, destroy this world supposedly and recreate a golden age again. Kalki avathara is believed to be the last of the avatars of Lord Vishnu.

Wednesday, March 11, 2009

Tuesday, March 10, 2009

Ayyapa 108 names

www.chennaipc.com
1. Swamiye2. Harihara sudhane3. Kannimoola Mahaa ganapathy bhagavaane4. Shakti vadivelan sodarane5. Maalikaippurattu manjamma devi lokamadhave6. Vaavar Swamiye7. Karuppanna Swamiye8. Periya kadutta Swamiye9. Siriya kadutta Swamiye10. Vanadevadha maare11. Durga bhagavathi maare12. Achchan kovil arase13. Anaatha rakshagane14. Anna dhana prabhuve15. Achcham thavirpavane16. Ambalathu arasane17. Abhaya dhayagane18. Ahandai azhippavane19. Ashtasiddhi dhayagane20. Andmorai aadarikkum deivame21. Azhuthayil vaasane22. Aaryaiikaavu Ayyaave23. Aabhad baandhavane24. Ananda jyotiye25. Aatma swaroopiye26. Aanaimukhan tambiye27. lrumudi priyane28. lnalai therppavane29. Heha para suka daayakane30. Irudaya kamala vaasane31. Eedillaa inbam alippavane32. Umaiyaval baalakane33. Umaikku arul purindavane34. Uzhvinai akatruvone35. Ukkam alippavane36. Engum niraindhone37. Enillaa roopane38. En kula deivame39. En guru naathane40. Erumeli vaazhum kiraata -shasthave41. Engum nirainda naada brahmame42. Ellorkkum arul puribavane43. Aetrumaanoorappan magane44. Aekaanta vaasiye45. Aezhaikkarul puriyum eesane46. Aindumalai vaasane47. Aiyyangal teerppavane48. Opillaa maanikkame49. Omkaara parabrahmame50. Kaliyuga varadane51. Kan.kanda deivame52. Kambankudiku udaiya naathane53. Karunaa samudrame54. Karpoora jyotiye55. Sabari giri vaasane56. Shathru samhaara moortiye57. Sharanaagadha rakshakane58. Sharana ghosha priyane59. Shabarikku arul purindavane60. Shambhukumaarane61. Satya swaroopane62. Sankatam therppavane63. Sanchalam azhippavane64. Shanmukha sodarane65. Dhanvantari moortiye66. Nambmorai kaakkum deivame67. Narttana priyane68. Pantala raajakumaarane69. Pambai baalakane70. Parasuraama poojithane71. Bhakta jana rakshakane72. Bhakta vatsalane73. Paramashivan puthirane74. Pambaa vaasane75. Parama dhayaalane76. Manikanda porule77. Makara jyotiye78. Vaikkathu appan makane79. Kaanaka vaasane80. Kulattu puzhai baalakane81. Guruvaayoorappan makane82. Kaivalya padha daayakane83. Jaati mata bhedam illathavane84. Shivashakti Aikya svaroopane85. Sevipparku aananda moorthiye86. Dushtar bhayam neekkuvone87. Devaadi devane88. Devarkal thuyaram therthavane89. Devendra poojitane90. Narayanan mynthane91. Neiabhisheka priyane92. Pranava swaroopane93. Paapa samhaara moorthiye94. Paayasanna priyane95. Vanpuli vaakanane96. Varapradaayakane97. Bhaagavatottamane98. Ponambala vaasane99. Mohini sudhane100. Mohana roopane101. Villan vilaali veerane102. Veeramani kantane103. Sadguru nathane104. Sarva rokanivarakane105. Sachi ananda sorupiye106. Sarvaabheestha thayakane107. Saasvatapadam alippavane108. Patinettaam padikkutaiyanaadhane

sudarasanar perumai -

Srimate nigamAnta mahAdeSikAya namaH
SrImAn venkaTanAthAryaH kavitAarkika kesarI vedantAcArya varyo me sannidhattAm sadA hRdi Verse 1: Pratibhatasreni Bhishana Varagunasthoma Bhushana Janibhyasthana Taarana Jagadavasthaana Karana Nikhiladushkarma Karsana Nigamasaddharma Darsana Jaya Jaya Sri sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Sri Sudarsana! All the enemies of your Lord's devotees run away fearing your prowess. All auspicious attributes find their home in you. Those , Who worship you cross the 'shoreless' ocean of Samsara and free themselves from their cycles of births and deaths. The entire Universe is stabilized by your mighty power. You cut asunder all the sins of those who approach you as their refuge. You bless all of your devotees with the knowledge about the righteous conduct prescribed by the Vedas. O Lord Sudarsana of these auspicious attributes! Hail to Thee! Hail to Thee! Verse 2: Subhajagadrupa Mandana Suraganathrasa Khandana Satamakabrahma vandita Satapatabrahma Nandita Pratitavidvat Sapakshita Bhajata Ahirbudhnya Lakshita Jaya jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Sri Sudarsana! You are resplendent as a precious decoration on the hand of Sriman Narayana, who has the universes as His body. Through your grace, Devas are freed from the fear caused by the Asuras. Indra and Brahma always worship you. The Satapatha Brahmana belonging to Sukla Yajur Veda hails your glories and pays its tributes to you. The scholars of this universe seek your help to overcome their contestants . Ahirbudhnya Samhita states that Ahirbudhnya (Siva) worships you and sought the boon to see your beautiful form with His own eyes. O Lord Sudarsana of illustrious attributes! Hail To Thee! Hail to Thee! Verse 3: SphutataDijjaala Pinjara Pruthutarajwaala Panjara Parigata Pratnavigraha PaDutaraprajna Durgraha Praharana Grama Manditha Parijana Thraana Panditha Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Lord Sudarsana! You shine like the resplendent assembly of lightnings. The bright tongues of flames surrounding you appear like a cage (home) for you. The forms of Vasudeva, Sankarshana and other vyuha murti-s find their positions around your geometric form (yantra). Even the scholars with sharp intellects stumble, when they try to understand the full extent of your glory. It is a beautiful sight to see the sixteen weapons of yours resting on your hands to serve you. You are dedicated to come to the rescue of those ,who seek your protection . O Sri Sudarsana of such auspicious attributes! Hail to Thee! Hail to Thee! Verse 4: Nijapatapreetha saddgana Nirupathispeetha Shad Guna Nigama NirvyuDa Vaibhava Nijapara Vyuha Vaibhava Hari Haya Dweshi Daarana Hara Pura Plosha Kaarana Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Lord Sudarsana! The Righteous people have firm attachment to your holy feet. The Six Kalyana Gunaas --- Knowledge, Power, Strength, Wealth, Heroism, and effulgence-- find their natural home in You. The Vedas have firmly established Your glory in their many sections. Like your Lord, You have the forms of para and vyuha. You cut asunder the fear caused by the foes of Indra, the foremost among your devotees. You were responsible for the burning down Kashi, the city of Siva to ashes. You stood at the tip of Siva's arrow, when He was engaged in the campaign to destroy Tripuraasura. O Sri Sudarsana Of such Kalyana Gunas! Hail to Thee! Hail to Thee! Verse 5: Dhanuja visthaara Kartana Janitamisraa Vikartana Dhanujavidya Nikartana Bhajatavidya Nivatana Amara drushtasva Vikrama Samara Jushta Bramikrama Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Lord Sudarsana! You arrest the growth of the evil-minded Asuras and destroy them down to their roots. You are like the resplendent Sun banishing the dark night of Samsara, which bedevil your devotees. You Overcome any and every act of deception practised by the Asuras. You remove every shred of false knowledge that invade the minds of those ,who seek refuge in you. The Devas celebrate Your heroic deeds and experience joy in witnessing Your powerful actions. You revolve and rotate in many ways in your battles against the enemies of Your devotees. May Thou with such auspicious attributes prosper further! Hail to Thee! Hail To Thee! Verse 6: Prathimukhaaleeta Bandhura Pruthumahaheti Danthura Vikatamaaya Bahishkrutha Vividhamaalaa Parishkrutha Sthiramahaayantra Tantritha Dhruta Daya Tantra Yantrita Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Lord Sudarsana! You give darsana to us with Your dynamic gait of One foot placed forward in movement and the other rapidly following it. Your position in that gait is beautiful to behold. You are surrounded by Your magnificient and fearsome weapons. You are the conqueror of Powerful illusions (mAyA) caused by Asuras. You are not therefore affected by their acts of Mayaa. You are decorated with many beautiful flower garlands that add to your natural beauty. You are firmly bound in the warp of your great compassion for your devotees and bless them , when they worship You through Your Yantra and Mantra. O Sri Sudarsana of such auspicious qualities! Hail to Thee! Hail to Thee! Verse 7: Mahita Sampath Sadhakshara Vihitasampath Shatakshara Shatarachakra Pratisishtita Sakala Tattva Prathishtita Vividha Sankalpaka Kalpaka Vibhudhasankalpa Kalpaka Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Lord Sudarsana of many prime qualities! The wealth of the righteous is their true knowledge about Your Lord. You Bless them with the unperishable wealth of Moksham, When they seek refuge at Your holy feet. Those who recite Your mantra made up of the six letters (aksharas) gain incomparable wealth. Your devotees (upaasakas) invoke You in Your yantra of six corners formed by two intersecting triangles and worship You at its epicenter. You pervade and reside in all the creations of Your Lord. You have the power to complete all deeds that you decide to undertake. You are thus a satya sankalpa and serve as the divine Kalpaka tree granting all the boons that your devotees request. O Sri Sudarsana! Hail to Thee! Hail to Thee! Verse 8: Bhuvana Netra Trayeemaya Savanatejastrayeemaya Niravadhisvaadhu Chinmaya Nikhila Sakthe Jaganmaya Amita Viswakriyaamaya Samitavishvagbhayaamaya Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Lord Sudarsana, the eye of the Universe! You are of the form of the three Vedas. You are of the form of the three fires -- gaarhapatyam, Ahvaneeyam and dakshinAgni -- of the Yagaas. You are of the delectable form of true knowledge! You have the power to accomplish every deed. You have taken the form of the Universe and its contents. You are woorshipped thru the sacrificial rituals of your devotees. In return, You destroy the fears and diseases of those, who worship You from all directions. O Lord Sudarsana of auspicious qualities! Hail to Thee! Hail to Thee!

1008 vishnu names

1) vishvam: He who is the universe, the virat-purusha 2) vishnuh: He who pervades everywhere 3) vashatkaarah: He who is invoked for oblations 4) bhoota-bhavya-bhavat-prabhuh: The Lord of past, present and future 5) bhoota-krit: The creator of all creatures 6) bhoota-bhrit: He who nourishes all creatures 7) bhaavo: He who becomes all moving and nonmoving things 8) bhootaatmaa: The aatman of all beings 9) bhoota-bhaavanah: The cause of the growth and birth of all creatures 10) pootaatmaa: He with an extremely pure essence 11) paramaatmaa: The Supersoul 12) muktaanaam paramaa gatih: The final goal, reached by liberated souls 13) avyayah: Without destruction 14) purushah: He who dwells in the city of nine gates 15) saakshee: The witness 16) kshetrajnah: The knower of the field 17) akshara: Indestructible 18) yogah: He who is realized through yoga 19) yoga-vidaam netaa: The guide of those who know yoga 20) pradhaana-purusheshvarah: Lord of pradhaana and purusha 21) naarasimha-vapuh: He whose form is man-lion 22) shreemaan: He who is always with shree 23) keshavah: He who has beautiful locks of hair 24) purushottamah: The Supreme Controller 25) sarvah: He who is everything 26) sharvas: The auspicious 27) shivah: He who is eternally pure 28) sthaanuh: The pillar, the immovable truth 29) bhootaadih: The cause of the five great elements 30) nidhir-avyayah: The imperishable treasure 31) sambhavah: He who descends of His own free will 32) bhaavanah: He who gives everything to his devotees 33) bhartaa: He who governs the entire living world 34) prabhavah: The womb of the five great elements 35) prabhuh: The Almighty Lord 36) eeshvarah: He who can do anything without any help 37) svayambhooh: He who manifests from Himself 38) shambhuh: He who brings auspiciousness 39) aadityah: The son of Aditi (Vaamana) 40) pushkaraakshah: He who has eyes like the lotus 41) mahaasvanah: He who has a thundering voice 42) anaadi-nidhanah: He without origin or end 43) dhaataa: He who supports all fields of experience 44) vidhaataa: The dispenser of fruits of action 45) dhaaturuttamah: The subtlest atom 46) aprameyah: He who cannot be perceived 47) hrisheekeshah: The Lord of the senses 48) padmanaabhah: He from whose navel comes the lotus 49) amaraprabhuh: The Lord of the devas 50) vishvakarmaa: The creator of the universe 51) manuh: He who has manifested as the Vedic mantras 52) tvashtaa: He who makes huge things small 53) sthavishtah: The supremely gross 54) sthaviro dhruvah: The ancient, motionless one 55) agraahyah: He who is not perceived sensually 56) shaashvatah: He who always remains the same 57) krishno: He whose complexion is dark 58) lohitaakshah: Red-eyed 59) pratardanah: The Supreme destruction 60) prabhootas: Ever-full 61) trikakub-dhaama: The support of the three quarters 62) pavitram: He who gives purity to the heart 63) mangalam param: The Supreme auspiciousness 64) eeshanah: The controller of the five great elements 65) praanadah: He who gives life 66) praano: He who ever lives 67) jyeshthah: Older than all 68) shreshthah: The most glorious 69) prajaapatih: The Lord of all creatures 70) hiranyagarbhah: He who dwells in the womb of the world 71) bhoogarbhah: He who is the womb of the world 72) maadhavah: Husband of Lakshmi 73) madhusoodanah: Destroyer of the Madhu demon 74) eeshvarah: The contoller 75) vikramee: He who is full of prowess 76) dhanvee: He who always has a divine bow 77) medhaavee: Supremely intelligent 78) vikramah: He who stepped (Vaamana) 79) kramah: All-pervading 80) anuttamah: Incomparably great 81) duraadharshah: He who cannot be attacked successfully 82) kritajnah: He who knows all that is 83) kritih: He who rewards all our actions 84) aatmavaan: The self in all beings 85) sureshah: The Lord of the demigods 86) sharanam: The refuge 87) sharma: He who is Himself infinite bliss 88) visva-retaah: The seed of the universe 89) prajaa-bhavah: He from whom all praja comes 90) ahah: He who is the nature of time 91) samvatsarah: He from whom the concept of time comes 92) vyaalah: The serpent (vyaalah) to athiests
93) pratyayah: He whose nature is knowledge 94) sarvadarshanah: All-seeing 95) ajah: Unborn 96) sarveshvarah: Controller of all 97) siddhah: The most famous 98) siddhih: He who gives moksha 99) sarvaadih: The beginning of all 100) achyutah: Infallible 101) vrishaakapih: He who lifts the world to dharma 102) ameyaatmaa: He who manifests in infinite varieties 103) sarva-yoga-vinissritah: He who is free from all attachments 104) vasuh: The support of all elements 105) vasumanaah: He whose mind is supremely pure 106) satyah: The truth 107) samaatmaa: He who is the same in all 108) sammitah: He who has been accepted by authorities 109) samah: Equal 110) amoghah: Ever useful 111) pundareekaakshah: He who dwells in the heart 112) vrishakarmaa: He whose every act is righteous 113) vrishaakritih: The form of dharma 114) rudrah: He who makes all people weep 115) bahu-shiraah: He who has many heads 116) babhrur: He who rules over all the worlds 117) vishvayonih: The womb of the universe 118) shuchi-shravaah: He who has beautiful, sacred names 119) amritah: Immortal 120) shaashvatah-sthaanur: Permanent and immovable 121) varaaroho: The most glorious destination 122) mahaatapaah: He of great tapas 123) sarvagah: All-pervading 124) sarvavid-bhaanuh: All-knowing and effulgent 125) vishvaksenah: He against whom no army can stand 126) janaardanah: He who gives joy to good people 127) vedah: He who is the Vedas 128) vedavid: The knower of the Vedas 129) avyangah: Without imperfections 130) vedaangah: He whose limbs are the Vedas 131) vedavit: He who contemplates upon the Vedas 132) kavih: The seer 133) lokaadhyakshah: He who presides over all lokas 134) suraadhyaksho: He who presides over all devas 135) dharmaadhyakshah: He who presides over dharma 136) krita-akritah: All that is created and not created 137) chaturaatmaa: The four-fold self 138) chaturvyoohah: Vasudeva, Sankarshan etc 139) chaturdamstrah: He who has four canines (Nrsimha) 140) chaturbhujah: Four-handed 141) bhraajishnur: Self-effulgent consciousness 142) bhojanam: He who is the sense-objects 143) bhoktaa: The enjoyer 144) sahishnuh: He who can suffer patiently 145) jagadaadijah: Born at the beginning of the world 146) anaghah: Sinless 147) vijayah: Victorious 148) jetaa: Ever-successful 149) vishvayonih: He who incarnates because of the world 150) punarvasuh: He who lives repeatedly in different bodies 151) upendrah: The younger brother of Indra (vaamana) 152) vaamanah: He with a dwarf body 153) praamshuh: He with a huge body 154) amoghah: He whose acts are for a great purpose 155) shuchih: He who is spotlessly clean 156) oorjitah: He who has infinite vitality 157) ateendrah: He who surpasses Indra 158) samgrahah: He who holds everything together 159) sargah: He who creates the world from Himself 160) dhritaatmaa: Established in Himself 161) niyamo: The appointing authority 162) yamah: The administrator 163) vedyah: That which is to be known 164) vaidyah: The Supreme doctor 165) sadaa-yogee: Always in yoga 166) veerahaa: He who destroys the mighty heroes 167) maadhavo: The Lord of all knowledge 168) madhuh: Sweet 169) ateendriyo: Beyond the sense organs 170) mahaamayo: The Supreme Master of all Maayaa 171) mahotsaaho: The great enthusiast 172) mahaabalah: He who has supreme strength 173) mahaabuddhir: He who has supreme intelligence 174) mahaa-veeryah: The supreme essence 175) mahaa-shaktih: All-powerful 176) mahaa-dyutih: Greatly luminous 177) anirdeshya-vapuh: He whose form is indescribable 178) shreemaan: He who is always courted by glories 179) ameyaatmaa: He whose essence is immeasurable 180) mahaadri-dhrik: He who supports the great mountain 181) maheshvaasah: He who wields shaarnga 182) maheebhartaa: The husband of mother earth 183) shreenivaasah: The permanent abode of Shree 184) sataam gatih: The goal for all virtuous people 185) aniruddhah: He who cannot be obstructed 186) suraanando: He who gives out happiness 187) govindah: The protector of the cows 188) govidaam-patih: The Lord of all men of wisdom 189) mareechih: Effulgence 190) damanah: He who controls rakshasas 191) hamsah: The swan 192) suparnah: Beautiful-winged (Two birds analogy) 193) bhujagottamah: The serpent Ananta 194) hiranyanaabhah: He who has a golden navel 195) sutapaah: He who has glorious tapas 196) padmanaabhah: He whose navel is like a lotus 197) prajaapatih: He from whom all creatures emerge 198) amrityuh: He who knows no death 199) sarva-drik: The seer of everything 200) simhah: He who destroys 201) sandhaataa: The regulator 202) sandhimaan: He who seems to be conditioned 203) sthirah: Steady 204) ajah: He who takes the form of Aja, Brahma 205) durmarshanah: He who cannot be vanquished 206) shaastaa: He who rules over the universe 207) visrutaatmaa: He who is called atma in the Vedas 208) suraarihaa: Destroyer of the enemies of the devas 209) guruh: The teacher 210) gurutamah: The greatest teacher 211) dhaama: The goal 212) satyah: He who is Himself the truth 213) satya-paraakramah: Dynamic Truth 214) nimishah: He who has closed eyes in contemplation 215) animishah: He who remains unwinking; ever knowing 216) sragvee: He who always wears a garland of undecaying flowers 217) vaachaspatir-udaara-dheeh: He who is eloquent in championing the Supreme law of life; He with a large-hearted intelligence 218) agraneeh: He who guides us to the peak 219) graamaneeh: He who leads the flock 220) shreemaan: The possessor of light, effulgence, glory 221) nyaayah: Justice 222) netaa: The leader 223) sameeranah: He who sufficiently administers all movements of all living creatures 224) sahasra-moordhaa: He who has endless heads 225) vishvaatmaa: The soul of the universe 226) sahasraakshah: Thousands of eyes 227) sahasrapaat: Thousand-footed 228) aavartanah: The unseen dynamism 229) nivritaatmaa: The soul retreated from matter 230) samvritah: He who is vieled from the jiva 231) sam-pramardanah: He who persecutes evil men 232) ahassamvartakah: He who thrills the day and makes it function vigorously 233) vahnih: Fire 234) anilah: Air 235) dharaneedharah: He who supports the earth 236) suprasaadah: Fully satisfied 237) prasanaatmaa: Ever pure and all-blissful self 238) vishva-dhrik: Supporter of the world 239) vishvabhuk: He who enjoys all experiences 240) vibhuh: He who manifests in endless forms 241) satkartaa: He who adores good and wise people 242) satkritah: He who is adored by all good people 243) saadhur: He who lives by the righteous codes 244) jahnuh: Leader of men 245) naaraayanah: He who resides on the waters 246) narah: The guide 247) asankhyeyah: He who has numberlesss names and forms 248) aprameyaatmaa: A soul not known through the pramanas 249) vishishtah: He who transcends all in His glory 250) shishta-krit: The law-maker 251) shuchih: He who is pure 252) siddhaarthah: He who has all arthas 253) siddhasankalpah: He who gets all He wishes for 254) siddhidah: The giver of benedictions 255) siddhisaadhanah: The power behind our sadhana 256) vrishaahee: Controller of all actions 257) vrishabhah: He who showers all dharmas 258) vishnuh: Long-striding 259) vrishaparvaa: The ladder leading to dharma (As well as dharma itself) 260) vrishodarah: He from whose belly life showers forth 261) vardhanah: The nurturer and nourisher 262) vardhamaanah: He who can grow into any dimension 263) viviktah: Separate 264) shruti-saagarah: The ocean for all scripture 265) subhujah: He who has graceful arms 266) durdurdharah: He who cannot be known by great yogis 267) vaagmee: He who is eloquent in speech 268) mahendrah: The lord of Indra 269) vasudah: He who gives all wealth 270) vasuh: He who is Wealth 271) naika-roopo: He who has unlimited forms 272) brihad-roopah: Vast, of infinite dimensions 273) shipivishtah: The presiding deity of the sun 274) prakaashanah: He who illuminates 275) ojas-tejo-dyutidharah: The possessor of vitality, effulgence and beauty 276) prakaashaatmaa: The effulgent self 277) prataapanah: Thermal energy; one who heats 278) riddhah: Full of prosperity 279) spashtaaksharo: One who is indicated by OM 280) mantrah: The nature of the Vedic mantras 281) chandraamshuh: The rays of the moon 282) bhaaskara-dyutih: The effulgence of the sun 283) amritaamsoodbhavo: The moon who gives flavor to vegetables 284) bhaanuh: Self-effulgent 285) shashabindhuh: The moon who has a rabbit-like spot 286) sureshvarah: A person of extreme charity 287) aushadham: Medicine 288) jagatas-setuh: A bridge across the material energy 289) satya-dharma-paraakramah: One who champions heroically for truth and righteousness 290) bhoota-bhavya-bhavan-naathah: The Lord of past, present and future 291) pavanah: The air that fills the universe 292) paavanah: He who gives life-sustaining power to air 293) analah: Fire 294) kaamahaa: He who destroys all desires 295) kaamakrit: He who fulfills all desires 296) kaantah: He who is of enchanting form 297) kaamah: The beloved 298) kaamapradah: He who supplies desired objects 299) prabhuh: The Lord 300) yugaadi-krit: The creator of the yugas 301) yugaavartah The law behind time 302) naikamaayah: He whose forms are endless and varied 303) mahaashanah: He who eats up everything 304) adrishyah: Imperceptible 305) vyaktaroopah: He who is perceptible to the yogi 306) sahasrajit: He who vanquishes thousands 307) anantajit: Ever-victorious 308) ishtah: He who is invoked through Vedic rituals 309) visishtah: The noblest and most sacred 310) sishteshtah: The greatest beloved 311) shikhandee: He who wears a peacock feather 312) nahushah: He who binds all with maya 313) vrishah: He who is dharma 314) krodhahaa: He who destroys anger 315) krodhakrit-kartaa: He who generates anger against the lower tendency 316) visvabaahuh: He whose hand is in everything 317) maheedharah: The support of the earth 318) achyutah: He who undergoes no changes 319) prathitah: He who exists pervading all 320) praanah: The prana in all living creatures 321) praanadah: He who gives prana 322) vaasavaanujah: The brother of Indra 323) apaam-nidhih: Treasure of waters (the ocean) 324) adhishthaanam: The substratum of the entire universe 325) apramattah: He who never makes a wrong judgement 326) pratishthitah: He who has no cause 327) skandah: He whose glory is expressed through Subrahmanya 328) skanda-dharah: Upholder of withering righteousness 329) dhuryah: Who carries out creation etc without hitch 330) varadah: He who fulfills boons 331) vaayuvaahanah: Controller of winds 332) vaasudevah: Dwelling in all creatures although