பொருள்: ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டபெருமாளே! தளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் காப்பாற்றுவர் என்ற எண்ணத்தில் தகுதி படைத்தவர்களை அண்டிவாழ்வது உலக இயல்பு. நான் தகுதியற்றவன் என்றாலும், உன்னைச் சரணடைந்தேன்... ஏன் தெரியுமா? "ஆதிமூலமே' என்று அழைத்த யானைக்காக ஓடிவந்தவன் அல்லவா! நோaயால் அவதிப்படும் காலத்தில் உன்னை நினைக்க சக்தியற்றவனாகி விடுவேன். அதனால், இப்போதே உன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வைத்து விட்டேன்.

Tuesday, March 10, 2009

Kerala divyadesam

Thiruvananthapuram - Sri Anantha Padmanabhaswamy TempleTemple Location :
About the Temple:
This is one of the most famous Divyadesam found in the State of Kerala. It is found 3/4 miles away from the Thiruvananthapuram Central Railway Station. Lots of bus and train facilities are available. Special trains run from Chennai - Thiruvananthapuram. This place is also named as "Trivandrum". Lots of boarding and lodging facilities are also available.
Specials:
The Moolavar, Anantha Padmanabhar who is found in Kidantha (Palli Kondulla) kolam is said to be one of the speciality of this sthalam. A Shiva Lingam is found close to the Thirumugham of the Moolavar, which explains to the world that both Hari and Haran are not two different and separate Gods, but they are a Single and should be worshipped as one.
Moolavar:
The Moolavar of this Thiruvanandhapura Kshetram is Sri Anantha Padmanabhan. Moolavar is found in Kidantha (sleeping) kolam in Bhujangha Sayanam and facing his thirumugham along the Eastern direction. He gave his Prathyaksham for Indiran, Chandiran (the moon god) and Ekadesai Ruthraas.
Thayaar
The Thaayar of this sthalam is Sri Hari Lakshmi Thaayar.
Mangalasasanam:
Nammalwar is the only Alwar who has done Mangalasasanam on this Perumal and with 11 Paasurams.
Pushkarani:
1. Mathsya Theertham.
2. Padma Theertham.
3. Varaha Theertham.
Vimanam:The Vimmanam of this temple is Hema Kooda Vimaanam.
Utsavams:
There are two main Utsavams done in this Divyadesam in a very great manner. One of the Utsavams fall during the month of March - April and another during the month of September - October. Bothe these utsavams lasts for 10 days.
Sthlapuranam :
In this sthalam, the Perumal, Sri Padmanabha Swamy, who is also called as "Thamarai Manaalan", is found in Kidantha thirukkolam in Sayana position, sleeping on top of Aadhiseshan, who is also referred to as "Ananthan". Since the Perumal is found in Sayana postion on Ananthan, the Perumal is called as "Anantha Padmanabha Swamy" and the Kshtram is referred to as "Thiru Ananthapuram".
The Anantha Padmanabha Perumal is found in Sayana Kolam and since the Perumal is too big is structure, we can get the Dharshan of the Perumal in a single way. We can onl ysee him in 3 Vaayils (entrance).
1. Through the First Vaasal, we can see the Thirumugham (Face) of the Perumal.
2. Through the First Vaasal, the Thiru Unndhi (stomach part) can be seen and
3. Through the Final, Third Vaasal, we can see the Thiruvadi (feet) of the Perumal found in the Garbhagraham.
The entire world is Governed and Protected by Emperumaan, Sriman Narayanan. The Indira Lokam (or) otherwise called as "Swargham" is ruled by Indiran and Varunan, the rain god is one of the important person who belong to the Indra Lokam.
The rain God, Varunan is necessary for giving the rain to this entire world and thereby making the land fertile and rich in its wealth.
Similarly, Indiran is necessary for making all the Grahans (the planets) to revolve and as a result of its revolvement, he should calculate the days count and thereby making the people live and make them happy. Likewise, Ekadasa Rudrars, who are the hamsam of Lord Shivan, the Rudran. All these 3 persons (ie) Indiran, Varunan and Ekadasa Rudrars are given the sabham of doing some wrong things at certain stages.
All these 3 persons are given the Sabha Vimocchanam (getting out from the sabham) by the Anantha Padmanabha Perumal of this sthalam who can be seen through 3 vaasals and each vaasal explaining the 3 stages (ie) the birth, the leading of life and the final stage, the death.
We know that the Dharshan of the Perumal can be seen separately in 3 different Vaasals. Let us now get into details why the Perumal is giving his seva in this kind. The lifetime of a Person is segregatted into 3 different stages (ie) First is the birth; Second is the time where the life progresses and Final third stage is the death.
Through the First vaasal, we can get the Dharshan of the Perumal's Thirumugham. The Perumal, through his divine eyes, which is referred to as the "Thaamarai Kangal" (eyes that is referred to Lotus Flower) is seeing all the lifes of the Jeevathmaas and thereby making them to survive and lead their lifetime.
Through the Second vaasal, we can see the "Thiru Unndhi" which is otherwise called as the lowerpart of the stomach. This place is said to be originated place of Lord Brahma devan, who is responsible for giving birth to the Jeevathmaas.
In the Third vaasal, we can see the Thiruvadi (feet) of the Perumal, which is the final place where all of the Jeevathmaas merge towards Paramathma. The Thiruvadi of the Perumal is said to be the safest and the pure place, where all the pure rivers originates.
How, all the small rivers join (or) merge towards the ocean, all the Jeevaraasi merge towards Thiruvadi (or) Thirupaadham of the Emperumaan, Sriman Narayanan. Periya pirattiyaar, with the name of Kadal Magal Naachiyaar who is found in Thiruppaarkadal in Veetrirundha thriukkolam along with Anantha Padmanabha Perumal is found in this sthalam.
Once, there was a saint by named "Divakara yogi", who wanted to get the Mukthi (the ultimate destiny, the moksha) and to attain it, he did the pooja to Saligramam (a precious and Valuable spritiual stone) in this sthalam. At that time, the Perumal came there like a two years old child and took the Saligramam along with him and ran away from that place. On seeing this action of the child, the saint got angry and chased him to get the Saligramam. And finally, the small child went into the big hole of a tree and after going inside the tree, the tree fell down and the Perumal gave his sayana seva as Anantha Padmanabha Swamy. He gave the seva for which the saint, Divakara yogi was doing the daily pooja. This is one of the historic story said about this sthalam.
This story which is said about this sthalam has a closer resemblance with the Perumal, who is found in Thirukkannankudi in Chozha Naadu. Like wise in this sthalam, the Perumal who came like a small child who took the Saligramam resembled like a small kid and ate the Perumal who is made of the white butter which doesnt melt. The Perumal who is made of butter, is the Perumal who is done with daily poojas by Vashistar. Finally along with other Maharishis, they caught the small kid, who then gave his seva as "Damodharan" and that Perumal is also named as "Siyamala Meni Perumal", in Nindra Thirukkolam.
To explain more on this, a Hanuman Sannadhi is found in front of Yoga Narasimhar sannadhi in this temple. Here, the Special kolam, the Vennai Kaappu kolam for Hanumar is done and it is said that this butter doesnt melt even in hot days.
Separate sannadhis for Yoga Narasimhar, Hanuman, Lakshmi Varaghar, Sri Krishnar and Sri Srinivasar are found and are said to be most powerful gods with lots of powers.

