பொருள்: ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டபெருமாளே! தளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் காப்பாற்றுவர் என்ற எண்ணத்தில் தகுதி படைத்தவர்களை அண்டிவாழ்வது உலக இயல்பு. நான் தகுதியற்றவன் என்றாலும், உன்னைச் சரணடைந்தேன்... ஏன் தெரியுமா? "ஆதிமூலமே' என்று அழைத்த யானைக்காக ஓடிவந்தவன் அல்லவா! நோaயால் அவதிப்படும் காலத்தில் உன்னை நினைக்க சக்தியற்றவனாகி விடுவேன். அதனால், இப்போதே உன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வைத்து விட்டேன்.

Tuesday, March 10, 2009

sudarasanar perumai -

Srimate nigamAnta mahAdeSikAya namaH
SrImAn venkaTanAthAryaH kavitAarkika kesarI vedantAcArya varyo me sannidhattAm sadA hRdi Verse 1: Pratibhatasreni Bhishana Varagunasthoma Bhushana Janibhyasthana Taarana Jagadavasthaana Karana Nikhiladushkarma Karsana Nigamasaddharma Darsana Jaya Jaya Sri sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Sri Sudarsana! All the enemies of your Lord's devotees run away fearing your prowess. All auspicious attributes find their home in you. Those , Who worship you cross the 'shoreless' ocean of Samsara and free themselves from their cycles of births and deaths. The entire Universe is stabilized by your mighty power. You cut asunder all the sins of those who approach you as their refuge. You bless all of your devotees with the knowledge about the righteous conduct prescribed by the Vedas. O Lord Sudarsana of these auspicious attributes! Hail to Thee! Hail to Thee! Verse 2: Subhajagadrupa Mandana Suraganathrasa Khandana Satamakabrahma vandita Satapatabrahma Nandita Pratitavidvat Sapakshita Bhajata Ahirbudhnya Lakshita Jaya jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Sri Sudarsana! You are resplendent as a precious decoration on the hand of Sriman Narayana, who has the universes as His body. Through your grace, Devas are freed from the fear caused by the Asuras. Indra and Brahma always worship you. The Satapatha Brahmana belonging to Sukla Yajur Veda hails your glories and pays its tributes to you. The scholars of this universe seek your help to overcome their contestants . Ahirbudhnya Samhita states that Ahirbudhnya (Siva) worships you and sought the boon to see your beautiful form with His own eyes. O Lord Sudarsana of illustrious attributes! Hail To Thee! Hail to Thee! Verse 3: SphutataDijjaala Pinjara Pruthutarajwaala Panjara Parigata Pratnavigraha PaDutaraprajna Durgraha Praharana Grama Manditha Parijana Thraana Panditha Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Lord Sudarsana! You shine like the resplendent assembly of lightnings. The bright tongues of flames surrounding you appear like a cage (home) for you. The forms of Vasudeva, Sankarshana and other vyuha murti-s find their positions around your geometric form (yantra). Even the scholars with sharp intellects stumble, when they try to understand the full extent of your glory. It is a beautiful sight to see the sixteen weapons of yours resting on your hands to serve you. You are dedicated to come to the rescue of those ,who seek your protection . O Sri Sudarsana of such auspicious attributes! Hail to Thee! Hail to Thee! Verse 4: Nijapatapreetha saddgana Nirupathispeetha Shad Guna Nigama NirvyuDa Vaibhava Nijapara Vyuha Vaibhava Hari Haya Dweshi Daarana Hara Pura Plosha Kaarana Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Lord Sudarsana! The Righteous people have firm attachment to your holy feet. The Six Kalyana Gunaas --- Knowledge, Power, Strength, Wealth, Heroism, and effulgence-- find their natural home in You. The Vedas have firmly established Your glory in their many sections. Like your Lord, You have the forms of para and vyuha. You cut asunder the fear caused by the foes of Indra, the foremost among your devotees. You were responsible for the burning down Kashi, the city of Siva to ashes. You stood at the tip of Siva's arrow, when He was engaged in the campaign to destroy Tripuraasura. O Sri Sudarsana Of such Kalyana Gunas! Hail to Thee! Hail to Thee! Verse 5: Dhanuja visthaara Kartana Janitamisraa Vikartana Dhanujavidya Nikartana Bhajatavidya Nivatana Amara drushtasva Vikrama Samara Jushta Bramikrama Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Lord Sudarsana! You arrest the growth of the evil-minded Asuras and destroy them down to their roots. You are like the resplendent Sun banishing the dark night of Samsara, which bedevil your devotees. You Overcome any and every act of deception practised by the Asuras. You remove every shred of false knowledge that invade the minds of those ,who seek refuge in you. The Devas celebrate Your heroic deeds and experience joy in witnessing Your powerful actions. You revolve and rotate in many ways in your battles against the enemies of Your devotees. May Thou with such auspicious attributes prosper further! Hail to Thee! Hail To Thee! Verse 6: Prathimukhaaleeta Bandhura Pruthumahaheti Danthura Vikatamaaya Bahishkrutha Vividhamaalaa Parishkrutha Sthiramahaayantra Tantritha Dhruta Daya Tantra Yantrita Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Lord Sudarsana! You give darsana to us with Your dynamic gait of One foot placed forward in movement and the other rapidly following it. Your position in that gait is beautiful to behold. You are surrounded by Your magnificient and fearsome weapons. You are the conqueror of Powerful illusions (mAyA) caused by Asuras. You are not therefore affected by their acts of Mayaa. You are decorated with many beautiful flower garlands that add to your natural beauty. You are firmly bound in the warp of your great compassion for your devotees and bless them , when they worship You through Your Yantra and Mantra. O Sri Sudarsana of such auspicious qualities! Hail to Thee! Hail to Thee! Verse 7: Mahita Sampath Sadhakshara Vihitasampath Shatakshara Shatarachakra Pratisishtita Sakala Tattva Prathishtita Vividha Sankalpaka Kalpaka Vibhudhasankalpa Kalpaka Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Lord Sudarsana of many prime qualities! The wealth of the righteous is their true knowledge about Your Lord. You Bless them with the unperishable wealth of Moksham, When they seek refuge at Your holy feet. Those who recite Your mantra made up of the six letters (aksharas) gain incomparable wealth. Your devotees (upaasakas) invoke You in Your yantra of six corners formed by two intersecting triangles and worship You at its epicenter. You pervade and reside in all the creations of Your Lord. You have the power to complete all deeds that you decide to undertake. You are thus a satya sankalpa and serve as the divine Kalpaka tree granting all the boons that your devotees request. O Sri Sudarsana! Hail to Thee! Hail to Thee! Verse 8: Bhuvana Netra Trayeemaya Savanatejastrayeemaya Niravadhisvaadhu Chinmaya Nikhila Sakthe Jaganmaya Amita Viswakriyaamaya Samitavishvagbhayaamaya Jaya Jaya Sri Sudarsana Jaya Jaya Sri Sudarsana
O Lord Sudarsana, the eye of the Universe! You are of the form of the three Vedas. You are of the form of the three fires -- gaarhapatyam, Ahvaneeyam and dakshinAgni -- of the Yagaas. You are of the delectable form of true knowledge! You have the power to accomplish every deed. You have taken the form of the Universe and its contents. You are woorshipped thru the sacrificial rituals of your devotees. In return, You destroy the fears and diseases of those, who worship You from all directions. O Lord Sudarsana of auspicious qualities! Hail to Thee! Hail to Thee!

No comments: