பொருள்: ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டபெருமாளே! தளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் காப்பாற்றுவர் என்ற எண்ணத்தில் தகுதி படைத்தவர்களை அண்டிவாழ்வது உலக இயல்பு. நான் தகுதியற்றவன் என்றாலும், உன்னைச் சரணடைந்தேன்... ஏன் தெரியுமா? "ஆதிமூலமே' என்று அழைத்த யானைக்காக ஓடிவந்தவன் அல்லவா! நோaயால் அவதிப்படும் காலத்தில் உன்னை நினைக்க சக்தியற்றவனாகி விடுவேன். அதனால், இப்போதே உன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வைத்து விட்டேன்.

Tuesday, March 10, 2009

108 narasimmah names

. Om narasimhaya namah
Obeisances unto the half-man half-lion Lord2. Om mahasimhaya namah
Obeisances to the great lion3. Om diyva-simhaya namah
Obeisances to the Divine lion4. Om mahabalaya namah
Obeisances to the greatly powerful5. Om ugra-simhaya namah
Obeisances to the angry terrifying lion6. Om mahadevaya namah
Obeisances to the Lord of lords7. Om stambha-ja-aya namah
Obeisances to One who appeared from the pillar
8. Om ugra-locanaya namah
Obeisances to one who possesses terrifying eyes9. Om raudraya namah
Obeisances to the angry one10. Om sarvadbhutaya namah
Obeisances to one who is wonderful in every way11. Om srimanaya namah
Obeisances to the most beautiful12. Om yoganandaya namah
Obeisances to the source of yogic bliss13. Om trivikramaya namah
Obeisances to Lord Vamana (Who took three great steps)14. Om harine namah
Obeisances to Sri Hari Who takes our troubles away15. Om kolahalaya namah
Obeisances to the roaring (Varahadeva - Varaha-nrisimha)16. Om cakrine namah
Obeisances to Him Who carries the disk17. Om vijayaya namah
Obeisances to Him Who is always victorious18. Om jaya-vardhanaya namah
Obeisances unto Him Who has ever increasing glories19. Om panchananaya namah
Obeisances unto Him Who is five-headed20. Om param-brahma-aya namah
Obeisances unto Supreme Absolute Truth21. Om aghoraya namah
Obeisances to Him Who for His devotees is not horrible22. Om ghora-vikramaya namah
Obeisances to Him Who has terrifying activities23. Om jvalan-mukhaya namah
Obeisances to One Who has an effulgent face24. Om jvala-maline namah
Obeisances to Him with effulgent garland of flames25. Om mahajvalaya namah
Obeisances to He Who is most effulgent26. Om maha-prabhuhaya namah
Obeisances to the Supreme Master27. Om niti-laksaya namah
Obeisances to Him Who possesses all good (moral) qualities28. Om sahasraksaya namah
Obeisances to the thousand-eyed One29. Om durniriksyaya namah
Obeisances to Him Who is difficult to see (difficult to look at)30. Om pratapanaya namah
Obeisances to Him Who oppresses His enemies with great heat31. Om mahadamstraya namah
Obeisances to Him Who possesses huge teeth32. Om yudha-prajnaya namah
Obeisances to the Supremely intelligent in battle (ready to fight)33. Om canda-kopine namah
Obeisances to Him Who is likened to an angry moon34. Om sada-sivaya namah
Obeisances to the All auspicious Lord35. Om hiranyakasipu-dhvamsine namah
Obeisance to Him Who destroys Hiranyakasipu36. Om daitya-danava-bhanjanaya namah
Obeisances to He Who destroys the masses of the race of demons and giants
37. Om guna-bhadraya namah
Obeisances unto Narasimha Who is full of wonderful qualities38. Om mahabhadraya namah
Obeisances to Him Who is very auspicious39. Om bala-bhadraya namah
Obeisances to Him Who is auspiciously powerful40. Om subhadrakaya namah
Obeisances to the extremely auspicious One41. Om karalaya namah
Obeisances to He Who possesses a wide open mouth42. Om vikaralaya namah
Obeisances to Him with very wide open mouth43. Om vikartaya namah
Obeisances to the Lord Who performs wonderful activities44. Om sarva-kartrikaya namah
Obeisances to the Lord Who performs ALL activities45. Om sisumaraya namah
Obeisances to Him Who also appears as Matsya46. Om trilokatmaya namah
Obeisances to the Soul of the three worlds47. Om isaya namah
Obeisances to the Lord known as the controller48. Om sarvesvaraya namah
Obeisances to that supreme controller49. Om vibhuaya namah
Obeisances to Narasimha Who is the BEST50. Om bhaivaradambaraya namah
Obeisances to Him Who causes terror by roaring in the sky51. Om divyaya namah
Obeisances to That Divine Person Narasimha52. Om acyutaya namah
Obeisances to our infallible Lord Nara-simha53. Om kavine namah
Obeisances to the Supreme intelligent (poet)54. Om madhavaya namah
Obeisances to the husband of Srimati Laksmi devi55. Om adhoksajaya namah
Obeisances to Him Who is beyond understanding (or beyond explaining)56. Om aksaraya namah
Obeisances to the infallible One57. Om sarvaya namah
Obeisances to He Who is the origin of everything58. Om vanamaline namah
Obeisances to Him Who wears garland of forest flowers (or adorned by His loving devotees)
59. Om varapradaya namah
Obeisances to the Merciful Lord Who grants boons to the deserving like Prahlada