not affected by that condition 333) brihat-bhaanuh: He who illumines the world with the rays of the sun and moon 334) aadidevah: The primary source of everything 335) purandarah: Destroyer of cities 336) ashokah: He who has no sorrow 337) taaranah: He who enables others to cross 338) taarah: He who saves 339) shoorah: The valiant 340) shaurih: He who incarnated in the dynasty of Shoora 341) janeshvarah: The Lord of the people 342) anukoolah: Well-wisher of everyone 343) sataavarttah: He who takes infinite forms 344) padmee: He who holds a lotus 345) padmanibhekshanah: Lotus-eyed 346) padmanaabhah: He who has a lotus-navel 347) aravindaakshah: He who has eyes as beautiful as the lotus 348) padmagarbhah: He who is being meditated upon in the lotus of the heart 349) shareerabhrit: He who sustains all bodies 350) maharddhi: One who has great prosperity 351) riddhah: He who has expanded Himself as the universe 352) Vriddhaatmaa: The ancient self 353) mahaakshah: The great-eyed 354) garudadhvajah: One who has Garuda on His flag 355) atulah: Incomparable 356) sharabhah: One who dwells and shines forth through the bodies 357) bheemah: The terrible 358) samayajnah: One whose worship is nothing more than keeping an equal vision of the mind by the devotee 359) havirharih: The receiver of all oblation 360) sarva-lakshana-lakshanyah: Known through all proofs 361) lakshmeevaan: The consort of Laksmi 362) samitinjayah: Ever-victorious 363) viksharah: Imperishable 364) rohitah: The fish incarnation 365) maargah: The path 366) hetuh: The cause 367) daamodarah: Whose stomach is marked with three lines 368) sahah: All-enduring 369) maheedharah: The bearer of the earth 370) mahaabhaago: He who gets the greates share in every Yajna 371) vegavaan: He who is swift 372) amitaashanah: Of endless appetite 373) udbhavah: The originator 374) kshobhanah: The agitator 375) devah: He who revels 376) shreegarbhah: He in whom are all glories 377) parameshvarah: The Supreme Lord 378) karanam: The instrument 379) kaaranam: The cause 380) kartaa: The doer 381) vikartaa: Creator of the endless varieties that make up the universe 382) gahanah: The unknowable 383) guhah: He who dwells in the cave of the heart 384) vyavasaayah: Resolute 385) vyavasthaanah: The substratum 386) samsthaanah: The ultimate authority 387) sthaanadah: He who confers the right abode 388) dhruvah: The changeless in the midst of changes 389) pararddhih: He who has supreme manifestations 390) paramaspashtah: The extremely vivid 391) tushtah: One who is contented with a very simple offering 392) pushtah: One who is ever-full 393) shubhekshanah: All-auspicious gaze 394) raamah: One who is most handsome 395) viraamah: The abode of perfect-rest 396) virajo: Passionless 397) maargah: The path 398) neyah: The guide 399) nayah: One who leads 400) anayah: One who has no leader 401) veerah: The valiant 402) shaktimataam-shresthah: The best among the powerful 403) dharmah: The law of being 404) dharmaviduttamah: The highest among men of realisation 405) vaikunthah: One who prevents men from straying on wrong paths 406) purushah: One who dwells in all bodies 407) praanah: Life 408) praanadah: Giver of life 409) pranavah: He who is praised by the gods 410) prituh: The expanded 411) hiranyagarbhah: The creator 412) shatrughnah: The destroyer of enemies 413) vyaaptah: The pervader 414) vaayuh: The air 415) adhokshajah: One whose vitality never flows downwards 416) rituh: The seasons 417) sudarshanah: He whose meeting is auspicious 418) kaalah: He who judges and punishes beings 419) parameshthee: One who is readily available for experience within the heart 420) parigrahah: The receiver 421) ugrah: The terrible 422) samvatsarah: The year 423) dakshah: The smart 424) vishraamah: The resting place 425) vishva-dakshinah: The most skilful and efficient 426) vistaarah: The extension 427) sthaavarah-sthaanuh: The firm and motionless 428) pramaanam: The proof 429) beejamavyayam: The Immutable Seed 430) arthah: He who is worshiped by all 431) anarthah: One to whom there is nothing yet to be fulfilled 432) mahaakoshah: He who has got around him great sheaths 433) mahaabhogah: He who is of the nature of enjoyment 434) mahaadhanah: He who is supremely rich 435) anirvinnah: He who has no discontent 436) sthavishthah: One who is supremely huge 437) a-bhooh: One who has no birth 438) dharma-yoopah: The post to which all dharma is tied 439) mahaa-makhah: The great sacrificer 440) nakshatranemir: The nave of the stars 441) nakshatree: The Lord of the stars (the moon) 442) kshamah: He who is supremely efficient in all undertakings 443) kshaamah: He who ever remains without any scarcity 444) sameehanah: One whose desires are auspicious 445) yajnah: One who is of the nature of yajna 446) ijyah: He who is fit to be invoked through yajna 447) mahejyah: One who is to be most worshiped 448) kratuh: The animal-sacrifice 449) satram: Protector of the good 450) sataam-gatih: Refuge of the good 451) sarvadarshee: All-knower 452) vimuktaatmaa: The ever-liberated self 453) sarvajno: Omniscient 454) jnaanamuttamam: The Supreme Knowledge 455) suvratah: He who ever-perfoeming the pure vow 456) sumukhah: One who has a charming face 457) sookshmah: The subtlest 458) sughoshah: Of auspicious sound 459) sukhadah: Giver of happiness 460) suhrit: Friend of all creatures 461) manoharah: The stealer of the mind 462) jita-krodhah: One who has conquered anger 463) veerabaahur: Having mighty arms 464) vidaaranah: One who splits asunder 465) svaapanah: One who puts people to sleep 466) svavashah: He who has everything under His control 467) vyaapee: All-pervading 468) naikaatmaa: Many souled 469) naikakarmakrit: One who does many actions 470) vatsarah: The abode 471) vatsalah: The supremely affectionate 472) vatsee: The father 473) ratnagarbhah: The jewel-wombed 474) dhaneshvarah: The Lord of wealth 475) dharmagub: One who protects dharma 476) dharmakrit: One who acts according to dharma 477) dharmee: The supporter of dharma 478) sat: existence 479) asat: illusion 480) ksharam: He who appears to perish 481) aksharam: Imperishable 482) avijnaataa: The non-knower (The knower being the conditioned soul within the body) 483) sahasraamshur: The thousand-rayed 484) vidhaataa: All supporter 485) kritalakshanah: One who is famous for His qualities 486) gabhastinemih: The hub of the universal wheel 487) sattvasthah: Situated in sattva 488) simhah: The lion 489) bhoota-maheshvarah: The great lord of beings 490) aadidevah: The first deity 491) mahaadevah: The great deity 492) deveshah: The Lord of all devas 493) devabhrit-guruh: Advisor of Indra 494) uttarah: He who lifts us from the ocean of samsara 495) gopatih: The shepherd 496) goptaa: The protector 497) jnaanagamyah: One who is experienced through pure knowledge 498) puraatanah: He who was even before time 499) shareera-bhootabhrit: One who nourishes the nature from which the bodies came 500) bhoktaa: The enjoyer 501) kapeendrah: Lord of the monkeys (Rama) 502) bhooridakshinah: He who gives away large gifts 503) somapah: One who takes Soma in the yajnas 504) amritapah: One who drinks the nectar 505) somah: One who as the moon nourishes plants 506) purujit: One who has conquered numerous enemies 507) purusattamah: The greatest of the great 508) vinayah: He who humiliates those who are unrighteous 509) jayah: The victorious 510) satyasandhah: Of truthful resolution 511) daashaarhah: One who was born in the Dasarha race 512) saatvataam-patih: The Lord of the Satvatas 513) jeevah: One who functions as the ksetrajna 514) vinayitaa-saakshee: The witness of modesty 515) mukundah: The giver of liberation 516) amitavikramah: Of immeasurable prowess 517) ambho-nidhir: The substratum of the four types of beings 518) anantaatmaa: The infinite self 519) mahodadhishayah: One who rests on the great ocean 520) antakah: The death 521) ajah: Unborn 522) mahaarhah: One who deserves the highest worship 523) svaabhaavyah: Ever rooted in the nature of His own self 524) jitaamitrah: One who has conquered all enemies 525) pramodanah: Ever-blissful 526) aanandah: A mass of pure bliss 527) nandanah: One who makes others blissful 528) nandah: Free from all worldly pleasures 529) satyadharmaa: One who has in Himself all true dharmas 530) trivikramah: One who took three steps 531) maharshih kapilaachaaryah: He who incarnated as Kapila, the great sage 532) kritajnah: The knower of the creation 533) medineepatih: The Lord of the earth 534) tripadah: One who has taken three steps 535) tridashaadhyaksho: The Lord of the three states of consciousness 536) mahaashringah: Great-horned (Matsya) 537) kritaantakrit: Destroyer of the creation 538) mahaavaraaho: The great boar 539) govindah: One who is known through Vedanta 540) sushenah: He who has a charming army 541) kanakaangadee: Wearer of bright-as-gold armlets 542) guhyo: The mysterious 543) gabheerah: The unfathomable 544) gahano: Impenetrable 545) guptah: The well-concealed 546) chakra-gadaadharah: Bearer of the disc and mace 547) vedhaah: Creator of the universe 548) svaangah: One with well-proportioned limbs 549) ajitah: Vanquished by none 550) krishnah: Dark-complexioned 551) dridhah: The firm 552) sankarshanochyutah: He who absorbs the whole creation into His nature and never falls away from that nature 553) varunah: One who sets on the horizon (Sun) 554) vaarunah: The son of Varuna (Vasistha or Agastya) 555) vrikshah: The tree 556) pushkaraakshah: Lotus eyed 557) mahaamanaah: Great-minded 558) bhagavaan: One who possesses six opulences 559) bhagahaa: One who destroys the six opulences during pralaya 560) aanandee: One who gives delight 561) vanamaalee: One who wears a garland of forest flowers 562) halaayudhah: One who has a plough as His weapon 563) aadityah: Son of Aditi 564) jyotiraadityah: The resplendence of the sun 565) sahishnuh: One who calmly endures duality 566) gatisattamah: The ultimate refuge for all devotees 567) sudhanvaa: One who has Shaarnga 568) khanda-parashur: One who holds an axe 569) daarunah: Merciless towards the unrighteous 570) dravinapradah: One who lavishly gives wealth 571) divah-sprik: Sky-reaching 572) sarvadrik-vyaaso: One who creates many men of wisdom 573) vaachaspatir-ayonijah: One who is the master of all vidyas and who is unborn through a womb 574) trisaamaa: One who is glorified by Devas, Vratas and Saamans 575) saamagah: The singer of the sama songs 576) saama: The Sama Veda 577) nirvaanam: All-bliss 578) bheshajam: Medicine 579) bhishak: Physician 580) samnyaasa-krit: Institutor of sannyasa 581) samah: Calm 582) shaantah: Peaceful within 583) nishthaa: Abode of all beings 584) shaantih: One whose very nature is peace 585) paraayanam: The way to liberation 586) shubhaangah: One who has the most beautiful form 587) shaantidah: Giver of peace 588) shrashtaa: Creator of all beings 589) kumudah: He who delights in the earth 590) kuvaleshayah: He who reclines in the waters 591) gohitah: One who does welfare for cows 592) gopatih: Husband of the earth 593) goptaa: Protector of the universe 594) vrishabhaaksho: One whose eyes rain fulfilment of desires 595) vrishapriyah: One who delights in dharma 596) anivartee: One who never retreats 597) nivrittaatmaa: One who is fully restrained from all sense indulgences 598) samksheptaa: The involver 599) kshemakrit: Doer of good 600) shivah: Auspiciousness 601) shreevatsa-vakshaah: One who has sreevatsa on His chest 602) shrevaasah: Abode of Sree 603) shreepatih: Lord of Laksmi 604) shreemataam varah: The best among glorious 605) shreedah: Giver of opulence 606) shreeshah: The Lord of Sree 607) shreenivaasah: One who dwells in the good people 608) shreenidhih: The treasure of Sree 609) shreevibhaavanah: Distributor of Sree 610) shreedharah: Holder of Sree 611) shreekarah: One who gives Sree 612) shreyah: Liberation 613) shreemaan: Possessor of Sree 614) loka-trayaashrayah: Shelter of the three worlds 615) svakshah: Beautiful-eyed 616) svangah: Beautiful-limbed 617) shataanandah: Of infinite varieties and joys 618) nandih: Infinite bliss 619) jyotir-ganeshvarah: Lord of the luminaries in the cosmos 620) vijitaatmaa: One who has conquered the sense organs 621) vidheyaatmaa: One who is ever available for the devotees to command in love 622) sat-keertih: One of pure fame 623) chinnasamshayah: One whose doubts are ever at rest 624) udeernah: The great transcendent 625) sarvatah-chakshuh: One who has eyes everywhere 626) aneeshah: One who has none to Lord over Him 627) shaashvata-sthirah: One who is eternal and stable 628) bhooshayah: One who rested on the ocean shore (Rama) 629) bhooshanah: One who adorns the world 630) bhootih: One who is pure existence 631) vishokah: Sorrowless 632) shoka-naashanah: Destroyer of sorrows 633) archishmaan: The effulgent 634) architah: One who is constantly worshipped by His devotees 635) kumbhah: The pot within whom everything is contained 636) vishuddhaatmaa: One who has the purest soul 637) vishodhanah: The great purifier 638) anniruddhah: He who is invincible by any enemy 639) apratirathah: One who has no enemies to threaten Him 640) pradyumnah: Very rich 641) amitavikramah: Of immeasurable prowess 642) kaalanemi-nihaa: Slayer of Kalanemi 643) veerah: The heroic victor 644) shauri: One who always has invincible prowess 645) shoora-janeshvarah: Lord of the valiant 646) trilokaatmaa: The self of the three worlds 647) trilokeshah: The Lord of the three worlds 648) keshavah: One whose rays illumine the cosmos 649) keshihaa: Killer of Kesi 650) harih: The destroyer 651) kaamadevah: The beloved Lord 652) kaamapaalah: The fulfiller of desires 653) kaamee: One who has fulfilled all His desires 654) kaantah: Of enchanting form 655) kritaagamah: The author of the agama scriptures 656) anirdeshya-vapuh: Of Indescribable form 657) vishnuh: All-pervading 658) veerah: The courageous 659) anantah: Endless 660) dhananjayah: One who gained wealth through conquest 661) brahmanyah: Protector of Brahman (anything related to Narayana) 662) brahmakrit: One who acts in Brahman 663) brahmaa: Creator 664) brahma: Biggest 665) brahma-vivardhanah: One who increases the Brahman 666) brahmavid: One who knows Brahman 667) braahmanah: One who has realised Brahman 668) brahmee: One who is with Brahma 669) brahmajno: One who knows the nature of Brahman 670) braahmana-priyah: Dear to the brahmanas 671) mahaakramo: Of great step 672) mahaakarmaa: One who performs great deeds 673) mahaatejaah: One of great resplendence 674) mahoragah: The great serpent 675) mahaakratuh: The great sacrifice 676) mahaayajvaa: One who performed great