Thiruvanparisaaram - Sri Kuralappa Perumal TempleTemple Location :
This Divyadesam, Thiruvanparisaram is also known as "Thirupathisaram" and lies around 3 miles away from Nagarkoil.
Specials:
1. Periya pirattiyar, who is generally found on the right side of the heart of Sriman Narayanan, is found on the left side of this sthala perumal.
2. Banyan tree is found near the Lakshmi Theertham, which is capable of curing diseases and it is also said to be the hamsam of the perumal.
This Divyadesam, Thiruvanparisaaram has a relation with Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. This place is the birth sthalam of Udaya nangai, mother of Nammalwar. This perumal is worshipped and the pooja is done by the Andhanars of Udipi, in Karnataka.
This sthala perumal, Thirukkuralappan explains about the unity of Saivam and Vaishnavam and explains the Gnana Thatuvam that both these two caste should be considered as one and the Gods should also be considered and worshipped as a single God.
Udayanangai had a great bhakti towards Sriman Naryanan. For 41 days, she did fasting towards this sthala perumal and did Ekadesi Viridham and gave birth to Nammalwar in Thirukkurugoor, Azhwar Thirunagari.
Udayanangai's father name is also Thiruvaashmarbhan and there was a big maaligai (palace) found in the name of Thiruvaazhmarbhan. But now it is used as Bhajan Mandapan and it is found along the Vaayu side of the temple.
The Moolavar of this sthalam is Thirukkuralappan. He is also named as "Thiruvaazh maarbhan".Moolavar in Veetrirundha (sitting) thirukkolam facing his thirumugham towards East direction.Prathyaksham for Vindhai, Kaari, Udaya Nangai and Garudan.
Thayaar
The Thaayar of this sthalam is Kamala valli Naachiyaar.
Mangalasasanam:
Nammalwar - 1 Paasuram.
Pushkarani:Lakshmi Theertham.
Vimanam:Indira Kalyana Vimaanam.

Thirukkaatkarai - Sri Kaatkarai Appa Perumal TempleThis Divyadesam is situated in a small village which is found next to Ernakulam in Kerala state. It is found close to Idappalli. when going in train, we have to get down in Irugnalakkodi railway station, which is found on the railway lane between Aalvaai and Thirucchoor and if we get down in Angamaali railway station, we can reach this sthalam if we travel about 9 miles through North east direction. There is no lodging facility. So, bhaktas can stay in Ernakulam to get the seva of the perumal.This sthala Emperumaan, Kaatkarai Appan is worshipped by the people treating him as the Hamsam of Vaamanar. They take a very big utsavam for this perumal during the Onam festival.
Kerala is famous for Bananas and especially for a particular typed by named "Nenthiram". This banana has a closer relationship with this sthala perumal. Once, a bhaktar of the perumal, had a big land where the banana trees are planted. But, it doesnt give him any yield and doesnt give him any bananas. The devotee at that felt that it might be some wrong thing he might have done and as a result of this only, the trees are not giving him the proper yield. So, he decided, the sight of the perumal fell on banana trees and from that time, it gave him lots of yield. Seen by the Kaatkarai appan's Nethira eyes, the yield was very high and because of this, the bananas are named as "Nethiram Pazham".
The Golden bananas which are dedicated towards Kaatkarai appan lost one day and the king on hearing this, blammed for the lost on a Yogi, who doesnt know anything about it. He punished the yogi and treated him badly. But, the golden bananas were found inside the Garbhagriham of Moolavar sannadhi. On knowing this, the Yogi got angry and gave the sabham for the time, since he was caught as the thief only because of the time and after giving the sabham, he suicided and dead. But, his soul doesnt leave the world but it turned into a Brahma Raatshasan and roamed in the world.
To get out of the Sabham, as suggested by himself (the Yogi who is in the form of the Raatshasan), constructed a bamboo roof and destroyed it using the fire in this sthalam and thereby from the bright fire that comes out from the bamboo would ride away the sabham of the Yogi. After this, they all did the same thing suggested by the Yogi to ride away the sabham. As a result of this, a small temple was constructed for the Yogi and daily poojas are done to make him cool. This is one of the purana (older) history told about this sthalam.
Kaatkarai Appan gave his prathyaksham for Kapila munivar. Kapila munivar was born as as the son for Karthama Prasapathi and Devabhoothi and he is said to be the hamsam of Vishnu. He explained the Gnana thathuvam for his mother itself. He was given space to do his daily Tapas by Samuthira rajan.
Once, Indiran grabbed the horse of Sakaraas and tied the horse behind the hut of Kapila muni. Thinking that Kapila muni has made a theft of taking the horse towards himself, the Sakaraas blammed upon Kapila muni. But, on hearing the blamming words from them, he got angry and made them into ash by his firing vision.
After this, Bakeerathan, got the Ganga water from Lord Shiva and poured on the ash of Sakaraas to make them to get the mukthi. Having this kind of greatness person is Kapila muni, who was given the prathyaksham of the perumal.
Moolavar:
The Moolavar of this sthalam is Kaatkarai Appan. Moolavar is found in Nindra Kolam facing his thirumugham along the south direction. Prathyaksham for Kapila munivar.
Thayaar
The Thaayar found in this sthalam is Perunselva Naayaki. Also called as "Vaathsalya valli".
Mangalasasanam:
Nammalwar - 10 Paasurams.Total 10.
Pushkarani:
Kapila Theertham.
Vimanam: Pushkala Vimaanam.