60. Om visvambaraya namah
Obeisances to Narasimha Who maintains the universe61. Om adbhutaya namah
Obeisances to Him Who is wonderful62. Om bhavyaya namah
Obeisances to He Who determines the future (Who is the future for His devotees)
63. Om sri-visnave namah
Obeisances to that Narasimha Who is the all pervading Lord Vishnu64. Om purusottamaya namah
Obeisances to Narasimha Who is the Supreme Enjoyer65. Om anaghastra namah
Obeisances to Him Who can never be wounded by weapons66. Om nakhastraya namah
Obeisances to Him Who has sharp nails for weapons67. Om surya-jyotine namah
Obeisances to Narasimha the source of Suns rays68. Om suresvaraya namah
Obeisances to Narasimhadev, Lord of devatas69. Om sahasra-bahu-aya namah
Obeisances to Nara-hari the thousand-armed Lord70. Om sarva-jnaya namah
Obeisances to Him Who is the all-knowing71. Om sarva-siddhi-pradayakaya namah
Obeisances to Him Who awards all perfections to the sadhakas (devotees)72. Om vajra-damstraya namah
Obeisances to Narasimha Who has teeth like lightning bolts73. Om vajra-nakhaya namah
Obeisances to Narasimha Who possesses nails like piercing lightning bolts74. Om mahanandaya namah
Obeisances to the source of supreme bliss - Atmananda - Narasimha75. Om param-tapaya namah
Obeisances to the source of All austerities, spiritual energy (and taptah - heat)
76. Om sarva-mantraika-rupa namah
Obeisances to that Divine Personality Who although one, he appears as the many mantrika formulas
77. Om sarva-yantra-vidaramaya namah
Obeisances to Him Who destroys all machines (demoniac plans/arrangements/vehicles for demoniac works)
78. Om sarva-tantratmakaya namah
Obeisances to Narasimha the essence of, and proprioter of all tantras (ritual rites - pujas)
79. Om avyaktaya namah
Obeisances to the Lord Who appears unmanifest80. Om suvyaktaya namah
Obeisances unto Nara-simha Who for His devotees becomes wonderfully manifest from the pillar (or when needed)
81. Om bhakta-vatsala namah
Obeisances to the Lord Who always has the well-being of His devotee at heart
82. Om vaisakha-sukla-bhototthaya namah
Obeisances to That Narasimhadeva Who appeared during waxing moon of the month of Visakha (April-May)
83. Om saranagata-vatsalaya namah
Obeisances to the Lord Who is kind to those surrendered to Him (like the mother lioness who is kind to her cubs)
84. Om udara-kirtine namah
Obeisances to Nara-simha Who is universally famous85. Om punyatmaya namah
Obeisances to Him Who is the essence of piety86. Om mahatmaya namah
Obeisances to That great personality, Nara-simha87. Om candra-vikramaya namah
Obeisances to Him Who is the performer of moonlike or great deeds, or who performs deeds that eclipse all others.
88. Om vedatrayaya namah
Obeisances to the Lord of the three original Vedas (Rg, Yajur, Sama)89. Om prapujyaya namah
Obeisances to Narasimha Who is supremely worshipable90. Om bhagavanaya namah
Obeisances to Narasimha the Supreme Personality of Godhead91. Om paramesvaraya namah
Obeisances to He Who is the Supreme Controller (Nara-simha-deva)92. Om srivatsamkaya namah
Obeisances to the Lord Who is just like Krishna, being marked with symbol of Laksmi
93. Om jagat-vyapine namah
Obeisances to Narasimha Who pervades the entire universe94. Om jagan-mayaya namah
Obeisances to the Supreme Mystic Who makes the material world seem real
95. Om jagat-palaya namah
Obeisances to the protector of the universe (Nara-simha)96. Om jagannathaya namah
Obeisances to the Lord of Universe97. Om mahakhagaya namah
Obeisances to Him Who moves in the air or with the movement of the air (is everywhere)
98. Om dvi-rupa-bhrtaya namah
Obeisances to Him Who has double form (man-lion)99. Om paramatmaya namah
Obeisances to Him Who is the Supersoul of All beings100. Om param-jyotine namah
Obeisances to Him (Nara-simha) Whose effulgence is the source of Brahman
101. Om nirgunaya namah
Obeisances to Narasimha Who possesses transcendental qualities (not those of the material nature)
102. Om nrkesarine namah
Obeisances unto Him man-lion (or having a lion's mane while appearing part human)
103. Om para-tattvaya namah
Obeisances to the Supreme Absolute Truth (One Who is of the Supreme nature)
104. Om param-dhamaya namah
Obeisances to He Who comes from the Supreme Abode105. Om sac-cid-ananda-vigrahaya namah
Obeisances to Narasimha Whose Form is made of eternal knowledge and bliss
106. Om laksmi-nrsimhaya namah
Obeisances unto the Man-Lion Form together with the Supreme Goddess of Fortune Srimati Laksmi-devi
107. Om sarvatmaya namah
Obeisances unto the universal, primeval soul (the Supreme Personality of Godhead - Narasimhadeva)
108. Om dhiraya namah
Obeisances unto Narasimha who is always sober (being never bewildered)