yajnas 677) mahaayajnah: The great yajna 678) mahaahavih: The great offering 679) stavyah: One who is the object of all praise 680) stavapriyah: One who is invoked through prayer 681) stotram: The hymn 682) stutih: The act of praise 683) stotaa: One who adores or praises 684) ranapriyah: Lover of battles 685) poornah: The complete 686) poorayitaa: The fulfiller 687) punyah: The truly holy 688) punya-keertir: Of Holy fame 689) anaamayah: One who has no diseases 690) manojavah: Swift as the mind 691) teerthakaro: The teacher of the tirthas 692) vasuretaah: He whose essence is golden 693) vasupradah: The free-giver of wealth 694) vasupradah: The giver of salvation, the greatest wealth 695) vaasudevo: The son of Vasudeva 696) vasuh: The refuge for all 697) vasumanaah: One who is attentive to everything 698) havih: The oblation 699) sadgatih: The goal of good people 700) satkritih: One who is full of Good actions 701) satta: One without a second 702) sadbhootih: One who has rich glories 703) satparaayanah: The Supreme goal for the good 704) shoorasenah: One who has heroic and valiant armies 705) yadu-shresthah: The best among the Yadava clan 706) sannivaasah: The abode of the good 707) suyaamunah: One who attended by the people who dwell on the banks of Yamuna 708) bhootaavaaso: The dwelling place of the elements 709) vaasudevah: One who envelops the world with Maya 710) sarvaasunilayah: The abode of all life energies 711) analah: One of unlimited wealth, power and glory 712) darpahaa: The destroyer of pride in evil-minded people 713) darpadah: One who creates pride, or an urge to be the best, among the righteous 714) driptah: One whio is drunk with Infinite bliss 715) durdharah: The object of contemplation 716) athaaparaajitah: The unvanquished 717) vishvamoortih: Of the form of the entire Universe 718) mahaamortir: The great form 719) deeptamoortir: Of resplendent form 720) a-moortirmaan: Having no form 721) anekamoortih: Multi-formed 722) avyaktah: Unmanifeset 723) shatamoortih: Of many forms 724) shataananah: Many-faced 725) ekah: The one 726) naikah: The many 727) savah: The nature of the sacrifice 728) kah: One who is of the nature of bliss 729) kim: What (the one to be inquired into) 730) yat: Which 731) tat: That 732) padam-anuttamam: The unequalled state of perfection 733) lokabandhur: Friend of the world 734) lokanaathah: Lord of the world 735) maadhavah: Born in the family of Madhu 736) bhaktavatsalah: One who loves His devotees 737) suvarna-varnah: Golden-coloured 738) hemaangah: One who has limbs of gold 739) varaangah: With beautiful limbs 740) chandanaangadee: One who has attractive armlets 741) veerahaa: Destroyer of valiant heroes 742) vishama: Unequalled 743) shoonyah: The void 744) ghritaaseeh: One who has no need for good wishes 745) acalah: Non-moving 746) chalah: Moving 747) amaanee: Without false vanity 748) maanadah: One who causes, by His maya, false identification with the body 749) maanyah: One who is to be honoured 750) lokasvaamee: Lord of the universe 751) trilokadhrik: One who is the support of all the three worlds 752) sumedhaa: One who has pure intelligence 753) medhajah: Born out of sacrifices 754) dhanyah: Fortunate 755) satyamedhah: One whose intelligence never fails 756) dharaadharah: The sole support of the earth 757) tejovrisho: One who showers radiance 758) dyutidharah: One who bears an effulgent form 759) sarva-shastra-bhritaam-varah: The best among those who wield weapons 760) pragrahah: Receiver of worship 761) nigrahah: The killer 762) vyagrah: One who is ever engaged in fulfilling the devotee's desires 763) naikashringah: One who has many horns 764) gadaagrajah: One who is invoked through mantra 765) chaturmoortih: Four-formed 766) chaturbaahuh: Four-handed 767) chaturvyoohah: One who expresses Himself as the dynamic centre in the four vyoohas 768) chaturgatih: The ultimate goal of all four varnas and asramas 769) chaturaatmaa: Clear-minded 770) chaturbhaavas: The source of the four 771) chatur-vedavid: Knower of all four vedas 772) ekapaat: One-footed (BG 10.42) 773) samaavartah: The efficient turner 774) nivrittaatmaa: One whose mind is turned away from sense indulgence 775) durjayah: The invincible 776) duratikramah: One who is difficult to be disobeyed 777) durlabhah: One who obtained with effort 778) durgamah: One who is realised with great effort 779) durgah: Not easy to storm into 780) duraavaasah: Not easy to lodge 781) duraarihaa: Slayer of the asuras 782) shubhaangah: One with enchanting limbs 783) lokasaarangah: One who understands the universe 784) sutantuh: Beautifully expanded 785) tantu-vardhanah: One who sustains the continuity of the drive for the family 786) indrakarmaa: One who always performs gloriously auspicious actions 787) mahaakarmaa: One who accomplishes great acts 788) kritakarmaa: One who has fulfilled his acts 789) kritaagamah: Author of the Vedas 790) udbhavah: The ultimate source 791) sundarah: Of unrivalled beauty 792) sundah: Of great mercy 793) ratna-naabhah: Of beautiful navel 794) sulochanah: One who has the most enchanting eyes 795) arkah: One who is in the form of the sun 796) vaajasanah: The giver of food 797) shringee: The horned one 798) jayantah: The conquerer of all enemies 799) sarvavij-jayee: One who is at once omniscient and victorious 800) suvarna-binduh: With limbs radiant like gold 801) akshobhyah: One who is ever unruffled 802) sarva-vaageeshvareshvarah: Lord of the Lord of speech 803) mahaahradah: One who is like a great refreshing swimming pool 804) mahaagartah: The great chasm 805) mahaabhootah: The great being 806) mahaanidhih: The great abode 807) kumudah: One who gladdens the earth 808) kundarah: The one who lifted the earth 809) kundah: One who is as attractive as Kunda flowers 810) parjanyah: He who is similar to rain-bearing clouds 811) paavanah: One who ever purifies 812) anilah: One who never slips 813) amritaashah: One whose desires are never fruitless 814) amritavapuh: He whose form is immortal 815) sarvajna: Omniscient 816) sarvato-mukhah: One who has His face turned everywhere 817) sulabhah: One who is readily available 818) suvratah: One who has taken the most auspicious forms 819) siddhah: One who is perfection 820) shatrujit: One who is ever victorious over His hosts of enemies 821) shatrutaapanah: The scorcher of enemies 822) nyagrodhah: The one who veils Himself with Maya 823) udumbarah: Nourishment of all living creatures 824) ashvattas: Tree of life 825) chaanooraandhra-nishoodanah: The slayer of Canura 826) sahasraarchih: He who has thousands of rays 827) saptajihvah: He who expresses himself as the seven tongues of fire (Types of agni) 828) saptaidhaah: The seven effulgences in the flames 829) saptavaahanah: One who has a vehicle of seven horses (sun) 830) amoortih: Formless 831) anaghah: Sinless 832) acintyo: Inconceivable 833) bhayakrit: Giver of fear 834) bhayanaashanah: Destroyer of fear 835) anuh: The subtlest 836) brihat: The greatest 837) krishah: Delicate, lean 838) sthoolah: One who is the fattest 839) gunabhrit: One who supports 840) nirgunah: Without any properties 841) mahaan: The mighty 842) adhritah: Without support 843) svadhritah: Self-supported 844) svaasyah: One who has an effulgent face 845) praagvamshah: One who has the most ancient ancestry 846) vamshavardhanah: He who multiplies His family of descendents 847) bhaarabhrit: One who carries the load of the universe 848) kathitah: One who is glorified in all scriptures 849) yogee: One who can be realised through yoga 850) yogeeshah: The king of yogis 851) sarvakaamadah: One who fulfils all desires of true devotees 852) aashramah: Haven 853) shramanah: One who persecutes the worldly people 854) kshaamah: One who destroys everything 855) suparnah: The golden leaf (Vedas) BG 15.1 856) vaayuvaahanah: The mover of the winds 857) dhanurdharah: The wielder of the bow 858) dhanurvedah: One who declared the science of archery 859) dandah: One who punishes the wicked 860) damayitaa: The controller 861) damah: Beautitude in the self 862) aparaajitah: One who cannot be defeated 863) sarvasahah: One who carries the entire Universe 864) aniyantaa: One who has no controller 865) niyamah: One who is not under anyone's laws 866) ayamah: One who knows no death 867) sattvavaan: One who is full of exploits and courage 868) saattvikah: One who is full of sattvic qualities 869) satyah: Truth 870) satya-dharma-paraayanah: One who is the very abode of truth and dharma 871) abhipraayah: One who is faced by all seekers marching to the infinite 872) priyaarhah: One who deserves all our love 873) arhah: One who deserves to be worshiped 874) priyakrit: One who is ever-obliging in fulfilling our wishes 875) preetivardhanah: One who increases joy in the devotee's heart 876) vihaayasa-gatih: One who travels in space 877) jyotih: Self-effulgent 878) suruchih: Whose desire manifests as the universe 879) hutabhuk: One who enjoys all that is offered in yajna 880) vibhuh: All-pervading 881) ravih: One who dries up everything 882) virochanah: One who shines in different forms 883) sooryah: The one source from where everything is born 884) savitaa: The one who brings forth the Universe from Himself 885) ravilochanah: One whose eye is the sun 886) anantah: Endless 887) hutabhuk: One who accepts oblations 888) bhoktaaA: One who enjoys 889) sukhadah: Giver of bliss to those who are liberated 890) naikajah: One who is born many times 891) agrajah: The first-born 892) anirvinnah: One who feels no disappointment 893) sadaamarshee: One who forgives the trespasses of His devotees 894) lokaadhishthaanam: The substratum of the universe 895) adbhutah: Wonderful 896) sanaat: The beginningless and endless factor 897) sanaatanatamah: The most ancient 898) kapilah: The great sage Kapila 899) kapih: One who drinks water 900) apyayah: The one in whom the universe merges 901) svastidah: Giver of Svasti 902) svastikrit: One who robs all auspiciousness 903) svasti: One who is the source of all auspiciouness 904) svastibhuk: One who constantly enjoys auspiciousness 905) svastidakshinah: Distributor of auspiciousness 906) araudrah: One who has no negative emotions or urges 907) kundalee: One who wears shark earrings 908) chakree: Holder of the chakra 909) vikramee: The most daring 910) oorjita-shaasanah: One who commands with His hand 911) shabdaatigah: One who transcends all words 912) shabdasahah: One who allows Himself to be invoked by Vedic declarations 913) shishirah: The cold season, winter 914) sharvaree-karah: Creator of darkness 915) akroorah: Never cruel 916) peshalah: One who is supremely soft 917) dakshah: Prompt 918) dakshinah: The most liberal 919) kshaminaam-varah: One who has the greatest amount of patience with sinners 920) vidvattamah: One who has the greatest wisdom 921) veetabhayah: One with no fear 922) punya-shravana-keertanah: The hearing of whose glory causes holiness to grow 923) uttaaranah: One who lifts us out of the ocean of change 924) dushkritihaa: Destroyer of bad actions 925) punyah: Supremely pure 926) duh-svapna-naashanah: One who destroys all bad dreams 927) veerahaa: One who ends the passage from womb to womb 928) rakshanah: Protector of the universe 929) santah: One who is expressed through saintly men 930) jeevanah: The life spark in all creatures 931) paryavasthitah: One who dwells everywhere 932) anantaroopah: One of infinite forms 933) anantashreeh: Full of infinite glories 934) jitamanyuh: One who has no anger 935) bhayapahah: One who destroys all fears 936) chaturashrah: One who deals squarely 937) gabheeraatmaa: Too deep to be fathomed 938) vidishah: One who is unique in His giving 939) vyaadishah: One who is unique in His commanding power 940) dishah: One who advises and gives knowledge 941) anaadih: One who is the first cause 942) bhoor-bhuvo: The substratum of the earth 943) lakshmeeh: The glory of the universe 944) suveerah: One who moves through various ways 945) ruchiraangadah: One who wears resplendent shoulder caps 946) jananah: He who delivers all living creatures 947) jana-janmaadir: The cause of the birth of all creatures 948) bheemah: Terrible form 949) bheema-paraakramah: One whose prowess is fearful to His enemies 950) aadhaaranilayah: The fundamental sustainer 951) adhaataa: Above whom there is no other to command 952) pushpahaasah: He who shines like an opening flower 953) prajaagarah: Ever-awakened 954) oordhvagah: One who is on top of everything 955) satpathaachaarah: One who walks the path of truth 956) praanadah: Giver of life 957) pranavah: Omkara 958) panah: The supreme universal manager 959) pramaanam: He whose form is the Vedas 960) praananilayah: He in whom all prana is established 961) praanibhrit: He who rules over all pranas 962) praanajeevanah: He who maintains the life-breath in all living creatures 963) tattvam: The reality 964) tattvavit: One who has realised the reality 965) ekaatmaa: The one self 966) janma-mrityu-jaraatigah: One who knows no birth, death or old age in Himself 967) bhoor-bhuvah svas-taruh: The tree of bhur, bhuvah and svah 968) taarah: One who helps all to cross over 969) savitaa: The father of all 970) prapitaamahah: The father of the father of beings (Brahma) 971) yajnah: One whose very nature is yajna 972) yajnapatih: The Lord of all yajnas 973) yajvaa: The one who performs yajna 974) yajnaangah: One whose limbs are the things employed in yajna 975) yajnavaahanah: One who fulfils yajnas in complete 976) yajnabhrid: The ruler of the yajanas 977) yajnakrit: One who performs yajna 978) yajnee: Enjoyer of yajnas 979) yajnabhuk: Receiver of all that is offered 980) yajnasaadhanah: One who fulfils all yajnas 981) yajnaantakrit: One who performs the concluding act of the yajna 982) yajnaguhyam: The person to be realised by yajna 983) annam: One who is food 984) annaadah: One who eats the food 985) aatmayonih: The uncaused cause 986) svayamjaatah: Self-born 987) vaikhaanah: The one who cut through the earth 988) saamagaayanah: One who sings the sama songs 989) devakee-nandanah: Son of Devaki 990) srashtaa: Creator 991) kshiteeshah: The Lord of the earth 992) paapa-naashanah: Destroyer of sin 993) samkha-bhrit: One who has the divine Pancajanya 994) nandakee: One who holds the Nandaka sword 995) chakree: Carrier of Sudarsana 996) shaarnga-dhanvaa: One who aims His shaarnga bow 997) gadaadharah: Carrier of Kaumodakee club 998) rathaanga-paanih: One who has the wheel of a chariot as His weapon 999) akshobhyah: One who cannot be annoyed by anyone 1000) sarva-praharanaayudhah: He who has all implements for all kinds of assault and fight