Thirumoozhikkalam - Sri Moozhikkalathaan Perumal TempleThis sthalam is situated near Aalvaai city in Kerala state. We can get down in Aalvaai and from there, we can reach Moozhikkalam by travelling in the bus. From Ernakulam also, we can reach this sthalam by bus. To get into this sthalam, we have to travel about 1 Km from Moozhikkalam road. From Kaaladi road railway station, if we travel 7 miles towards the western direction, we can reach this sthalam. There is not much of lodging facility.
The speciality of this sthalam is during the time of pooja done for the Perumal, there is no music instrument are played.
In this sthalam, there is no separate sannadhi for Thaayar. Only, Bhagavadhi Amman sannadhi is found. Near to this sthalam, the Aalvaai river is found. The speciality of this sthalam is during the time of pooja done for the perumal, there is no music instrument are played. It is said that all the temple's Gopuram, Mandapan and pragharam of this sthalam are built by Lakshmanan (brother of Sri Ramar) and he did various service to this temple.
During Ramayana, on hearing that Sri Ramar had been sent to the forest, Bharadan went in search of him to return him to Ayodhya for doing Pattabishekam for him. On seeing Bharadan coming from Ayodhya, Lakshmanan got angry with him and tried to kill him. Since, because of this bad thought and sinful act, to get out the sin, Lakshmanan served and got the seva of this sthala Emperumaan, Moozhikkalathaan.
At that time, it is said Bharadhan arise in this sthalam and embrace each other and spoke various nice and beautiful words (Mozhi). Mozhi means the languages what we speak. Since, they transferred beautiful languages (Mozhi) with each other, this sthalam is named languages (Mozhi) with each other, this sthalam is named as "Thirumozhikkalam" and later changed to "Thirumoozhikkalam".
It is said this sthalaperumal is said to Laksmanan. There is a great explaination about this sthalaperumal. Generally, if a person does any bad things (or) sin, he should not be the person who can give justice to it.
If a person does any sin, he should accept that and should be in a position to accept the punishment and should feel for it. The person should do proper prayasiktham (an action performed after a sin is made to make the perumal satisfied). Likewise, Lakshmanan due to his sin made against Bharadhan, is seen as the Moozhikkalathaan on the banks of Aalvaai river. This sthalam is said to be the sthalam where the Paava Mannippu (the sthalam where the sin of Lakshmanan is apologized by Bharadhan). The perumal gave his prathyaksham for Vishwamitra Maharishi son Aareetha Maharishi. In this sthalam only, the great Sri Sakthi Mantram is explained by the perumal.
Moolavar:
The Moolavar of this sthalam is Thirumoozhikkalathaan. The Perumal is also named as Appan, Sri Sukthinathapperumal.He is found in Nindra thirukkolam facing his thirumugham along the Eastern direction. Prathyaksham for Aareetha Maharishi.
Thayaar
The Thaayar of this sthalam is Madhuraveni Naachiyaar.
Mangalasasanam:
Nammalwar - 10 Paasurams.
Pushkarani:
Sanga Theertham. Thiru Sangu is the Hamsam of Bharadhan, brother of Sri Ramar and since Bharadhan stood as an help for Lakshmanan to get out his sin, the pushkarani is Sanga Theertham.
Vimanam: Soundarya Vimaanam.

Thirupuliyoor - Sri Maayapiran Perumal TempleTemple Location :
About the Temple:
This sthalam is situated 3 1/2 miles away from Sengannoor in west. We can reach this sthalam by getting down in Sengannoor railway station which is found on the railway lane between Trivandrum (Thiruvanandhapuram) to Kollam via Ernakulam. There is no lodging facility.
Specials:
The speciality of this sthalam is this sthalam is constructed and built by Bhiman, one of the Panja - Paandavaas.
Sthlapuranam :
It is said that this sthalam is constructed and built by Bhiman, one of the Panja - Paandavaas. He worshipped this sthalaperumal, Maayapiraan. Sapta Rishis - Atthri, Vasishtar, Kaasyapar, Gouthamar, Bharadwajar, Vishwamitrar and Jamathakkini got the seva of this Maayapiraan along with porkodi Naachiyaar and through Indiran, it is said that all these Sapta Rishis got their Mukti towards the Emperumaan.
Once, Virukshadharbi, who was the son of Sibhi Chakravarthy, ruled an empire where there was flood and there was no proper vegetation and the wealth and the beauty of the entire empire seems to be decreasing. At that time, the king thought, if any Dhaanam (things that are given to any rishis, Andhanars (or) devotees to increase any thing) is given to Sapta Rishis, it might increase the wealth and beauty of the Empire. As a result of this, he thought of giving the Dhaanam to Saptha rishis. But, Sapta Rishis did not accept his Dhaanam, Since if any flood (or) decrease in the wealth and health in the entire empire is due to some reasons of the ruling king. So, they found some problem might by with virukshadherbi and did not accept the Dhaanam.
But, he wants them to accept his Dhaanam, and as a result of this, he asks his palace officials to keep some gold inside the fruits and give them that, so that they will accept that and simultaneously his Dhaanam is also accepted. But, knowing the truth that some golds are placed inside the fruit through their Gnana Dhirusti, they did not accept the fruits also.
After the fruits which are given as Dhaanam is being rejected by the Sapta Rishis, Virukshadharbi got angry on all 7 rishis and tried them to kill and as a result of this cruel mind, he started an Yaagm in which a lady pisaasu (Arakki - lady demon) by named "Kiruthyai" arised and he ordered the demon to kill all the sapta Rishis.
But, knowing this, the Emperumaan send Indiran to destroy the Kiruthyai Arakki and there by protecting Sapta Rishis. Likewise, Indiran killed the demon and all the Sapta Rishis got the seva of the Emperumaan and got their Mukthi.
This sthalam is constructed and perumal is done the pradhistai by Bheeman. When seeing from out, this temple is situated slightly above the surface. The temple is square in shape and has to climb some steps and after climbing the steps, we can enter into the temple. The Dhvajasthambham (Kodi Maram) is faced towards the Eastern side and found to the shinning always.
After entering into the sthalam and while travelling along the pragharam, we can find a separate sannadhi for Bhuvaneshwari amman. Outside the Gharbhagriham (where moolavar is found), we can find Dhwara Balagars, on either side, we can also find a Ganapathy statue on the walls of the pragharam.
The Moolavar is Maayapiran, who is found in Nindra Thirukkolam, is around 3 to 4 feet in height and infront of the Moolavar sannadhi, a beautiful mandapam in which lots of pillars are found with lots of sculptures are found.
Utsavams:A grand Utsavam in Monthly Thiruvona Natshatram and in Aavani month Janmaashtami are celebrated in a grand manner.
Another grand festival during the Month of Thai (from Jan 15) is celebrated during which the temple Elephant is dressed beautifully and the Utsavar is seated on the Elephant and rounds around the Inner and outer Pragharam.
Moolavar:
The Moolavar of this sthalam is Maayapiran. Moolavar is found in Nindra Thirukkolam facing his Thirumugham along the East direction.Prathyaksham for Sapta Rishis (7 Rishis).
Thayaar
The Thaayar of this sthalam is Porkodi Naachiyaar.
Mangalasasanam:
Nammalwar - 10 Paasurams.Total 10.
Pushkarani:
Poonsunai theertham.
Pragnya saras.
Vimanam: Purushothama Vimaanam.