Om prahlada-palakaya namah Obeisances unto Narasimha Who is the protector of Prahlada Maharaja, and those of that nature - surrendered unto Him.

Sri Nrisimha Pranama (sung after arati)
namas te narasimhaya prahladahlada-dayine hiranyakashipor vakshah shila-tanka-nakhalaye
ito nshimhah parato nrisimho yato yato yami tato nrisimhah bahir nrisimho hridaye nrisimho nrisimham adim sharanam prapadye
I offer my obeisances to Lord Nrisimha-deva, who is always giving bliss to His devotees like Prahlada Maharaja and chiselling at the hearts of demons like Hiranyakashipu. The devotee always sees Lord Nrisimha everywhere. Lord Nrisimha is within and without. Therefore let us all take shelter of Lord Nrisimha.
Prayer to Lord Nrisimha
tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-sringham dalita-hiranyakashipu-tanu-bhringam keshava dhrita-narahari-rupa jaya jagadisha hare
O my Lord Nrisimha, Your hands are very beautiful like the lotus flower, but with Your long nails You have ripped apart the wasp Hiranyakashipu. Unto You, Lord of the universe, I offer my humble obeisances.

SRI NRSIMHADEVA MAHAMANTRA
om namo bhagavate sri maha nrimhaya; damstra kupalavudanaya groca; rupaya vajra nakhaya jvala maline; maha vishnan paca paca; mama satrun vidravaya vidravaya; mamasarva rista prabhajaya prabhajaya; chata chata hana hana chindi chindi; mama sarva bhistan puraya; mam baksa raksa hum phat svaha; om namo bhagavte narasimhaya; hiranyakasipu vaksa stala vidharanaya; tribhuvana vyapakaya; bhu
sri nrsimhadeva mahamantra
om namo bhagavate sri maha nrsimhaya damstra kupalavudanaya grocha rupaya vajra nakhaya jvala maline maha vishnan pacha pacha mama astrun vidravaya vidravaya mama sarva rista prabhunjaya chata chata hana hana chindi chindi mama sarva bhistan puraya puraya mam raksa raksa hum phat svaha
om namo bhagavte narasimhaya hiranyasipu vaksa stala vidharanaya tribhuvana-vyapakaya bhuta prita pisacha dakhini sakhini mulon mulanaya stambhodbhavaya samsta doshan hara hara visara visara pacha pacha hana hana kampaya kampaya hrim hrim hrim hrim phat phat tam tam ehi rudra yajna pataye svaha
[REPEAT THREE TIMES]
SRI NRSIMHA JAYA NRISIMHA JAYA JAYA NRISIMHA PRAHLADESA JAYA PADMA MUKHA BINGA
[REPEAT THREE TIMES]

Nrsimha Bija mantra
om kshraum
ugram viram maha visnum jvalantam sarvatomukham nrisimham bhisanam bhadram mrtyu mrtyum namamy aham
'May my head be protected by the mooncoloured one, who is the greatest among humans. My obeisances unto the ferocious and powerful, the great Visnu, the fiery one, who's faces are on all sides, the fearful one, Nrsimha, who causes the death of even death personified, (or who can overcome death)'. --------------------------------------------------------------- oM AM hriM krauM
oM tattakA hAtaka-keshAgra-jvalat-pAdoka-lochana -bhadrAdika nakha-sparsha divya-siMha nami 'stu te
"O my Lord, O transcendental Lion, I offer my obeisances unto You along with Srimati Laxmi Devi. Sometimes flying in the sky, sometimes moving on foot, Your mane-hairs blaze with golden brilliance. Your glance and touch of You nails are the source of all auspiciousness. --------------------------------------------------------------- vàg-îshà yasya vadane lakshmîr yasya ca vakshasi yasyàste hridaye samvit tam nrisimham aham bhaje
“Lord Nrisimhadeva is always assisted by Sarasvatî, the goddess of learning, and He is always embracing to His chest the goddess of fortune. The Lord is always complete in knowledge within Himself. Let us offer obeisances unto Nrisimhadeva.”
Sridhar Swami's commentary Srimad Bhagavatam 10:87:1. --------------------------------------------------------------- prahlàda-hridayàhlàdam bhaktàvidyà-vidàranam sharad-indu-rucim vande pàrîndra-vadanam harim
“Let me offer my obeisances unto Lord Nrisimhadeva, who is always enlightening Prahlàda Mahàràja within his heart and who always kills the nescience that attacks the devotees. His mercy is distributed like moonshine, and His face is like that of a lion. Let me offer my obeisances unto Him again and again.”
Shrîmad-Bhàgavatam (1.1.1), of Srila Shrîdhara Svàmî. --------------------------------------------------------------- ugro ’py anugra evàyam sva-bhaktànàm nri-kesharî kesharîva sva-potànàm anyeshàm ugra-vikramah
TRANSLATION “ ‘Although very ferocious, the lioness is very kind to her cubs. Similarly, although very ferocious to nondevotees like Hiranyakashipu, Lord Nrisimhadeva is very, very soft and kind to devotees like Prahlàda Mahàràja.’”
--------------------------------------------------------------- om namo bhagavate nara-simhàya namas tejas-tejase àvir-àvirbhava vajra-nakha vajra-damstra karmàshayàn r andhaya randhaya tamo grasa grasa om svàhà.
abhayam abhayam àtmani bhùyisthà om kshraum
TRANSLATION: I offer my respectful obeisances unto Lord Nrsimhadeva, the source of all power. O my Lord who possesses nails and teeth just like thunderbolts, kindly vanquish our demonlike desires for fruitive activity in this material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance so that by Your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world.
Srimad Bhaagavatam 5:18:8.
--------------------------------------------------------------- Srimad-Bhagavatam Canto 7: Chapter Nine, Text 43-44
naivodvije para duratyaya-vaitaranyàs tvad-vîrya-gàyana-mahàmrita-magna-chittah shoche tato vimukha-chetasa indriyàrtha- màyà-sukhàya bharam udvahato vimùkthàn
TRANSLATION O best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay I am fully absorbed in thoughts of Your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies and countries. I am simply concerned with love for them.
pràyena deva munayah sva-vimukti-kàmà maunam charanti vijane na paràrtha-nishthàh naitàn vihàya kripanàn vimumukta eko nànyam tvad asya sharanam bhramato ’nupashye
TRANSLATION My dear Lord Nrsimhadeva, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance. Not caring for the big cities and towns, they go to the Himalayas or the forest to meditate with vows of silence [mauna-vrata]. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and naughtiness. I know that without Krsna consciousness, without taking shelter of Your lotus feet, one cannot be happy. Therefore I wish to bring them back to shelter at Your lotus feet.
Spoken by Prahlad maharaj. (the favourite prayers of Sripad Raghavendra Tirtha Swami)
----------------------------------------------------------------
om kraum
namo bhagavate nrsimhaya jwalamaline diptadamstraya agninetryaya sarvaraksoghnaya sarvabhuta vinasanaya sarva jvara vinasanaya daha daha paca paca raksa raksa hum pat swaha
I offer my respects to Lord Narasimhadev who has a beard of flames and eyes like pillars of fire, and who is the protector of the devotees, cut cut, burn burn, and protect protect us.
om namo bhagavate sri maha nrsimhaya damstra kupalavudanaya grocha rupaya vajra nakhaya jvala maline maha vishnan pacha pacha mama astrun vidravaya vidravaya mama sarva rista prabhunjaya chata chata hana hana chindi chindi mama sarva bhistan puraya puraya mam raksa raksa hum phat svaha
I offer my respects to the great Lord Narasimhadev. You have nails and teeth like bolts of lightning and are garlended by a mane of flames. Chopping, cutting, tearing, and killing please protect us your devotees.
om namo bhagavte narasimhaya hiranyasipu vaksa stala vidharanaya tribhuvana-vyapakaya bhuta prita pisacha dakhini sakhini mulon mulanaya stambhodbhavaya samsta doshan hara hara visara visara pacha pacha hana hana kampaya kampaya hrim hrim hrim hrim phat phat tam tam ehi rudra yajna pataye svaha
Obeisances unto You Narasimha. You who killed the demon Hiranyakashipu, who was threatening the three worlds. You remove all impediments from devotional life like the various ghosts and witches You chase away. O Lord of sacrifice whose transcendental activities are invoked by the sacrifice of Your devotees, we sacrifice for You.