108 narasimmah names

. Om narasimhaya namah
Obeisances unto the half-man half-lion Lord2. Om mahasimhaya namah
Obeisances to the great lion3. Om diyva-simhaya namah
Obeisances to the Divine lion4. Om mahabalaya namah
Obeisances to the greatly powerful5. Om ugra-simhaya namah
Obeisances to the angry terrifying lion6. Om mahadevaya namah
Obeisances to the Lord of lords7. Om stambha-ja-aya namah
Obeisances to One who appeared from the pillar
8. Om ugra-locanaya namah
Obeisances to one who possesses terrifying eyes9. Om raudraya namah
Obeisances to the angry one10. Om sarvadbhutaya namah
Obeisances to one who is wonderful in every way11. Om srimanaya namah
Obeisances to the most beautiful12. Om yoganandaya namah
Obeisances to the source of yogic bliss13. Om trivikramaya namah
Obeisances to Lord Vamana (Who took three great steps)14. Om harine namah
Obeisances to Sri Hari Who takes our troubles away15. Om kolahalaya namah
Obeisances to the roaring (Varahadeva - Varaha-nrisimha)16. Om cakrine namah
Obeisances to Him Who carries the disk17. Om vijayaya namah
Obeisances to Him Who is always victorious18. Om jaya-vardhanaya namah
Obeisances unto Him Who has ever increasing glories19. Om panchananaya namah
Obeisances unto Him Who is five-headed20. Om param-brahma-aya namah
Obeisances unto Supreme Absolute Truth21. Om aghoraya namah
Obeisances to Him Who for His devotees is not horrible22. Om ghora-vikramaya namah
Obeisances to Him Who has terrifying activities23. Om jvalan-mukhaya namah
Obeisances to One Who has an effulgent face24. Om jvala-maline namah
Obeisances to Him with effulgent garland of flames25. Om mahajvalaya namah
Obeisances to He Who is most effulgent26. Om maha-prabhuhaya namah
Obeisances to the Supreme Master27. Om niti-laksaya namah
Obeisances to Him Who possesses all good (moral) qualities28. Om sahasraksaya namah
Obeisances to the thousand-eyed One29. Om durniriksyaya namah
Obeisances to Him Who is difficult to see (difficult to look at)30. Om pratapanaya namah
Obeisances to Him Who oppresses His enemies with great heat31. Om mahadamstraya namah
Obeisances to Him Who possesses huge teeth32. Om yudha-prajnaya namah
Obeisances to the Supremely intelligent in battle (ready to fight)33. Om canda-kopine namah
Obeisances to Him Who is likened to an angry moon34. Om sada-sivaya namah
Obeisances to the All auspicious Lord35. Om hiranyakasipu-dhvamsine namah
Obeisance to Him Who destroys Hiranyakasipu36. Om daitya-danava-bhanjanaya namah
Obeisances to He Who destroys the masses of the race of demons and giants
37. Om guna-bhadraya namah
Obeisances unto Narasimha Who is full of wonderful qualities38. Om mahabhadraya namah
Obeisances to Him Who is very auspicious39. Om bala-bhadraya namah
Obeisances to Him Who is auspiciously powerful40. Om subhadrakaya namah
Obeisances to the extremely auspicious One41. Om karalaya namah
Obeisances to He Who possesses a wide open mouth42. Om vikaralaya namah
Obeisances to Him with very wide open mouth43. Om vikartaya namah
Obeisances to the Lord Who performs wonderful activities44. Om sarva-kartrikaya namah
Obeisances to the Lord Who performs ALL activities45. Om sisumaraya namah
Obeisances to Him Who also appears as Matsya46. Om trilokatmaya namah
Obeisances to the Soul of the three worlds47. Om isaya namah
Obeisances to the Lord known as the controller48. Om sarvesvaraya namah
Obeisances to that supreme controller49. Om vibhuaya namah
Obeisances to Narasimha Who is the BEST50. Om bhaivaradambaraya namah
Obeisances to Him Who causes terror by roaring in the sky51. Om divyaya namah
Obeisances to That Divine Person Narasimha52. Om acyutaya namah
Obeisances to our infallible Lord Nara-simha53. Om kavine namah
Obeisances to the Supreme intelligent (poet)54. Om madhavaya namah
Obeisances to the husband of Srimati Laksmi devi55. Om adhoksajaya namah
Obeisances to Him Who is beyond understanding (or beyond explaining)56. Om aksaraya namah
Obeisances to the infallible One57. Om sarvaya namah
Obeisances to He Who is the origin of everything58. Om vanamaline namah
Obeisances to Him Who wears garland of forest flowers (or adorned by His loving devotees)
59. Om varapradaya namah
Obeisances to the Merciful Lord Who grants boons to the deserving like Prahlada
60. Om visvambaraya namah
Obeisances to Narasimha Who maintains the universe61. Om adbhutaya namah
Obeisances to Him Who is wonderful62. Om bhavyaya namah
Obeisances to He Who determines the future (Who is the future for His devotees)
63. Om sri-visnave namah
Obeisances to that Narasimha Who is the all pervading Lord Vishnu64. Om purusottamaya namah
Obeisances to Narasimha Who is the Supreme Enjoyer65. Om anaghastra namah
Obeisances to Him Who can never be wounded by weapons66. Om nakhastraya namah
Obeisances to Him Who has sharp nails for weapons67. Om surya-jyotine namah
Obeisances to Narasimha the source of Suns rays68. Om suresvaraya namah
Obeisances to Narasimhadev, Lord of devatas69. Om sahasra-bahu-aya namah
Obeisances to Nara-hari the thousand-armed Lord70. Om sarva-jnaya namah
Obeisances to Him Who is the all-knowing71. Om sarva-siddhi-pradayakaya namah
Obeisances to Him Who awards all perfections to the sadhakas (devotees)72. Om vajra-damstraya namah
Obeisances to Narasimha Who has teeth like lightning bolts73. Om vajra-nakhaya namah
Obeisances to Narasimha Who possesses nails like piercing lightning bolts74. Om mahanandaya namah
Obeisances to the source of supreme bliss - Atmananda - Narasimha75. Om param-tapaya namah
Obeisances to the source of All austerities, spiritual energy (and taptah - heat)
76. Om sarva-mantraika-rupa namah
Obeisances to that Divine Personality Who although one, he appears as the many mantrika formulas
77. Om sarva-yantra-vidaramaya namah
Obeisances to Him Who destroys all machines (demoniac plans/arrangements/vehicles for demoniac works)
78. Om sarva-tantratmakaya namah
Obeisances to Narasimha the essence of, and proprioter of all tantras (ritual rites - pujas)
79. Om avyaktaya namah
Obeisances to the Lord Who appears unmanifest80. Om suvyaktaya namah
Obeisances unto Nara-simha Who for His devotees becomes wonderfully manifest from the pillar (or when needed)
81. Om bhakta-vatsala namah
Obeisances to the Lord Who always has the well-being of His devotee at heart
82. Om vaisakha-sukla-bhototthaya namah
Obeisances to That Narasimhadeva Who appeared during waxing moon of the month of Visakha (April-May)
83. Om saranagata-vatsalaya namah
Obeisances to the Lord Who is kind to those surrendered to Him (like the mother lioness who is kind to her cubs)
84. Om udara-kirtine namah
Obeisances to Nara-simha Who is universally famous85. Om punyatmaya namah
Obeisances to Him Who is the essence of piety86. Om mahatmaya namah
Obeisances to That great personality, Nara-simha87. Om candra-vikramaya namah
Obeisances to Him Who is the performer of moonlike or great deeds, or who performs deeds that eclipse all others.
88. Om vedatrayaya namah
Obeisances to the Lord of the three original Vedas (Rg, Yajur, Sama)89. Om prapujyaya namah
Obeisances to Narasimha Who is supremely worshipable90. Om bhagavanaya namah
Obeisances to Narasimha the Supreme Personality of Godhead91. Om paramesvaraya namah
Obeisances to He Who is the Supreme Controller (Nara-simha-deva)92. Om srivatsamkaya namah
Obeisances to the Lord Who is just like Krishna, being marked with symbol of Laksmi
93. Om jagat-vyapine namah
Obeisances to Narasimha Who pervades the entire universe94. Om jagan-mayaya namah
Obeisances to the Supreme Mystic Who makes the material world seem real
95. Om jagat-palaya namah
Obeisances to the protector of the universe (Nara-simha)96. Om jagannathaya namah
Obeisances to the Lord of Universe97. Om mahakhagaya namah
Obeisances to Him Who moves in the air or with the movement of the air (is everywhere)
98. Om dvi-rupa-bhrtaya namah
Obeisances to Him Who has double form (man-lion)99. Om paramatmaya namah
Obeisances to Him Who is the Supersoul of All beings100. Om param-jyotine namah
Obeisances to Him (Nara-simha) Whose effulgence is the source of Brahman
101. Om nirgunaya namah
Obeisances to Narasimha Who possesses transcendental qualities (not those of the material nature)
102. Om nrkesarine namah
Obeisances unto Him man-lion (or having a lion's mane while appearing part human)
103. Om para-tattvaya namah
Obeisances to the Supreme Absolute Truth (One Who is of the Supreme nature)
104. Om param-dhamaya namah
Obeisances to He Who comes from the Supreme Abode105. Om sac-cid-ananda-vigrahaya namah
Obeisances to Narasimha Whose Form is made of eternal knowledge and bliss
106. Om laksmi-nrsimhaya namah
Obeisances unto the Man-Lion Form together with the Supreme Goddess of Fortune Srimati Laksmi-devi
107. Om sarvatmaya namah
Obeisances unto the universal, primeval soul (the Supreme Personality of Godhead - Narasimhadeva)
108. Om dhiraya namah
Obeisances unto Narasimha who is always sober (being never bewildered)