Thirucchenkundroor - Sri Imayavarappa Perumal TempleTemple Location :
About the Temple:
This divya desam is situated 6 miles East to Thiruvaaranvilai, 4 miles west to Thirupuliyoor, 5 miles North west to Thiruvanvandoor and 10 miles North to Thiruvalvaazh. We can reach this sthalam also by getting down in a small station through the Railway lane between Thiruvanandhapuram to Ernakulam via kollam. Bus facilities are also available.
So, if we come to this divyadesam, from here its easy to visit othr divya desam, since they are close to each other.
Specials:
The speciality of this sthalam is that Dharman, one of the Pandavas worked in raising this temple and did lots of spiritual works in developing the temple.
Sthlapuranam :
This sthalam is now called with the name "Thirucchittraaru", by the people. This temple is also called as "Perumal Temple (kovil)" and "Vishnu temple (kovil)".
The perumal took the Mohini Avathaaram to protect Lord Shivan from Padmaasuram. Once, there lived an Asuran (Demon) by named "Sugan". He had a son by Padmaasuran. He got many varams by doing various tapas. Likewise, he got a peculiar Varam from Lord Shiva that if anyones head is touched over anyones head, he should be turned into ash.
After getting the Varam, he wanted to kill Lord Shivan who gave him the Varam and ran from him and secked the help from Sriman Narayanan. Even the Deva Loga Kanniyars like Rambai, Oorvasi, Thilothamai tried to change his concentration by showing their presence infront of him. But, they feared to come infront of him because they thought he might put his hand on their heads. At that time, Sriman Narayanan took the most beautiful Mohini Avathaar and came infront of Padmaasuran. On seeing the beauty of the Mohini, he stood without moving and wanted to get the happiness of her beauty. At that time, the Mohini who was actually Sriman Narayanan, said after having the oil bath, he can get the happiness from her.
On hearing this, Padmaasuran felt very happy and went towards the tank (Pushkarani) to have the oil bath. As soon as he applied the oil on his head, his hand touched his head and at that second, he was turned to ash. And finally, Sriman Narayanan who took the Mohini Avathaar saved Lord Shivan. At that time, Sriman Narayanan gave his prathyaksham for Rudhran (Lord Shivan).
This sthala perumal is Imayavarappan, found in Nindra thirukkolam facing towards west direction Iyyappan, was born fron the 3rd eye of Lord Shivan and for Mohini avathaar. Appan means father and in this sthalam , Imaya varappan is giving his blessings and seva in the father Sthanam (stage).
To explain that Lord Shiva and Sriman Narayanan are equal, a very big shivan temple is also found in this sthalam. The speciality of this sthalam is that Dharman, one of the Pandavas worked in raising this temple and did lots of spiritual works in developing the temple.
During Bharatha war (in Mahabharatham), Ashwathaman, son of Dronar was against Pandavas and found along with Dhuriyodhanan. At that time, Dharman in his loud voice said Ashwathaman was killed. But actually Ashwathaman is one of an elephant in the war land and at the end, he told in a mild voice that it is an elephant. On hearing in the loud voice, Dronar thought his son Ashwathaman was killed and died at that place. But, Dharmar was not happy of his action and wanted to do some satisfactory things and as a result of this he came to this sthalam and to get out of sinful action he has performed, he worked in raising the temple and worshipped Imayavarappan, the perumal of this sthalam.
Moolavar:
The Moolavar of this sthalam is Imayavarappan. He is found in Nindra Thirukkolam facing his thirumugham towards west direction. The perumal is prathyaksham for Rudran (Lord Shivan).
Thayaar
The Thaayar found in this sthalam is Sengamala Valli Thaayar.
Mangalasasanam:
Nammalwar - 11 Paasurams.Total 11.
Pushkarani:
Sanga Pushkarani.
Thirucchitraaru.
Vimanam: Jagajyothi Vimaanam.