Ugra-Nrisimha-dhyana
mimamsamanasya samutthito 'grato nrisimha-rupas tad alam bhayanakam
pratapta-camikara-canda-locanam sphurat-sata-keshara-jrimbhitananam
karala-damshtram karavala-cañcala- kshuranta-jihvam bhru-kuti-bhishanam
stabdhordhva-karnam giri-kandaradbhta- vyattasya-nasam hanu-bheda-bhishanam
divi-sprishat kayam adirgha-pivara- grivoru-vakshah-sthalam alpa-madhyamam
candamshu-gauraish churitam tanuruhair vishvag bhujanika-shatam nakhayudham
durasadam sarva-nijetarayudha- praveka-vidravita-daitya-danavam
Hiranyakashipu studied the form of the Lord, trying to decide who the form of Nrisimhadeva standing before him was. The Lord's form was extremely fearsome because of His angry eyes, which resembled molten gold; His shining mane, which expanded the dimensions of His fearful face; His deadly teethl and His razor-sharp tongue, which moved about like a duelling sword. His ears were erect and motionless, and His nostrils and gaping mouth appeared like caves of a mountain. His jaws parted fearfully, and His entire body touched the sky. His neck was very short and thick, His chest broad, His waist thin, and the hairs on His body as white as the rays of the moon. His arms, which resembled flanks of soldiers, spread in all directions as He killed the demons, rogues and atheists with His conchshell, disc, club, lotus and other natural weapons. [Bhag., 7.8.19-22]