Om prahlada-palakaya namah Obeisances unto Narasimha Who is the protector of Prahlada Maharaja, and those of that nature - surrendered unto Him.

Sri Nrisimha Pranama (sung after arati)
namas te narasimhaya prahladahlada-dayine hiranyakashipor vakshah shila-tanka-nakhalaye
ito nshimhah parato nrisimho yato yato yami tato nrisimhah bahir nrisimho hridaye nrisimho nrisimham adim sharanam prapadye
I offer my obeisances to Lord Nrisimha-deva, who is always giving bliss to His devotees like Prahlada Maharaja and chiselling at the hearts of demons like Hiranyakashipu. The devotee always sees Lord Nrisimha everywhere. Lord Nrisimha is within and without. Therefore let us all take shelter of Lord Nrisimha.
Prayer to Lord Nrisimha
tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-sringham dalita-hiranyakashipu-tanu-bhringam keshava dhrita-narahari-rupa jaya jagadisha hare
O my Lord Nrisimha, Your hands are very beautiful like the lotus flower, but with Your long nails You have ripped apart the wasp Hiranyakashipu. Unto You, Lord of the universe, I offer my humble obeisances.

SRI NRSIMHADEVA MAHAMANTRA
om namo bhagavate sri maha nrimhaya; damstra kupalavudanaya groca; rupaya vajra nakhaya jvala maline; maha vishnan paca paca; mama satrun vidravaya vidravaya; mamasarva rista prabhajaya prabhajaya; chata chata hana hana chindi chindi; mama sarva bhistan puraya; mam baksa raksa hum phat svaha; om namo bhagavte narasimhaya; hiranyakasipu vaksa stala vidharanaya; tribhuvana vyapakaya; bhu
sri nrsimhadeva mahamantra
om namo bhagavate sri maha nrsimhaya damstra kupalavudanaya grocha rupaya vajra nakhaya jvala maline maha vishnan pacha pacha mama astrun vidravaya vidravaya mama sarva rista prabhunjaya chata chata hana hana chindi chindi mama sarva bhistan puraya puraya mam raksa raksa hum phat svaha
om namo bhagavte narasimhaya hiranyasipu vaksa stala vidharanaya tribhuvana-vyapakaya bhuta prita pisacha dakhini sakhini mulon mulanaya stambhodbhavaya samsta doshan hara hara visara visara pacha pacha hana hana kampaya kampaya hrim hrim hrim hrim phat phat tam tam ehi rudra yajna pataye svaha
[REPEAT THREE TIMES]
SRI NRSIMHA JAYA NRISIMHA JAYA JAYA NRISIMHA PRAHLADESA JAYA PADMA MUKHA BINGA
[REPEAT THREE TIMES]

Nrsimha Bija mantra
om kshraum
ugram viram maha visnum jvalantam sarvatomukham nrisimham bhisanam bhadram mrtyu mrtyum namamy aham
'May my head be protected by the mooncoloured one, who is the greatest among humans. My obeisances unto the ferocious and powerful, the great Visnu, the fiery one, who's faces are on all sides, the fearful one, Nrsimha, who causes the death of even death personified, (or who can overcome death)'. --------------------------------------------------------------- oM AM hriM krauM
oM tattakA hAtaka-keshAgra-jvalat-pAdoka-lochana -bhadrAdika nakha-sparsha divya-siMha nami 'stu te
"O my Lord, O transcendental Lion, I offer my obeisances unto You along with Srimati Laxmi Devi. Sometimes flying in the sky, sometimes moving on foot, Your mane-hairs blaze with golden brilliance. Your glance and touch of You nails are the source of all auspiciousness. --------------------------------------------------------------- vàg-îshà yasya vadane lakshmîr yasya ca vakshasi yasyàste hridaye samvit tam nrisimham aham bhaje
“Lord Nrisimhadeva is always assisted by Sarasvatî, the goddess of learning, and He is always embracing to His chest the goddess of fortune. The Lord is always complete in knowledge within Himself. Let us offer obeisances unto Nrisimhadeva.”
Sridhar Swami's commentary Srimad Bhagavatam 10:87:1. --------------------------------------------------------------- prahlàda-hridayàhlàdam bhaktàvidyà-vidàranam sharad-indu-rucim vande pàrîndra-vadanam harim
“Let me offer my obeisances unto Lord Nrisimhadeva, who is always enlightening Prahlàda Mahàràja within his heart and who always kills the nescience that attacks the devotees. His mercy is distributed like moonshine, and His face is like that of a lion. Let me offer my obeisances unto Him again and again.”
Shrîmad-Bhàgavatam (1.1.1), of Srila Shrîdhara Svàmî. --------------------------------------------------------------- ugro ’py anugra evàyam sva-bhaktànàm nri-kesharî kesharîva sva-potànàm anyeshàm ugra-vikramah
TRANSLATION “ ‘Although very ferocious, the lioness is very kind to her cubs. Similarly, although very ferocious to nondevotees like Hiranyakashipu, Lord Nrisimhadeva is very, very soft and kind to devotees like Prahlàda Mahàràja.’”
--------------------------------------------------------------- om namo bhagavate nara-simhàya namas tejas-tejase àvir-àvirbhava vajra-nakha vajra-damstra karmàshayàn r andhaya randhaya tamo grasa grasa om svàhà.
abhayam abhayam àtmani bhùyisthà om kshraum
TRANSLATION: I offer my respectful obeisances unto Lord Nrsimhadeva, the source of all power. O my Lord who possesses nails and teeth just like thunderbolts, kindly vanquish our demonlike desires for fruitive activity in this material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance so that by Your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world.
Srimad Bhaagavatam 5:18:8.
--------------------------------------------------------------- Srimad-Bhagavatam Canto 7: Chapter Nine, Text 43-44
naivodvije para duratyaya-vaitaranyàs tvad-vîrya-gàyana-mahàmrita-magna-chittah shoche tato vimukha-chetasa indriyàrtha- màyà-sukhàya bharam udvahato vimùkthàn
TRANSLATION O best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay I am fully absorbed in thoughts of Your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies and countries. I am simply concerned with love for them.
pràyena deva munayah sva-vimukti-kàmà maunam charanti vijane na paràrtha-nishthàh naitàn vihàya kripanàn vimumukta eko nànyam tvad asya sharanam bhramato ’nupashye
TRANSLATION My dear Lord Nrsimhadeva, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance. Not caring for the big cities and towns, they go to the Himalayas or the forest to meditate with vows of silence [mauna-vrata]. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and naughtiness. I know that without Krsna consciousness, without taking shelter of Your lotus feet, one cannot be happy. Therefore I wish to bring them back to shelter at Your lotus feet.
Spoken by Prahlad maharaj. (the favourite prayers of Sripad Raghavendra Tirtha Swami)
----------------------------------------------------------------
om kraum
namo bhagavate nrsimhaya jwalamaline diptadamstraya agninetryaya sarvaraksoghnaya sarvabhuta vinasanaya sarva jvara vinasanaya daha daha paca paca raksa raksa hum pat swaha
I offer my respects to Lord Narasimhadev who has a beard of flames and eyes like pillars of fire, and who is the protector of the devotees, cut cut, burn burn, and protect protect us.
om namo bhagavate sri maha nrsimhaya damstra kupalavudanaya grocha rupaya vajra nakhaya jvala maline maha vishnan pacha pacha mama astrun vidravaya vidravaya mama sarva rista prabhunjaya chata chata hana hana chindi chindi mama sarva bhistan puraya puraya mam raksa raksa hum phat svaha
I offer my respects to the great Lord Narasimhadev. You have nails and teeth like bolts of lightning and are garlended by a mane of flames. Chopping, cutting, tearing, and killing please protect us your devotees.
om namo bhagavte narasimhaya hiranyasipu vaksa stala vidharanaya tribhuvana-vyapakaya bhuta prita pisacha dakhini sakhini mulon mulanaya stambhodbhavaya samsta doshan hara hara visara visara pacha pacha hana hana kampaya kampaya hrim hrim hrim hrim phat phat tam tam ehi rudra yajna pataye svaha
Obeisances unto You Narasimha. You who killed the demon Hiranyakashipu, who was threatening the three worlds. You remove all impediments from devotional life like the various ghosts and witches You chase away. O Lord of sacrifice whose transcendental activities are invoked by the sacrifice of Your devotees, we sacrifice for You.