Thiru Naavaay - Sri Naavaay Mugundha Perumal TempleTemple Location :
About the Temple:
This sthalam is situated 1 mile away from Edakkulam railway station in Kerala. We can also reach this sthalam by travelling through bus from Shoraanoor to Kuttipuram. This sthalam is a small village and as a result, there is no plenty of staying facility. This sthalam is found on the shore of Bharathappuzhi river which is found 1 mile away from Edakkulam along the south direction.
Specials:
The speciality of this sthalam is the thaayar Periya Pirattiyar Lakshmi devi is found in a separate sannadhi and it is one of the speciality among the Malayala Naatu Divyadesam
Sthlapuranam :
The sthala perumal, Naavaay Mugundhan is found in Nindra Thirukkolam along shore of Bharathappuzhai river. The speciality of this sthalam is the thaayar Periya Pirattiyar Lakshmi devi is found in a separate sannadhi and it is one of the speciality among the Malayala Naatu Divyadesam.
Opposite to the Bharathappuzhai river, a separate temple for Lord Shivan and Brahma devan are found. So, we can get the seva of all the Mum Moorthees in this Thiru Naavaay divya desam.
The piratti, Lakshmi devi and Gajendran (the elephant) worshipped the perumal and dedicated him with the Lotus flowers found in the Lake. But, Lakshmi devi was jealous and angry on the Gajendran since he also dedicate the flowers to his perumal, who thinks that the perumal is only for him. But, perumal who can know all about this, wanted to make clear to his wife, Lakshmi devi that she is wrong.
Lakshmi devi daily plucked, all the flowers from the pond before its being plucked by Gajendran, the elephant. Saing the action of Lakshmi piratti, Gajendran felt sand and worried for it. It cried for this and prayed to the perumal. Hearing the voice of Gajendran, the perumal ordered Lakshmi piratti not to dedicate the flowers that is plucked from the pond and instead she has to sit beside him and should accept the flowers thats being dedicated by Gajendran. Accepting the words of the perumal, Lakshmi piratti seated along with the Naavaay perumal and accepted the flowers of Gajendran.
By performing this Leelai (action of the perumal), the perumal explains that all the aathmaas in the world should be taken care of. And at the same time, if anyone doesnt give respect (or) interferes on the bhakti dedication towards him, they should be teached with a lesson and thereby making them to understand their fault. Like this same way only, the perumal gives the respect for the bhakti of Gajendran and at the same time he teaches a lesson for Lakshmi Piratti by making her to accept the bhakti of Gajendran.
In this sthalam, the perumal Naavaay perumal is treated as the fater, Lakshmi piratti as mother and Gajendran is treated as their son. Thus, this sthalam explains the relationship between the perumal (father) and Lakshmi (mother) and between the perumal (father) and Gajendran (son).
Since, the thaayar, Lakshmi piratti doesnt want Gajendran to dedicate the Lotus flowers (Malar), the thaayar is named as "Malar Mangai Naachiyaar".
This sthala perumal also gave prathyaksham for Nava yogi. The Nava yogis are Sathuvanathar, Saaloga nathar, Aadhinathar, Arulithanathar, Madhanga Nathar, Macchendira Nathar, Kadayanthira Nathar, Korakkanathar and Kukkudanathar. They are so great and are capable of doing lots of Yaagams. Since, because of this, this sthalam is also called as "Thirunavayogi". And as the time passed, the name Thirunavayogi is changed to "Thirunaavaay".
Since, the perumal is also found with Lord Shivan, this sthalam is said to equal with Kasi.
Moolavar:
The Moolavar of this sthalam is Naavaay Mugundhan. Also named as "Narayanan". Moolavar is found in Nindra Thirukkolam facing his Thirumugham towards East direction. Prathyaksham for Lakshmi, Gajendran and Navayogis.
Thayaar
The Thaayar of this temple is Malar Mangai Naachiyaar. She is also named as "Sirudevi".
Mangalasasanam:
Nammalwar - 11 Paasurams.
Thirumangai Alwar - 2 Paasurams.Total 13.
Pushkarani:
The pushkarani is named as "Sengamala Saras". Since the pushkarani is found full of Senthaamarai (Lotus), it is named so.
Vimanam: Veda vimaanam. Since, the sthala perumal is worshipped by Nava yogis and they ae said to great in their Vedic Knowledge, the vimaanam is named as "Veda Vimaanam".

Thiruvalvaazh - Sri Kolapira Perumal TempleTemple Location :
About the Temple:
This sthalam is situated 3 miles away from Thiruvalla railway station which is in between Kollam - Ernakulam railway lane. We can reach this sthalam also by bus that goes towards kottayam. For staying, Chattirams are available.
Specials:
The speciality of this sthalam is there is one separate sannadhi for Thiruppaan Alwar, where no ladies are allowed, only gents are allowed into the sannadhi.
Sthlapuranam :
This sthalam explains about the relationship and the unity of Saivam and Vaishnavam. This sthalam also tells about the good character.
Kanda Karan, who is the chief leader of Siva Perumaan's Siva Ganangal (troop (or) Crew) and had a vulgour actions towards everything. He had a ugly structure and that fears all person who sees him. He gave Narabali (Killing peoples) for Siva Perumaan. But, on seeing this, Siva perumaan ordered him not to give Narabali and asked him to worship the Emperumaan, Sriman Narayanan who is said to be the "Santha Sorubhee". He also said by worshipping him, he can get the Mukthi and can attain Paramapadham. On hearing this, Kanda Karnan, who was a great Veera saivan, changed to Vaishnavan and started to tell the Ashtakshara Mantram, "Om Namo Narayanaya". At the same time he left worshipped Siva Perumaan and tied two small bells on his ears to avoid hearing Siva Peruman's name (or) his mantram "Om Nama Shivaya".
Inspite of not wanting to hear the mantram of Sivaperumaan, he was really thinking about him and at the same time he was having the bhakti towards Sriman Narayanan by expressing the Ashtakshara mantram. "Om Namo Narayana". By devoting both the Gods, Lord Shivan and Sriman Narayanan, he forgeot all of his previous actions and started completly to make Dhyanam towards the perumals. By doing so, he got his mukthi and attained paramapadham. Thus by getting the mukthi through Kanda Karnan, the perumal explains about the ralation and unity of both the Saivam and Vaishnavam gods and explains that there should be no racism among the religion. To explains more about this, in this sthalam the thiru Neeru (Vibhoodi) is given as the "Prasadham" to the bhaktas. But, generally Vibhoodhi is given in Saivam temples only. This is one of the special explaination about the unity and explains that both the Gods should be treated as one.
In this sthalam, there lived a good charactered women, by named "Sankaramangala thenmai". She had a great bhakti towards Sriman Narayanan and used to do fasting in Ekadesi and after finishing the Viradham (fasting), she used to give food for any Brahmachari. Likewise, in one Ekadesi day, she waited for a Brahmachari to give food. But at that time, a demon by named "Tholakaasuran" lived and she stood as an obstacle for her viradham and did not allow any persons to get the food from Sankara mangala Thenmai. She was worried about this and prayed to this sthala perumal, Kolapiraan. At that time, accepting the request and pray of her, the perumal came towards her like a Brahmachari to get the food. On seeing him, Tholakaasuran tried to stop him and fought with him. During the fight, Tholakaasuran was killed by the perumal who came there in the form of a Brahmachari.
After, Tholakaasuran was killed, the perumal in Brahmachari form went inside SankaraMangala Thanmai's house and started to eat the food offered by her. At that time, thorugh her Gnana eyes, she found but the perumal has come in the form of Brahmachari and asked him to move the cloth which screened his chest. After the cloth is removed, she could see Periya piratti inhis Thiru Maarbhu. Since, the perumal is so called as "Thiruvaazh Maarbhan". Since, he came as Brahmachari and showed the piratti, he is also called as "Sri Vallabhan".
Since, the perumal gave his presence to explain the good character of a women, the selva Nayagi, periya piratti is named as "Selva thirukozhunthu Naachiyaar". Since, the perumal came as a brahmachari, the piratti is also called as "Vaathsalya Devi".
Behind the Moolavar, Sudharsana Chakkram, who is said to be so powerful is found. So, it is great to get the seva of the perumal in front along with Lakshmi piratti in his chest and behind the perumal, we can worship, the Sudharsana Chakkaram.
Another special news about this sthalam is, there is one separate sannadhi for Thiruppaan Alwar, where no ladies are allowed, only gents are allowed into the sannadhi.
Moolavar:
The Moolavar found in this sthalam is Kolapiraan. He is also called as "Thiruvaazhmarban". Moolavar is found in Nindra Thirukkolam facing his thirumugham along Eastern direction. The Perumal is prathyaksham for Kanda Karnan.
Thayaar
The Thaayar of this sthalam is Selva Thirukkozhudhu Naachiyaar. Also named as Vaathsalya Devi.
Mangalasasanam:
Nammalwar - 10 Paasurams.Total 10.
Pushkarani:
Kanda Kara Theertham.
Pambha Nadhi.
Vimanam: Saduranga Kola Vimaanam.