These are 1000 Names of Lord Nrsimhadeva which were recited by Lord Brahma to calm the anger of the Lord after He had killed Hiranyakashipu.
Each name is followed by it's Sanskrit text number. An asterisk (*) separates each entry.
Abhayankara-simha 118 * Abhista-dayaka 167 * Abhuta 98 * Adbhuta-karma 64 * Adhoksaja 42 * Adhvatita 65 * Adi-deva 23 * Adrpta-nayana 139 * Agalad-vaisnava 79 * Agha-hari 25 * Agha- mardi 127 * Aghora 23 * Aghora-virya 24 * Agni-netra 132 166 * Aho-ratram 89 * Ajaya 23 * Ajita-kari 147 * Akaradi-hakaranta 94 * Akhanda-tattva-rupa 113 * Akrura 21 * Aksa-mali 105 * Aksaya 23 * Aksobhya 62 * Amara-priya 166 * Amita 62 * Amita-tejah 57 * Amitaujah 62 * Amogha 25 * Amrta 62 * Ana 63 * Ana-bhuk 63 * Ana-rupa 63 * Anabher-brahmano-rupa 79 * Anada 63 * Anadi 98 * Anagha 25 * Ananta 47 62 98 * Ananta-gati 117 * Ananta- simha-simha 117 * Anantananta-rupa 52 * Anda-ja 148 * Anekatma 95 * Aniruddha 62 * Antariksa 88 * Antariksa-sthita 116 * Antri- mali 112 * Apamrtyu-vinasa 63 * Apasmara-vighati 63 * Aprameya 62 * Apramita 18 105 * Arakta-rasana 140 * Arupa 22 * Asani- pramita 72 * Asi-carma-dhara 106 * Asirsad-randhra 79 * Astra- rupa 100 * Asura-ghati 153 * Atharva-sirah 72 * Atma-rupa 99 * Atreya 132 * Atta-hasa 7 * Avighna 43 * * Bahu-rupa 100 * Bahu- simha-svarupi 118 * Bahu-srnga 50 * Bahu-yojana-hastanghri 77 * Bahu-yojana-mayata 77 * Bahu-yojana-nasika 77 * Bahu-yojana- vistirna 77 * Bala 28 * Bala-graha-vinasa 161 * Balarama 131 * Bhadra-rupa 101 * Bhairava 112 * Bhakta-vatsala 166 * Bhakti- gamya 145 * Bhargava-rama 130 * Bharta 91 * Bhasa 8 * Bhasaka 73 * Bhava 124 * Bhava-suddha 157 * Bhavisnu 88 * Bhesaja 104 * Bhima-vikramana 146 * Bhisa-daya 146 * Bhisana 112 * Bhisana- bhadra-simha 82 * Bhisma 146 * Bhrajisnu 88 * Bhrgave 45 * Bhu- padmoddharana 68 * Bhuta 44 * Bhuta-garbha-ghrna-nidhi 108 * Bhuta-graha-vinasa 45 * Bhuta-pala 44 * Bhuta-samyaman 45 * Bhuta-vasa 8 44 * Bhuta-vetala-ghata 44 * Bhuta-vigraha 98 * Bhutadhipati 44 * Bhutaghna 43 * Bhuti 44 * Bhuvanaika-simha 83 * Bija 55 * Biji 55 * Brahma 69 * Brahma-brahmatma 70 * Brahma- da 70 * Brahma-garbha 108 * Brahma-rupa 69 * Brahma-rupa- dhara 69 * Brahma-sirah 71 * Brahmacari 133 * Brahmana 70 * Brahmanya 70 * Brahmesa 159 * Brhad-garbha 108 * Brhal-loka 97 * Brhat-simha 115 * Brmhita-bhuta-simha 82 * Buddha 131 * Buddha-rupa 131 * Budhi-priya 158 * * Cakri 20 * Canda 112 * Canda-simha 117 * Catur-atma 95 * Catur-bhuja 95 * Catur- damstra 95 * Catur-murti 95 * Catur-veda-mayottama 95 * Catur- vimsati-rupa 156 * Cid-ambara 32 * Cid-rupa 150 * Citra 54 * Citra-bhanu 54 55 * Citra-kurma 54 * Citra-virya 53 * * Daityari 140 * Daksa 24 * Daksinarya 24 * Damodara 104 * Danavanta- kara 104 * Danda-dhara 112 * Danta 104 * Daya-simha-rupa 168 * Deva 37 51 70 * Deva-devesa 163 * Dhairya 53 * Dhama 102 * Dhamadhipati 102 * Dhananjaya 9 * Dhanvi 9 * Dhanya 9 * Dhara 103 137 * Dharadharagha-dharma 103 * Dharanabhirata 103 * Dharma 41 * Dharma-netra 167 * Dharma-vasa 9 * Dharmadhyaksa 41 * Dharmartha-kama-moksa 157 * Dhata 103 * Dhumra-simha 115 * Dhurandhara 137 * Dhurjit 108 * Dhurta 137 * Dhyana- gamya 102 * Dhyayi 102 * Dhyeya-gamya 102 * Dipta 17 * Dipta- rupa 17 * Disa-srotra 37 * Divya-simha 80 * Drdha 126 * Drpta 139 * Drpta-vaktra 139 * Druma 138 * Duranta 138 * Durasa 139 * Durbheda 139 * Durdana 138 * Durdhara 137 138 * Durita-ksaya 164 * Durlabha 139 * Durmada 138 * Durniriksya 138 * Dusta- graha-nihanta 162 * Dvadasatma 155 * Dvi-srnga 49 * Dvija 132 * * Eka-srnga 49 * Ekatma 95 155 * * Gabhira 66 * Gada-padma- dhara 143 * Gandharva 66 * Garbha 108 * Garistha 57 * Garjita 66 * Garuda-dhvaja 165 * Gati 99 * Gavam-pati 65 * Ghoradhyaksa 24 * Ghoraghora-tara 23 * Go-hita 65 * Gopa 65 * Gopta 91 * Grhastha 133 * Grhesa 159 * Gudakesa 14 * Guha-vasa 135 * Guhya 135 * Guna 10 * Gunaugha 25 * Gupta 135 * Guru 99 135 * * Hanta-kara 94 * Hari 22 75 * Haridra-simha 115 * Harisa 14 * Harta 91 * Hatha 