Ugra-Nrisimha-dhyana
mimamsamanasya samutthito 'grato nrisimha-rupas tad alam bhayanakam
pratapta-camikara-canda-locanam sphurat-sata-keshara-jrimbhitananam
karala-damshtram karavala-cañcala- kshuranta-jihvam bhru-kuti-bhishanam
stabdhordhva-karnam giri-kandaradbhta- vyattasya-nasam hanu-bheda-bhishanam
divi-sprishat kayam adirgha-pivara- grivoru-vakshah-sthalam alpa-madhyamam
candamshu-gauraish churitam tanuruhair vishvag bhujanika-shatam nakhayudham
durasadam sarva-nijetarayudha- praveka-vidravita-daitya-danavam
Hiranyakashipu studied the form of the Lord, trying to decide who the form of Nrisimhadeva standing before him was. The Lord's form was extremely fearsome because of His angry eyes, which resembled molten gold; His shining mane, which expanded the dimensions of His fearful face; His deadly teethl and His razor-sharp tongue, which moved about like a duelling sword. His ears were erect and motionless, and His nostrils and gaping mouth appeared like caves of a mountain. His jaws parted fearfully, and His entire body touched the sky. His neck was very short and thick, His chest broad, His waist thin, and the hairs on His body as white as the rays of the moon. His arms, which resembled flanks of soldiers, spread in all directions as He killed the demons, rogues and atheists with His conchshell, disc, club, lotus and other natural weapons. [Bhag., 7.8.19-22]