Thiruvanvandoor - Sri Paambanaiyappa Perumal TempleTemple Location :
About the Temple:
This sthalam is situated 4 miles away from Sengannoor in North in Kerala state. We can also rach this sthalam by travelling in bus who starts from Thirucchenganoor to Kottayam. Since, this is a small village, there is no staying facility and as a result of this, to get the seva of this sthala Emperumaan, we have to stay in Thiruvalvaazh.
Specials:
The speciality of this sthalam is this sthalam is built by Nakulan, one among the Pandavas
Sthlapuranam :
It is said that this Divyadesam sthalam is built by Nakulan, one among the Pandavas.
Once, Naradar got a Sabham from Brahma devan and he came to this sthalam and worshipped Paambanaiyappan. At that time, Sriman Narayanan came infront of him and explained the Naradeeya puranam, that explains about the Gnana explaination. It also explains that both Saivam and Vaishnavam should be treated an one and all humans should be treated the same way.
Another great person, Maarkandeya Maharishi who is one of the Siranjeevi, got the seva of this perumal. The perumal gave his seva along with Kamalavalli Naachiyaar as Kamalanathan in Nindra thirukkolam.
The perumal is also called as "Pambha Anai appan". Lots of utsavar Idols were got during digging of Earth and they were kept in Separate sannadhis.
Moolavar:
The Moolavar found in this sthalam is Paambanaiyappan. (Paambu + Anai + Appan). He is also named as "Kamalanathan". Moolavar is found in Nindra Thirukkolam facing his thirumugham towards West direction. Prathyaksham for Naradar and Maarkandeyar.
Thayaar
The Thaayar of this sthalam is Kamalavalli Naachiyaar.
Mangalasasanam:
Nammalwar - 10 Paasurams.Total 10.
Pushkarani:
Pabhanasa Theertham.
Pambha Theertham.
Vimanam: Vedhalaya Vimaanam.

Thiru Vattaaru - Sri Aadhikesava Perumal TempleTemple Location :
About the Temple:
This sthalam is situated next to Thoduvetti in Kerala. We can also reach this sthalam by getting down in Thoduvetti while travelling in Bus which starts from Trivandrum to Naagar Koil. After getting down in Thoduvettin, we have to catch another bus and travel around 6 miles to reach this sthalam. There is no staying facility.
Specials:
1. The speciality about this sthalam is, the thaayar is Maragadhavalli Naachiyaar. The colour that is related to periya piratti is yellow mixed with Red colour. But, Maragadham (Green clour) is related to Vaishnavi Devi. Because of this, this sthala thaayar is said to have the power of Vaishnavi Devi.
2. Another speciality of this sthalam is the way in which the perumal is positioned. He is found in such a way that everyday he gives his seva to Chandiran, the moon god.
3. This place is also called as "Aadhi Dhamasthalam, Dakshina Vaikundam, Srirangam of Chera Nadu and Parasurama Sthalam".
Sthlapuranam :
This sthala perumal, Aadhikesavapperumal is found in the same thirukkolam (Sayana thirukkolam) as found in Thiruvananthapura sthala perumal. Anantha padmanabhaswamy. He is also found along 3 Vaasals which represents the evolution (birth), leading of life and final stage, the death. But, the only difference in Thiruvananthapura perumal is found in Bhujanga Sayana kolam facing East direction, but this sthala perumal is found in the same Bhujanga sayana thirukkolam but facing along western direction.
Thiruvananthapura Padmanabhaperumal gave his prathyaksham for Chandiran, the moon god, like the same way, this sthala perumal, Aadhikesavaperumal gave his prathyaksham for Chandiran, the moon god.
The east direction, which is said to be the moon setting direction is the direction faced by Padmanabha perumal (Thiruvanandhapuram), but this sthala perumal, Aadhikesava perumal (Thiruvaattaaru) is facing along the western direction, which is said to be the rising direction of moon, is said to be special side.
In Thiruvananthapuram, the perumal has a big structured body, but in Thiruvaattaary, the perumal is found in Siriya thirumeni (Small in structure) in Kidantha kolam. As a result, the vimaanam Ashtaakshara vimaanam is also small in size.
The speciality about this sthalam is, the thaayar is Maragadhavalli Naachiyaar. The colour that is related to periya piratti is yellow mixed with Red colour. But, Maragadham (Green clour) is related to Vaishnavi Devi. Because of this, this sthala thaayar is said to have the power of Vaishnavi Devi.
Another speciality of this sthalam is the way in which the perumal is positioned. He is found in such a way that everyday he gives his seva to Chandiran, the moon god. During the setting of sun, the rays of the sun is falling on the Moolavar's face as though it says that it will leave today and come tomorrow. After the sun sets, the moon appears (or) rises from the same direction where the sun sets and first sees the Moolavar and get his dharshan. This is one of the speciality of this sthalam (ie) the perumal's position.
The unity of Saivam and Vaishnavam is best explained by Thiruvananthapura Padmanabhaperumal. Likewise this Thiruvaattaaru Aadhikesava perumal also explains how people should follow the God and explains the unity of Saivam and Vaishnavam.
Sriman Narayanan has a special hamsam, the Kesavaartham which explains that Narayanan did a strong tapas and merged into the body of Sivaperumaan and this hamsam explains the union of Vaishnavam and Saivam. So, Kesavan means Narayanan along with Sivan.
Once, there lived an asuran by named "Kesi", who gave lots of problem to humanity. This sthala perumal fought with Kesi and finally he defeated him and slept on his body. Aasoori, wife of Kesi worshipped Ganga devi and asked her to save his husband from the perumal. Hearing this request, Gangai along with Tamirabharani river merged together and ran fast towards the perumal who is found on kest. On seeing the rivers, the perumal ordered Bhooma devi to make the place to some height. Being raised, both the rivers could not flood the place, but they flow around the perumal as if they worshipped him. But at the same time, when both the rivers touched the body of Kesi, he got purified and got Mukthi. Because of this, the perumal is called as "Aadhi Kesava Perumal". Inspite of being an asuran, Kesi was able to hug the body of perumal while fighting and it itself inplies that he will be given Mukthi done the perumal.
Theerthavaari, is one of the grand utsavam done in this sthalam.
Pushpanjali is yet another important utsavam done in this temple where lots of flowers are offered to the Perumal.
Moolavar:
The Moolavar of this sthalam is Sri Aadhikesava Perumal. He is gound in Kidantha Thirukkolam in Bhujanga sayanam facing his thirumugham along western direction. Prathyaksham for Chandiran, the Moon God.
Thayaar
The Thaayar of this sthalam is Maragadhavalli Naachiyaar.
Mangalasasanam:
Nammalwar - 11 Paasurams.Total 11.
Pushkarani:
Kadalvaai Theertham.
Vaattaaru.
Rama Theertham.
Vimanam:
Ashtanga Vimaanam.
Ashtaakshara Vimaanam.