59 * Hayagriva 160 * Hiranya-kavaca 109 * Hiranya-nayana 110 * Hiranya-retah 111 * Hiranya-srnga 111 * Hiranya-vadana 111 * Hiranya-varna-deha 110 * Hiranyagarbha 109 * Hiranyakasipor-hanta 110 * Hiranyaksa-vinasi 110 * Hrsta 56 * Hrt-padma-vasa 68 * * Idya 152 * Ina 152 * Indira-pati 151 * Indranuja 151 * Indriya 151 * Indriya-jna 151 * Isana 79 152 * Isita 152 * Ista-dayi 57 * Isvara 91 * * Jagad-vasya 7 * Jahnavi-janaka 149 * Jala-sayi 52 * Jala-stha-simha 116 * Jala-vasa 7 * Jalesa 15 * Jamadagna 147 * Janardana 149 * Japa-kusuma-varna 148 * Japita 148 * Japya 148 * Jara-janmadi-dura 149 * Jarayuja 148 * Jata- vedah 147 * Jati 147 * Jaya 30 * Jaya-dhvaja 165 * Jihva-raudra 150 * Jisnu 88 * Jita 147 * Jitari 109 * Jiva 147 * Jnana 155 * Jnanatmaka 155 * Jvala-jihva 19 * Jvala-mala-svarupa 19 * Jvali 19 * Jyestha 57 * Jyotih 93 * Jyotir 93 * Jyotisam 93 * * Kacchapa 129 * Kad-rudra 150 * Kala 11 19 * Kala-cakra 20 * Kala-dhvaja 165 * Kala-murti-dhara 19 * Kaladhyaksa 42 * Kalagni-rudra-simha 117 * Kalana 20 * Kalantaka 20 * Kalki 131 * Kalpa 20 * Kalpana 33 * Kalpatita 32 * Kalpita-kalpa-simha 83 * Kama 143 * Kama- pala 143 * Kama-rupa-dhara 144 * Kama-vihara 144 * Kamada- kama-simha 83 * Kamandalu-dhara 113 * Kamesvara 143 * Kami 143 * Kamsa-pradhvamsa-kari 131 * Kanthi-rava 59 * Kapila 132 * Karala-vadana 107 * Karana 91 * Kari-carma-vasana 107 * Karta 91 * Karuna-kara 167 * Karuna-sindhu 164 * Kavi 108 * Kesava 16 * Kesi 14 * Kesi-kantha 58 * Kesi-simha-raka 15 * Khadga-jihva 8 * Khadga-vasa 8 * Khadgi 8 * Khagendra 126 * Khanda-simha 113 * Khatvanga-hasta 126 * Kheta-mudgara-pani 126 * Kiriti 75 * Krama 21 * Kranta-loka-traya 22 * Krpa-kara 93 * Krsna 74 * Krt 20 * Krtagama 97 * Krtaghna 21 * Krtanta 21 * Krtatma 21 * Krtavarta 97 * Krti 21 * Krtivasa 21 * Kruddha 22 * Krura-simha 80 * Ksaya 23 * Ksetra 132 * Ksirabdhi-sayana 134 * Kula 16 * Kundali 75 * Kusesaya 16 * Kusmanda-gana-natha 146 * * Laksa 73 * Laksana 73 * Laksana-jna 73 * Lala 72 * Lalita 72 * Lasad-ghora 24 * Lasad-ripra 74 * Lavanya 73 * Lavitra 73 * Linga 50 * Lipra 74 * Loka-dhara 97 * Loka-guru 96 * Loka-karaka 94 * Loka-karta 97 * Loka-locana 96 * Loka-nayaka 96 * Loka-pati 96 * Loka-priya 96 * Loka-saksi 96 * Loka-svarupa 93 * Lokadhyaksa 41 * Lokaloka-maya 97 * Lokatma 96 * Lokesa 96 * Luntha 59 * * Mada 52 * Madada 52 * Madhava 53 * Madhu- kaitabha-hanta 53 * Madhusudana 163 * Maha-bala 78 * Maha- bhuja 78 * Maha-bhuta 45 * Maha-damstra 56 78 * Maha-deva 51 * Maha-hasa 6 135 * Maha-jihva 38 * Maha-kaya 78 * Maha- maya-prasuta 51 * Maha-nada 78 * Maha-netra 166 * Maha-raudra 78 * Maha-rupa 78 * Maha-simha 75 * Maha-srnga 50 * Maha-teja 55 * Maha-vaktra 78 * Maha-vira 54 * Maha-virya 53 * Mahatma 50 * Mahaujah 130 * Mahesa 159 * Maho-jvala 19 * Mahodara 52 * Mali 26 * Manda 52 * Mangalya 50 * Mani 67 * Manmatha 107 * Manojna 50 * Mantavya 50 * Mantra-raja 60 * Mantra-rupa 100 * Mantri 60 * Manu 62 * Marici 49 * Masa 89 * Mata 99 * Mati 99 * Matsya-svarupa 129 * Matulinga-dhara 51 * Maya 54 * Mayatita 54 * Mayi 51 52 * Megha-nada 25 * Megha-syama 26 * Meghatma 25 * Mitra 42 * Mogha-vahana-rupa 26 * Mrga-griva 147 * Mrgendra 126 * Mrtyunjaya 9 * Mugdha 158 * Mukha 124 * Mula 115 * Mula-simha 115 * Muladhivasa 136 * Muladhyaksa 42 * Muladi-vasa 9 * Mumuksu 133 * Muni 158 * Munja 14 * Munja- kesa 14 * Murari 53 * * Nada 25 * Nadi-vasa 127 * Nadya 64 * Naga 127 128 * Naga-keyura-hara 127 * Naganta-karatha 128 * Nagendra 126 127 * Nagesvara 128 * Nakha-damstrayudha 28 * Namita 128 * Nana-rupa-dhara 127 * Nara 128 * Nara-narayana 128 * Narasimha 118 119 * Neta 98 * Nibandha 12 13 * Nigrahanugraha 162 * Nila 11 114 * Nila-simha 114 * Nila-vastra- dhara 136 * Nimesa 12 * Nimesa-gamana 12 * Nira 10 * Nirakara 94 * Nirakrti 13 * Niralamba 11 * Niranjana 10 * Nirasa 12 * Niravadya 64 * Nirdvandva 12 * Nirguna 10 * Nirjita-kala-simha 83 * Nirmala 13 * Nirmala-citra-simha 82 * Nirmoha 13 * Nirukta 123 * Nirvana-prada 