These are 1000 Names of Lord Nrsimhadeva which were recited by Lord Brahma to calm the anger of the Lord after He had killed Hiranyakashipu.
Each name is followed by it's Sanskrit text number. An asterisk (*) separates each entry.
Abhayankara-simha 118 * Abhista-dayaka 167 * Abhuta 98 * Adbhuta-karma 64 * Adhoksaja 42 * Adhvatita 65 * Adi-deva 23 * Adrpta-nayana 139 * Agalad-vaisnava 79 * Agha-hari 25 * Agha- mardi 127 * Aghora 23 * Aghora-virya 24 * Agni-netra 132 166 * Aho-ratram 89 * Ajaya 23 * Ajita-kari 147 * Akaradi-hakaranta 94 * Akhanda-tattva-rupa 113 * Akrura 21 * Aksa-mali 105 * Aksaya 23 * Aksobhya 62 * Amara-priya 166 * Amita 62 * Amita-tejah 57 * Amitaujah 62 * Amogha 25 * Amrta 62 * Ana 63 * Ana-bhuk 63 * Ana-rupa 63 * Anabher-brahmano-rupa 79 * Anada 63 * Anadi 98 * Anagha 25 * Ananta 47 62 98 * Ananta-gati 117 * Ananta- simha-simha 117 * Anantananta-rupa 52 * Anda-ja 148 * Anekatma 95 * Aniruddha 62 * Antariksa 88 * Antariksa-sthita 116 * Antri- mali 112 * Apamrtyu-vinasa 63 * Apasmara-vighati 63 * Aprameya 62 * Apramita 18 105 * Arakta-rasana 140 * Arupa 22 * Asani- pramita 72 * Asi-carma-dhara 106 * Asirsad-randhra 79 * Astra- rupa 100 * Asura-ghati 153 * Atharva-sirah 72 * Atma-rupa 99 * Atreya 132 * Atta-hasa 7 * Avighna 43 * * Bahu-rupa 100 * Bahu- simha-svarupi 118 * Bahu-srnga 50 * Bahu-yojana-hastanghri 77 * Bahu-yojana-mayata 77 * Bahu-yojana-nasika 77 * Bahu-yojana- vistirna 77 * Bala 28 * Bala-graha-vinasa 161 * Balarama 131 * Bhadra-rupa 101 * Bhairava 112 * Bhakta-vatsala 166 * Bhakti- gamya 145 * Bhargava-rama 130 * Bharta 91 * Bhasa 8 * Bhasaka 73 * Bhava 124 * Bhava-suddha 157 * Bhavisnu 88 * Bhesaja 104 * Bhima-vikramana 146 * Bhisa-daya 146 * Bhisana 112 * Bhisana- bhadra-simha 82 * Bhisma 146 * Bhrajisnu 88 * Bhrgave 45 * Bhu- padmoddharana 68 * Bhuta 44 * Bhuta-garbha-ghrna-nidhi 108 * Bhuta-graha-vinasa 45 * Bhuta-pala 44 * Bhuta-samyaman 45 * Bhuta-vasa 8 44 * Bhuta-vetala-ghata 44 * Bhuta-vigraha 98 * Bhutadhipati 44 * Bhutaghna 43 * Bhuti 44 * Bhuvanaika-simha 83 * Bija 55 * Biji 55 * Brahma 69 * Brahma-brahmatma 70 * Brahma- da 70 * Brahma-garbha 108 * Brahma-rupa 69 * Brahma-rupa- dhara 69 * Brahma-sirah 71 * Brahmacari 133 * Brahmana 70 * Brahmanya 70 * Brahmesa 159 * Brhad-garbha 108 * Brhal-loka 97 * Brhat-simha 115 * Brmhita-bhuta-simha 82 * Buddha 131 * Buddha-rupa 131 * Budhi-priya 158 * * Cakri 20 * Canda 112 * Canda-simha 117 * Catur-atma 95 * Catur-bhuja 95 * Catur- damstra 95 * Catur-murti 95 * Catur-veda-mayottama 95 * Catur- vimsati-rupa 156 * Cid-ambara 32 * Cid-rupa 150 * Citra 54 * Citra-bhanu 54 55 * Citra-kurma 54 * Citra-virya 53 * * Daityari 140 * Daksa 24 * Daksinarya 24 * Damodara 104 * Danavanta- kara 104 * Danda-dhara 112 * Danta 104 * Daya-simha-rupa 168 * Deva 37 51 70 * Deva-devesa 163 * Dhairya 53 * Dhama 102 * Dhamadhipati 102 * Dhananjaya 9 * Dhanvi 9 * Dhanya 9 * Dhara 103 137 * Dharadharagha-dharma 103 * Dharanabhirata 103 * Dharma 41 * Dharma-netra 167 * Dharma-vasa 9 * Dharmadhyaksa 41 * Dharmartha-kama-moksa 157 * Dhata 103 * Dhumra-simha 115 * Dhurandhara 137 * Dhurjit 108 * Dhurta 137 * Dhyana- gamya 102 * Dhyayi 102 * Dhyeya-gamya 102 * Dipta 17 * Dipta- rupa 17 * Disa-srotra 37 * Divya-simha 80 * Drdha 126 * Drpta 139 * Drpta-vaktra 139 * Druma 138 * Duranta 138 * Durasa 139 * Durbheda 139 * Durdana 138 * Durdhara 137 138 * Durita-ksaya 164 * Durlabha 139 * Durmada 138 * Durniriksya 138 * Dusta- graha-nihanta 162 * Dvadasatma 155 * Dvi-srnga 49 * Dvija 132 * * Eka-srnga 49 * Ekatma 95 155 * * Gabhira 66 * Gada-padma- dhara 143 * Gandharva 66 * Garbha 108 * Garistha 57 * Garjita 66 * Garuda-dhvaja 165 * Gati 99 * Gavam-pati 65 * Ghoradhyaksa 24 * Ghoraghora-tara 23 * Go-hita 65 * Gopa 65 * Gopta 91 * Grhastha 133 * Grhesa 159 * Gudakesa 14 * Guha-vasa 135 * Guhya 135 * Guna 10 * Gunaugha 25 * Gupta 135 * Guru 99 135 * * Hanta-kara 94 * Hari 22 75 * Haridra-simha 115 * Harisa 14 * Harta 91 * Hatha 59 * Hayagriva 160 * Hiranya-kavaca 109 * Hiranya-nayana 110 * Hiranya-retah 111 * Hiranya-srnga 111 * Hiranya-vadana 111 * Hiranya-varna-deha 110 * Hiranyagarbha 109 * Hiranyakasipor-hanta 110 * Hiranyaksa-vinasi 110 * Hrsta 56 * Hrt-padma-vasa 68 * * Idya 152 * Ina 152 * Indira-pati 151 * Indranuja 151 * Indriya 151 * Indriya-jna 151 * Isana 79 152 * Isita 152 * Ista-dayi 57 * Isvara 91 * * Jagad-vasya 7 * Jahnavi-janaka 149 * Jala-sayi 52 * Jala-stha-simha 116 * Jala-vasa 7 * Jalesa 15 * Jamadagna 147 * Janardana 149 * Japa-kusuma-varna 148 * Japita 148 * Japya 148 * Jara-janmadi-dura 149 * Jarayuja 148 * Jata- vedah 147 * Jati 147 * Jaya 30 * Jaya-dhvaja 165 * Jihva-raudra 150 * Jisnu 88 * Jita 147 * Jitari 109 * Jiva 147 * Jnana 155 * Jnanatmaka 155 * Jvala-jihva 19 * Jvala-mala-svarupa 19 * Jvali 19 * Jyestha 57 * Jyotih 93 * Jyotir 93 * Jyotisam 93 * * Kacchapa 129 * Kad-rudra 150 * Kala 11 19 * Kala-cakra 20 * Kala-dhvaja 165 * Kala-murti-dhara 19 * Kaladhyaksa 42 * Kalagni-rudra-simha 117 * Kalana 20 * Kalantaka 20 * Kalki 131 * Kalpa 20 * Kalpana 33 * Kalpatita 32 * Kalpita-kalpa-simha 83 * Kama 143 * Kama- pala 143 * Kama-rupa-dhara 144 * Kama-vihara 144 * Kamada- kama-simha 83 * Kamandalu-dhara 113 * Kamesvara 143 * Kami 143 * Kamsa-pradhvamsa-kari 131 * Kanthi-rava 59 * Kapila 132 * Karala-vadana 107 * Karana 91 * Kari-carma-vasana 107 * Karta 91 * Karuna-kara 167 * Karuna-sindhu 164 * Kavi 108 * Kesava 16 * Kesi 14 * Kesi-kantha 58 * Kesi-simha-raka 15 * Khadga-jihva 8 * Khadga-vasa 8 * Khadgi 8 * Khagendra 126 * Khanda-simha 113 * Khatvanga-hasta 126 * Kheta-mudgara-pani 126 * Kiriti 75 * Krama 21 * Kranta-loka-traya 22 * Krpa-kara 93 * Krsna 74 * Krt 20 * Krtagama 97 * Krtaghna 21 * Krtanta 21 * Krtatma 21 * Krtavarta 97 * Krti 21 * Krtivasa 21 * Kruddha 22 * Krura-simha 80 * Ksaya 23 * Ksetra 132 * Ksirabdhi-sayana 134 * Kula 16 * Kundali 75 * Kusesaya 16 * Kusmanda-gana-natha 146 * * Laksa 73 * Laksana 73 * Laksana-jna 73 * Lala 72 * Lalita 72 * Lasad-ghora 24 * Lasad-ripra 74 * Lavanya 73 * Lavitra 73 * Linga 50 * Lipra 74 * Loka-dhara 97 * Loka-guru 96 * Loka-karaka 94 * Loka-karta 97 * Loka-locana 96 * Loka-nayaka 96 * Loka-pati 96 * Loka-priya 96 * Loka-saksi 96 * Loka-svarupa 93 * Lokadhyaksa 41 * Lokaloka-maya 97 * Lokatma 96 * Lokesa 96 * Luntha 59 * * Mada 52 * Madada 52 * Madhava 53 * Madhu- kaitabha-hanta 53 * Madhusudana 163 * Maha-bala 78 * Maha- bhuja 78 * Maha-bhuta 45 * Maha-damstra 56 78 * Maha-deva 51 * Maha-hasa 6 135 * Maha-jihva 38 * Maha-kaya 78 * Maha- maya-prasuta 51 * Maha-nada 78 * Maha-netra 166 * Maha-raudra 78 * Maha-rupa 78 * Maha-simha 75 * Maha-srnga 50 * Maha-teja 55 * Maha-vaktra 78 * Maha-vira 54 * Maha-virya 53 * Mahatma 50 * Mahaujah 130 * Mahesa 159 * Maho-jvala 19 * Mahodara 52 * Mali 26 * Manda 52 * Mangalya 50 * Mani 67 * Manmatha 107 * Manojna 50 * Mantavya 50 * Mantra-raja 60 * Mantra-rupa 100 * Mantri 60 * Manu 62 * Marici 49 * Masa 89 * Mata 99 * Mati 99 * Matsya-svarupa 129 * Matulinga-dhara 51 * Maya 54 * Mayatita 54 * Mayi 51 52 * Megha-nada 25 * Megha-syama 26 * Meghatma 25 * Mitra 42 * Mogha-vahana-rupa 26 * Mrga-griva 147 * Mrgendra 126 * Mrtyunjaya 9 * Mugdha 158 * Mukha 124 * Mula 115 * Mula-simha 115 * Muladhivasa 136 * Muladhyaksa 42 * Muladi-vasa 9 * Mumuksu 133 * Muni 158 * Munja 14 * Munja- kesa 14 * Murari 53 * * Nada 25 * Nadi-vasa 127 * Nadya 64 * Naga 127 128 * Naga-keyura-hara 127 * Naganta-karatha 128 * Nagendra 126 127 * Nagesvara 128 * Nakha-damstrayudha 28 * Namita 128 * Nana-rupa-dhara 127 * Nara 128 * Nara-narayana 128 * Narasimha 118 119 * Neta 98 * Nibandha 12 13 * Nigrahanugraha 162 * Nila 11 114 * Nila-simha 114 * Nila-vastra- dhara 136 * Nimesa 12 * Nimesa-gamana 12 * Nira 10 * Nirakara 94 * Nirakrti 13 * Niralamba 11 * Niranjana 10 * Nirasa 12 * Niravadya 64 * Nirdvandva 12 * Nirguna 10 * Nirjita-kala-simha 83 * Nirmala 13 * Nirmala-citra-simha 82 * Nirmoha 13 * Nirukta 123 * Nirvana-prada 11 * Nisa-srnga 111 * Nisatha 59 * Niscaya 12 * Niskala 11 * Nisprapanca 11 * Nistha 138 * Nitya 13 * Nivida 11 * Niyamaka 98 * Nrsimha 55 * * Omkara 94 * * Padma 67 * Padma-garbha 108 * Padma-kalpodbhava 68 * Padma-nabha 67 * Padma-netra 67 69 * Padmabha 67 * Padmayah-pati 67 * Padmesa 15 * Padmodara 68 * Paksa 89 * Panca-bana-dhara 143 * Panca- brahmatma 71 * Panca-rupa-dhara 100 * Panca-vimsati-murti 156 * Pantha 18 * Papa-hari 4 * Para-brahma-svarupa 71 * Para-karma- vidhayi 106 * Para-pradhvamsaka 142 * Param-jyotih 92 * Paramatma 22 * Paramesti 56 * Parat-para-paresa 4 * Paratma 155 * Paritosa 141 * Parjanya 66 * Parvata-vasi 116 * Parvataranya 88 * Pasi 4 * Pasu-pala 132 * Pasu-vaktra 132 * Patala-sthita-simha 116 * Pati 93 * Patya 141 * Pavana 4 * Pavitra 4 * Phani-talpa 33 * Pinaki 4 * Pingaksa 49 * Pisaca-graha-ghati 161 * Pita 99 * Pita- simha 114 * Pita-vastra 136 * Prabha 125 * Prabhanjana 18 * Prabhavisnu 74 * Prabhu 17 * Prabodha 17 158 * Prabuddha 66 * Pracchinna 17 * Pracetah 150 * Pradhana-purusa 66 * Pradipta 17 * Pradyumna 149 * Prahlada-varada 3 * Prajadhyaksa 41 * Prajvala 18 * Prakasa 18 * Prakhyata 125 * Pralobhi 17 * Prama 18 * Pramatta 140 * Pramodi 149 * Pranah 92 * Praninam 92 * Prasanna 4 * Prastuta 51 * Pratapa 18 * Pratyag-atma 92 * Pratyaksa-varada 3 * Priyam-vada 159 * Prthivi 88 * Puccha-simha 81 * Pundarikaksa 164 * Punya 5 * Punya-netra 167 * Purana-purusa 5 * Purna-simha 81 * Purodha 6 * Puru-huta 5 * Puru-stuta 5 * Purvaja 6 * Puskaraksa 6 * Puspa-hasa 6 * Pusta 56 * Pusti-kara 56 * Puta 68 * * Ragi 16 * Raksoghna 43 * Rakta-gandhanulepi 137 * Rakta- jihva 16 * Rakta-mala-vibhusa 137 * Rakta-simha 114 * Rakta- vastra-dhara 136 * Rama 149 154 * Rana-simha-rupa 168 * Rasajna 140 * Rasesa 140 * Rasika 141 * Rathya 141 * Raudra- simha 81 * Ravananta-kara 130 * Rg-yajuh-sama-ga 59 * Rosa 7 * Rtu 89 * Rtu-dhvaja 60 * Rudra 59 150 * Runda-mala 112 * Rupa 100 * Ruta 101 * * Sabda-brahma-svarupa 69 * Sac-cid-ananda- vigraha 91 * Sad-vimsakatma 156 * Sada-tusta 76 * Sadhya 157 * Sadyo-jata 64 * Sahasra-bahu 39 * Sahasra-carana 39 * Sahasra- jihva 38 * Sahasra-namadheya 38 * Sahasra-sirah 37 * Sahasra- vadana 37 * Sahasraksa 37 * Sahasraksi-dhara 38 * Sahasrarka- prakasaya 39 * Sahasrayudha-dhari 39 * Sahisnu 88 * Sakha 99 * Sakra 20 * Saksi 29 * Salagrama-nivasa 134 * Sama-rupa 101 * Sama-svana 145 * Samagra-guna-sali 161 * Samara-priya 76 * Samartha 76 * Sambhave 24 * Samitinjaya 164 * Samsara-nasana 105 * Samsara-vaidya 104 * Samudra 150 * Samyuge 90 * Sanatana 92 * Sandhata 103 * Sangha 64 * Sankara 94 * Sankha- cakra-dhara 142 * Sankhya 125 * Sankrama 22 * Santa 35 163 * Sapta-cchando-maya 121 * Sapta-lokantara-stha 120 * Sapta- svara-maya 120 * Sapta-vayu-svarupa 121 * Sapta-vimsatikatma 156 * Saptabdhi-mekhala 119 * Saptarcih-rupa-damstra 120 * Saptasva-ratha-rupi 120 * Sara 151 * Sarabha 157 * Sarasvata 105 * Sarngi 6 * Sarva 46 * Sarva-bhutatma 45 * Sarva-dehinam 92 * Sarva-duhkha-prasanta 47 * Sarva-dustantaka 58 * Sarva-jvara- vinasa 48 * Sarva-karya-vidhayi 48 * Sarva-rogapahari 48 * Sarva- sakti-dhara 47 * Sarva-sampatkara 46 * Sarva-saubhagya-dayi 47 * Sarva-sreyas-kara 146 * Sarvabhicara-hanta 49 * Sarvada 47 * Sarvadhara 46 * Sarvaisvarya-pradata 48 * Sarvaisvarya-vidhayi 49 * Sarvanga 75 * Sarvarista-vinasa 46 * Sarvarti-hari 46 * Sarvatah- pani-padora 76 * Sarvato-'ksi-siro-mukha 76 * Sarvato-mukha 75 * Sarvesvara 76 * Sastanga-nyasta-rupa 58 * Sastra 136 * Sasvata 36 * Sat-karma-nirata 13 106 * Sat-karta 91 * Sat-krti 91 * Sata- dhara 35 * Sata-kratu-svarupa 36 * Sata-murti 36 * Sata-patra 36 * Sata-rupa 35 * Satatma 36 * Satrughna 43 * Satrunjaya 10 * Sattva 65 * Sattvodrikta 59 * Satya 13 * Satya-dhvaja 14 * Satya-satya- svarupi 119 * Satya-simha 113 * Saumya 102 145 * Sauri 40 * Sena 28 * Siddha 157 * Siksa 41 * Sila-vasa 134 * Silpi 32 * Simha 7 8 142 * Simha-raja 7 119 * Sipivista 56 * Sira-dhvaja 105 * Sista 57 * Sita 105 * Snigdha 158 * Soma 145 * Soma-suryagni-netra 144 * Somapa 144 * Sosa 14 * Sravya 159 * Srestha 57 * Sri- garbha 109 * Sri-maha-visnu 74 * Sri-nivasa 8 * Sri-sailadri-nivasa 134 * Sri-vara 3 * Sridhara 160 * Srita 159 * Srivatsa 122 * Srngi 111 * Sruk-sruva 159 * Sruti 122 * Sruti-dhara 163 * Sruti-murti 122 * Stava-prita 98 * Sthalesa 15 * Sthiti 36 * Sthula 40 * Stota 98 * Stuti 98 * Stutya 98 * Su-damstra 125 * Su-dhanvi 122 * Su- ghora 23 * Su-jyotih 92 * Su-nakha 125 * Su-prabha 122 123 124 * Subha 123 * Subhacara 154 * Subhanjaya 10 * Subhiksa 40 * Subhra 123 * Subodha 158 * Subrahmanya 70 * Suci-srava 122 * Sudarsana 123 * Sudha 125 * Suhrt 99 * Sukarma 106 * Sukesa 15 112 * Suksma 40 123 * Suksunya 40 * Sukta 16 * Sukti-karna 16 * Sukumara 154 * Sumitra-varuna 42 * Sumukha 124 * Sunabha 67 * Sura 122 * Sura-mukhya 125 * Sura-natha 123 * Suradhyaksa 40 * Suratha 125 * Susakha 124 * Susarma 107 * Susuksma 40 * Sutirtha 160 * Sutra 10 * Suvedha 122 * Svabhava 124 * Svaccha 121 * Svaccha-rupa 121 * Svacchanda 121 * Svadha-kara 93 * Svaha-kara 93 * Svargapavarga-data 133 * Svarupa 22 33 * Sveda-ja 148 * Sveta-simha 114 * * Tad-agre-sarvatah-siva 79 * Tad-bhokta 133 * Tadasva-sirah 71 * Tadit-prabha 33 * Taksaka 35 * Tamo-ghna 34 * Tamoghna 43 * Tanu-tra 35 * Tapa-traya- hara 34 * Tapana 34 * Tapaska 34 * Tapasvi 34 * Taraka 34 * Tarala 35 * Tarasvi 33 * Tarksya 36 * Taruna 33 * Tarya 33 * Tat- purusa 5 * Tathya 5 * Tati 35 * Tattva 34 * Tejo-dhama 55 * Tejoma 55 * Tiksna 42 * Tiksna-damstra 72 * Tiksna-rupa 131 * Tri-deha 61 * Tri-dhama 60 * Tri-kala-jnana-rupa 61 * Tri-murti- vidya 61 * Tri-netra 60 * Tri-sandhya 89 * Tri-suli 60 * Tri-tattva- jnani 61 * Tri-varga 60 * Tri-vedi 70 * Tridhatma 61 * Tusta 56 57 * * Udbhija 148 * Ugra 160 * Ugra-karma-rata 160 * Ugra-netra 161 * Ugra-rupi 15 * Ugra-srava 163 * Ugra-vega 160 * Ujjvala 18 * Unmatta 140 * Urdhva-bahu 142 * Urdhva-kesa 15 141 * Urdhva-retah 141 * Urdhva-rupa 141 * Urdhva-simha 142 * Urjita 66 * * Vag-atita 65 * Vag-isvara 65 * Vagmi 65 * Vaidyuta 64 * Vaikuntha 58 * Vajra 1 60 * Vajra-damstra 1 * Vajra-deha 1 * Vajra-nakha 1 * Vajri 1 * Vama 145 * Vamadeva 145 * Vamana 130 * Vana-mali 75 * Vanastha 133 * Vandya 2 * Vara 2 * Vara- rupi 2 * Varada 2 * Varadabhaya-hasta 2 * Varatma 2 * Varenya 3 * Varistha 3 * Varma 107 * Varmi 107 * Vasat-cakra 20 * Vasat- kara 93 * Vasudeva 2 * Vata 105 * Vatsara 89 * Vega-kara 94 * Vibhava 30 124 * Vibhu 17 97 * Vibudha 30 * Vicitra-simha 118 * Vidagdha 158 * Vidhana 30 * Vidhata 103 * Vidheya 30 * Vidya 64 * Vighna-koti-hara 43 * Vihvala 28 32 * Vihvala-netra-simha 82 * Vijaya 30 * Vikalpa 32 * Vikarma 106 * Vikatasya 27 * Vikirna- nakha-damstra 28 * Vikrama 21 * Vikramakranta-loka 130 * Vikuntha 58 * Vinita 31 * Vipaksa-ksaya-murti 41 * Vipra 31 * Vipula 31 * Vira 27 29 * Vira-simha 80 * Virabhadra 150 * Virakta 157 * Virupaksa 29 * Visakha 124 * Visesaksa 29 * Visista 57 * Visnu 74 * Visruta 32 * Vistara-sravah 27 * Vistirna-vadana 29 * Visva 154 * Visva-garbha 109 * Visva-karta 97 * Visva-rupa 154 * Visva-yoni 31 * Visvaksena 28 * Visvambhara 30 * Visvatmaka 154 * Visvesa 155 * Vita-raga 31 * Vita-soka 29 * Vitanka-nayana 31 * Vitta 32 * Viyoni 32 * Vrsa 162 * Vrsa-dhvaja 162 * Vrsabha 162 * Vrsni-mula 74 * Vrsnya 162 * Vyaghra 161 * Vyaghra-deha 26 * Vyaghra-karmi 27 * Vyaghra-pada 27 * Vyaghra-simha 81 * Vyala- yajnopavitra 26 * Vyapaka 27 * Vyoma 152 * Vyoma-damstra 153 * Vyoma-dhara 153 * Vyoma-kesi 152 * Vyoma-vaktra 153 * Vyoma-vasa 153 * Vyomatma 152 * * Yajna-netra 165 * Yajna- varaha 129 * Yati 133 * Yoga 101 * Yoga-gamya 102 * Yoga- pitha-sthita 101 * Yoga-rupa 101 * Yogi 101 * Yogi-hrt-padma- vasa 135 * Yuga-bheda 90 * Yuga-sandhayah 90 * Yugadi 90