Thiruvithuvakkodu - Sri Uyyavantha Perumal TempleTemple Location :
About the Temple:
This sthalam is found in between Shoranoor to Kallikkottai, next to Pattambi. We can also reach this sthalam while travelling through Shoranoor to Guruvayoor and has to travel around 10 miles. While travelling in train, we have to get down in Pattambi railway station which is found on the Shoranoor - Kallikkottai lane and after travelling 2 miles, we can reach this sthalam. Staying facility in Pattambi is available.
This sthalam is popularly called as "Anjumoorthy Koil".
Sthlapuranam :
It is said that this sthala Emperumaan is kept in the Agraharam (Where all Vaishnavas live in a some place all together) in Vithukodu and after sometime, he is changed to this place. This sthalam also explains about the unity of Vaishnavam and Saivam.
As soon we enter this sthalam, we can see a separate sannadhi for Lord Shivan and behind this is the Sannadhi found for Uyyavantha perumal.
This sthala perumal is also called with the name "Abhaya pirathan" giving his seva and protecting (Abhayam) his bhaktas. It is said that this sthala perumal is said to be same as the hamsam of Lord Shivan with the name "Aabhathsagaayar". (Abhath means danger and Sagaayar means person who helps at the time of danger).
This sthala perumal gave his prathyaksham for Ambhareeshan. Ambhareeshan is the son of Nabhakanan and who is a great king. He was a great Vishnu bhaktan and once he did a tapas against Vishnu and at that time, Emperumaan Sriman Narayanan came there as "Devendran Indiran". Seeing Devendran, Ambhareeshan told that he didnt do the tapas to see Indiran, he did that to get the dharshan of Sriman Narayanan. On hearing this, the Emperumaan seeing his bhakti towards him, showed his original roopan and gave him lots of Varams.
Once, Ambhareeshan did fasting (Viradham) towards Emperumaan on all Ekadesis. He gave 60 cows and after Ekadesi, he finishes the Viradham by doing Paarayanam (devoting the perumal and then eating) on Dvadesi. Sa,e way, once he did this Viradham and was waiting for some Narayana Bhaktas, so that he may give them the food and then he can eat. At that time, he saw Duruvaasar, Duruvaasar said that he will accept the food from Ambhareeshan after bath. So, he went to Kalathi river and asked Ambhareeshan that he should finish the fasting only after he comes. Duruvaasar muni went to the river for bathing but didnt come up till the end of Dvadesi. But, Ambhareeshan had to finish the Viradham by taking some food (or) water. At the end time of Dvadesi, Ambhareeshan could not wait for Duruvaasar Muni and took some water and finished the Viradham.
On seeing this, Duruvaasa muni got angry on him and sent an arakkan (demon) to kill. But, Ambhareeshan with the help of Vishnu chakkaram killed the Arakkan. Duruvaasa muni felt bad for his act and blessed Ambhareeshan.
Ambhareeshan asked this sthala perumal that he should get the dharshan of the perumal in Viyugha Avathaar (perumal should be seen in all the directions) and as requested by Ambhareeshan, this sthala perumal, Uyyavantha perumal gives his seva in all the 4 directions. The perumal in the center is worshipped by Dharman, the west directioned perumal is worshipped by Arjunan, the left side perumal is worshipped by Bheeman and the perumal in the right side is worshipped by Nakulan and Sahadevan. So, this perumal is worshipped by all the Panja Pandavas and it is one of the historical issue that is explained.
And this sthalam is said to be the Mukthisthalam of Ambhareeshan.
There is some similar issues that is found to be common with this divyadesam and Thiruchitrakooda divyadesam. In both these divya desam, the perumal is found in Viyugha avathar by giving their seva in Nindra Thirukkolam in this sthalam and pallikonda thirukkolam in Thiruchitra koodam. In both of this sthalam, the perumal is said to be the hamsam of Lord Shivan and Thiruchitrakoodam is said to have the ralation with Ramayanam and this sthalam is said to have the relation with Mahabaratham.
In Thiruchitrakoodam, Thirumangai alwar does the Mangalasasanam of the perumal using Sankara barana Ragam and likewise this sthala perumal is done the Mangalasasanam by Kulasekara Alwar with the same sankara Bharana Ragam.
Moolavar:
The Moolavar of this sthalam is Uyyavantha Perumal. He is found in Nindra Thirukkolam facing his thirumugham along the south direction. He is also named as "Abhayapirathan". The perumal is prathyaksham for Ambhareeshan.
Thayaar
Vithuvakkottu Valli is the Thaayar found in this sthalam. Also called as "Padmapaani Naachiyaar".
Mangalasasanam:
Kulasekara Alwar - 10 Paasurams.Total 10.
Pushkarani:
Chakkara Theertham.
Vimanam:Thathuva Kanchana Vimaanam.