11 * Nisa-srnga 111 * Nisatha 59 * Niscaya 12 * Niskala 11 * Nisprapanca 11 * Nistha 138 * Nitya 13 * Nivida 11 * Niyamaka 98 * Nrsimha 55 * * Omkara 94 * * Padma 67 * Padma-garbha 108 * Padma-kalpodbhava 68 * Padma-nabha 67 * Padma-netra 67 69 * Padmabha 67 * Padmayah-pati 67 * Padmesa 15 * Padmodara 68 * Paksa 89 * Panca-bana-dhara 143 * Panca- brahmatma 71 * Panca-rupa-dhara 100 * Panca-vimsati-murti 156 * Pantha 18 * Papa-hari 4 * Para-brahma-svarupa 71 * Para-karma- vidhayi 106 * Para-pradhvamsaka 142 * Param-jyotih 92 * Paramatma 22 * Paramesti 56 * Parat-para-paresa 4 * Paratma 155 * Paritosa 141 * Parjanya 66 * Parvata-vasi 116 * Parvataranya 88 * Pasi 4 * Pasu-pala 132 * Pasu-vaktra 132 * Patala-sthita-simha 116 * Pati 93 * Patya 141 * Pavana 4 * Pavitra 4 * Phani-talpa 33 * Pinaki 4 * Pingaksa 49 * Pisaca-graha-ghati 161 * Pita 99 * Pita- simha 114 * Pita-vastra 136 * Prabha 125 * Prabhanjana 18 * Prabhavisnu 74 * Prabhu 17 * Prabodha 17 158 * Prabuddha 66 * Pracchinna 17 * Pracetah 150 * Pradhana-purusa 66 * Pradipta 17 * Pradyumna 149 * Prahlada-varada 3 * Prajadhyaksa 41 * Prajvala 18 * Prakasa 18 * Prakhyata 125 * Pralobhi 17 * Prama 18 * Pramatta 140 * Pramodi 149 * Pranah 92 * Praninam 92 * Prasanna 4 * Prastuta 51 * Pratapa 18 * Pratyag-atma 92 * Pratyaksa-varada 3 * Priyam-vada 159 * Prthivi 88 * Puccha-simha 81 * Pundarikaksa 164 * Punya 5 * Punya-netra 167 * Purana-purusa 5 * Purna-simha 81 * Purodha 6 * Puru-huta 5 * Puru-stuta 5 * Purvaja 6 * Puskaraksa 6 * Puspa-hasa 6 * Pusta 56 * Pusti-kara 56 * Puta 68 * * Ragi 16 * Raksoghna 43 * Rakta-gandhanulepi 137 * Rakta- jihva 16 * Rakta-mala-vibhusa 137 * Rakta-simha 114 * Rakta- vastra-dhara 136 * Rama 149 154 * Rana-simha-rupa 168 * Rasajna 140 * Rasesa 140 * Rasika 141 * Rathya 141 * Raudra- simha 81 * Ravananta-kara 130 * Rg-yajuh-sama-ga 59 * Rosa 7 * Rtu 89 * Rtu-dhvaja 60 * Rudra 59 150 * Runda-mala 112 * Rupa 100 * Ruta 101 * * Sabda-brahma-svarupa 69 * Sac-cid-ananda- vigraha 91 * Sad-vimsakatma 156 * Sada-tusta 76 * Sadhya 157 * Sadyo-jata 64 * Sahasra-bahu 39 * Sahasra-carana 39 * Sahasra- jihva 38 * Sahasra-namadheya 38 * Sahasra-sirah 37 * Sahasra- vadana 37 * Sahasraksa 37 * Sahasraksi-dhara 38 * Sahasrarka- prakasaya 39 * Sahasrayudha-dhari 39 * Sahisnu 88 * Sakha 99 * Sakra 20 * Saksi 29 * Salagrama-nivasa 134 * Sama-rupa 101 * Sama-svana 145 * Samagra-guna-sali 161 * Samara-priya 76 * Samartha 76 * Sambhave 24 * Samitinjaya 164 * Samsara-nasana 105 * Samsara-vaidya 104 * Samudra 150 * Samyuge 90 * Sanatana 92 * Sandhata 103 * Sangha 64 * Sankara 94 * Sankha- cakra-dhara 142 * Sankhya 125 * Sankrama 22 * Santa 35 163 * Sapta-cchando-maya 121 * Sapta-lokantara-stha 120 * Sapta- svara-maya 120 * Sapta-vayu-svarupa 121 * Sapta-vimsatikatma 156 * Saptabdhi-mekhala 119 * Saptarcih-rupa-damstra 120 * Saptasva-ratha-rupi 120 * Sara 151 * Sarabha 157 * Sarasvata 105 * Sarngi 6 * Sarva 46 * Sarva-bhutatma 45 * Sarva-dehinam 92 * Sarva-duhkha-prasanta 47 * Sarva-dustantaka 58 * Sarva-jvara- vinasa 48 * Sarva-karya-vidhayi 48 * Sarva-rogapahari 48 * Sarva- sakti-dhara 47 * Sarva-sampatkara 46 * Sarva-saubhagya-dayi 47 * Sarva-sreyas-kara 146 * Sarvabhicara-hanta 49 * Sarvada 47 * Sarvadhara 46 * Sarvaisvarya-pradata 48 * Sarvaisvarya-vidhayi 49 * Sarvanga 75 * Sarvarista-vinasa 46 * Sarvarti-hari 46 * Sarvatah- pani-padora 76 * Sarvato-'ksi-siro-mukha 76 * Sarvato-mukha 75 * Sarvesvara 76 * Sastanga-nyasta-rupa 58 * Sastra 136 * Sasvata 36 * Sat-karma-nirata 13 106 * Sat-karta 91 * Sat-krti 91 * Sata- dhara 35 * Sata-kratu-svarupa 36 * Sata-murti 36 * Sata-patra 36 * Sata-rupa 35 * Satatma 36 * Satrughna 43 * Satrunjaya 10 * Sattva 65 * Sattvodrikta 59 * Satya 13 * Satya-dhvaja 14 * Satya-satya- svarupi 119 * Satya-simha 113 * Saumya 102 145 * Sauri 40 * Sena 28 * Siddha 157 * Siksa 41 * Sila-vasa 134 * Silpi 32 * Simha 7 8 142 * Simha-raja 7 119 * Sipivista 56 * Sira-dhvaja 105 * Sista 57 * Sita 105 * Snigdha 158 * Soma 145 * Soma-suryagni-netra 144 * Somapa 144 * Sosa 14 * Sravya 159 * Srestha 57 * Sri- garbha 109 * Sri-maha-visnu 74 * Sri-nivasa 8 * Sri-sailadri-nivasa 134 * Sri-vara 3 * Sridhara 160 * Srita 159 * Srivatsa 122 * Srngi 111 * Sruk-sruva 159 * Sruti 122 * Sruti-dhara 163 * Sruti-murti 122 * Stava-prita 98 * Sthalesa 15 * Sthiti 36 * Sthula 40 * Stota 98 * Stuti 98 * Stutya 98 * Su-damstra 125 * Su-dhanvi 122 * Su- ghora 23 * Su-jyotih 92 * Su-nakha 125 * Su-prabha 122 123 124 * Subha 123 * Subhacara 154 * Subhanjaya 10 * Subhiksa 40 * Subhra 123 * Subodha 158 * Subrahmanya 70 * Suci-srava 122 * Sudarsana 123 * Sudha 125 * Suhrt 99 * Sukarma 106 * Sukesa 15 112 * Suksma 40 123 * Suksunya 40 * Sukta 16 * Sukti-karna 16 * Sukumara 154 * Sumitra-varuna 42 * Sumukha 124 * Sunabha 67 * Sura 122 * Sura-mukhya 125 * Sura-natha 123 * Suradhyaksa 40 * Suratha 125 * Susakha 124 * Susarma 107 * Susuksma 40 * Sutirtha 160 * Sutra 10 * Suvedha 122 * Svabhava 124 * Svaccha 121 * Svaccha-rupa 121 * Svacchanda 121 * Svadha-kara 93 * Svaha-kara 93 * Svargapavarga-data 133 * Svarupa 22 33 * Sveda-ja 148 * Sveta-simha 114 * * Tad-agre-sarvatah-siva 79 * Tad-bhokta 133 * Tadasva-sirah 71 * Tadit-prabha 33 * Taksaka 35 * Tamo-ghna 34 * Tamoghna 43 * Tanu-tra 35 * Tapa-traya- hara 34 * Tapana 34 * Tapaska 34 * Tapasvi 34 * Taraka 34 * Tarala 35 * Tarasvi 33 * Tarksya 36 * Taruna 33 * Tarya 33 * Tat- purusa 5 * Tathya 5 * Tati 35 * Tattva 34 * Tejo-dhama 55 * Tejoma 55 * Tiksna 42 * Tiksna-damstra 72 * Tiksna-rupa 131 * Tri-deha 61 * Tri-dhama 60 * Tri-kala-jnana-rupa 61 * Tri-murti- vidya 61 * Tri-netra 60 * Tri-sandhya 89 * Tri-suli 60 * Tri-tattva- jnani 61 * Tri-varga 60 * Tri-vedi 70 * Tridhatma 61 * Tusta 56 57 * * Udbhija 148 * Ugra 160 * Ugra-karma-rata 160 * Ugra-netra 161 * Ugra-rupi 15 * Ugra-srava 163 * Ugra-vega 160 * Ujjvala 18 * Unmatta 140 * Urdhva-bahu 142 * Urdhva-kesa 15 141 * Urdhva-retah 141 * Urdhva-rupa 141 * Urdhva-simha 142 * Urjita 66 * * Vag-atita 65 * Vag-isvara 65 * Vagmi 65 * Vaidyuta 64 * Vaikuntha 58 * Vajra 1 60 * Vajra-damstra 1 * Vajra-deha 1 * Vajra-nakha 1 * Vajri 1 * Vama 145 * Vamadeva 145 * Vamana 130 * Vana-mali 75 * Vanastha 133 * Vandya 2 * Vara 2 * Vara- rupi 2 * Varada 2 * Varadabhaya-hasta 2 * Varatma 2 * Varenya 3 * Varistha 3 * Varma 107 * Varmi 107 * Vasat-cakra 20 * Vasat- kara 93 * Vasudeva 2 * Vata 105 * Vatsara 89 * Vega-kara 94 * Vibhava 30 124 * Vibhu 17 97 * Vibudha 30 * Vicitra-simha 118 * Vidagdha 158 * Vidhana 30 * Vidhata 103 * Vidheya 30 * Vidya 64 * Vighna-koti-hara 43 * Vihvala 28 32 * Vihvala-netra-simha 82 * Vijaya 30 * Vikalpa 32 * Vikarma 106 * Vikatasya 27 * Vikirna- nakha-damstra 28 * Vikrama 21 * Vikramakranta-loka 130 * Vikuntha 58 * Vinita 31 * Vipaksa-ksaya-murti 41 * Vipra 31 * Vipula 31 * Vira 27 29 * Vira-simha 80 * Virabhadra 150 * Virakta 157 * Virupaksa 29 * Visakha 124 * Visesaksa 29 * Visista 57 * Visnu 74 * Visruta 32 * Vistara-sravah 27 * Vistirna-vadana 29 * Visva 154 * Visva-garbha 109 * Visva-karta 97 * Visva-rupa 154 * Visva-yoni 31 * Visvaksena 28 * Visvambhara 30 * Visvatmaka 154 * Visvesa 155 * Vita-raga 31 * Vita-soka 29 * Vitanka-nayana 31 * Vitta 32 * Viyoni 32 * Vrsa 162 * Vrsa-dhvaja 162 * Vrsabha 162 * Vrsni-mula 74 * Vrsnya 162 * Vyaghra 161 * Vyaghra-deha 26 * Vyaghra-karmi 27 * Vyaghra-pada 27 * Vyaghra-simha 81 * Vyala- yajnopavitra 26 * Vyapaka 27 * Vyoma 152 * Vyoma-damstra 153 * Vyoma-dhara 153 * Vyoma-kesi 152 * Vyoma-vaktra 153 * Vyoma-vasa 153 * Vyomatma 152 * * Yajna-netra 165 * Yajna- varaha 129 * Yati 133 * Yoga 101 * Yoga-gamya 102 * Yoga- pitha-sthita 101 * Yoga-rupa 101 * Yogi 101 * Yogi-hrt-padma- vasa 135 * Yuga-bheda 90 * Yuga-sandhayah 90 * Yugadi 90

4 comments:

Rajesh said...

vow its superb sir

Anonymous said...

all its good
i appreciate u

pappan said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

new balance 990 shoes louboutin prada gucci sales buy