Thirukkadithaanam - Sri Athpudha Narayana Perumal TempleTemple Location :
About the Temple:
This sthalam is found next to Senganancheri, which is found near to Kottayam in Kerala. This temple can be reached by travelling from Thiruvalla to Kottayam getting down at Senganancheri. From there, by travelling around 2 miles in East, we can reach this sthalam. There is no staying facility, to go to this sthalam, we should stay in Thiruvalla (or) Senganancheri.
Specials:
The speciality of this sthalam is this sthalam is said to be worshipped and constructed by Sahadevan, one among the Pandavas.
Sthlapuranam :
This sthalam is said to be worshipped and constructed by Sahadevan, one among the Pandavas. This sthala perumal, Athpudha Narayanan gave his seva (prathyaksham) for Rukmaangadhan, who is one of the king of Sooriya Vamsam (generation). He had a great thought for the world people and worked for their life.
He greeted all the Gnanis, Yogis and bhaktaas of Vishnu and gave them proper respect and satisfied their needs. On hearing this, Vasishta Maharishi told about the great character of Rukmaangadhan to Indiran. To test the great character, Indiran send Naradhar to Rukmaangadhan.
Rukmaangadhan welcomed Naradhar and gave him lots of respect by doing Padha poojas and weared him with a special garland which had a peculiar flowers in that. Naradhar getting the proper respect from him, left that place. By blessing him.
Naradhar went to Indira lokam with the garland that is given by Rukmaangadham. On seeing the beauty and the smell that came out fromt he flower, Indiran was very much attracted by it and ordered his soldiers to get the flower from the Garden of Rukmaangadhan. As ordered by Indiran, the soldiers daily stole the flowers from the Garden and gave it to Indiran.
Rukmaangadhan was surprised to see the flowers being plucked and placed some soldiers to check who is stealing the flowers. But, the deva loka soldiers, without being seen by the soldiers placed in garden, stealed the flowers. The garden soldiers fired some garlic plants to get the light, so that using the light, they can easily catch the person who is stealing the flowers.
The smell of Garlic is said to have the character of minimising the sakthi of Gods. At this stage, the smoke of that came out of the Garlic plants mixed with the air and all the soldiers of Indiran lost their powers and the soldiers in the garden also lost their power and as a result of this, they were caught and finally they said that they belong to Indira lokam and explained all the things. On hearing this, Rukmaangadhan didnt get angry, instead gave them proper respect and treated them well. But, Simultaneously all the soldiers, Devars in Deva lokam lost their power and that day is said to Ekadesi day. All of them asked atleast minimum amount of credit from the person who is doing fasting on Ekadesi. Rukmaangadhan searched for a person who is fasting on Ekadesi. But, he could not identify not even a single one.
Finally, a women who led her life by washing clothes of the village peoples fought with her husband and because of this, she didnt have her food for the day. Without knowing the day is Ekadesi, she did the fasting. He explained all the things to her and asked her to give the credit of the viradham, there by helping the devars of Deva lokam. She also accepted it and gave one part of her viradham to them and to regain their power. Rukmaangadhan thanked the women and gave lots of precious ornaments and money to her. Thus, through Rukmaangadhan, Sriman Narayanan explains the greatness of Ekadesi Viradham.
Moolavar:
The Moolavar found in this sthalam is Athpudha Narayanan. He is also named as "Amirutha Narayanan". He is found in Nindra Thirukkolam facing his Thirumugham along the east direction. Prathyaksham for Rukmaangadhan.
Thayaar
The Thaayar of this sthalam is Karpagavalli.
Mangalasasanam:
Nammalwar - 11 Paasurams.Total 11.
Pushkarani:
Bhoomi Theertham.
Vimanam:Punniya koti Vimaanam.

Thiruvaaran Vilai - Sri Kuralappa Perumal TempleTemple Location :
About the Temple:
This divyadesam is found next ot Sengannoor in Kerala. 6 miles away in East from Sengannoor, this sthalam is found. We can reach this sthalam by travelling in Bus. For staying facility, a devasthana chattiram is available, but food facility is minimum.
Specials:
1. The speciality of this sthalam is the precious ornaments of Sabharimalai Ayyappan is protected only in this sthalam. During Makara Jyothi, it is taken from here and dedicated to Ayyappan.
2. This Divyadesam is constructed and devoted by Arjunan.
Sthlapuranam :
This Divyadesam is constructed and devoted by Arjunan, one among the pandavas. During Mahabharta war, when Arjunan and Karnan were fighting, Karnan's Chariot got struck in the land. He got down from the Chariot and tried to get the wheels of it out from the place. But, he could not do so. At that time, Karnan asked Arjunan not to fight with him at that time and asked him to wait for sometime. But, neglecting his words, Arjunan killed Karnan using his bow and arrow. But, he felt very sad for his act and to get out this curse, he built this temple and devoted the perumal, thirukkuralappan.
The perumal is said to be the hamsam of Vaamanar. Arjunan was able to get the seva of Sriman Narayanan as "Parthasarathy" during Mahabharatam and Vaamanar in this sthalam.
Once, Brahma devan lost his Gnana book and to regain it, he did a great tapas over this sthala perumal. At that time, the perumal showed his seva and blessed him that he will retain the Gnana book. This is one of the historical story said about this sthalam.
The speciality of this sthalam is the precious ornaments of Sabharimalai Ayyappan is protected only in this sthalam. During Makara Jyothi, it is taken from here and dedicated to Ayyappan.
Utsavam:
1. The Onam festival is celebrated in a grand way in this temple.
2. One more special utsavam, Khandavadahanam is the done during the months of December and January. Dahanam means firing. As a rememberance of firing of Khandavana forest by Arjunan who was helped by Sri Krishnar, this utsavam is performed here.
Moolavar:
The Moolavar of this sthalam is Thirukkuralappan. He is also named as "Parthasarathy". Moolavar is found in Nindra Thirukkolam facing his thirumugham along the East direction. Prathyaksham for Brahma devan, Vedavyasa Maharishi.
Thayaar
The Thaayar of this sthalam is Padmasani Naachiyaar.
Mangalasasanam:
Nammalwar - 10 Paasurams.Total 10.
Pushkarani:
Since, the perumal gave his seva to Vedavyasa rishi, the pushkarani is said to be Vedavyasa saras and another theertham is Pambha theertham.
Vimanam:Vaamana Vimaanam.

No comments: