பொருள்: ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டபெருமாளே! தளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் காப்பாற்றுவர் என்ற எண்ணத்தில் தகுதி படைத்தவர்களை அண்டிவாழ்வது உலக இயல்பு. நான் தகுதியற்றவன் என்றாலும், உன்னைச் சரணடைந்தேன்... ஏன் தெரியுமா? "ஆதிமூலமே' என்று அழைத்த யானைக்காக ஓடிவந்தவன் அல்லவா! நோaயால் அவதிப்படும் காலத்தில் உன்னை நினைக்க சக்தியற்றவனாகி விடுவேன். அதனால், இப்போதே உன் திருநாமத்தைச் சொல்லி வைத்து விட்டேன்.

Saturday, June 20, 2009

Alwar paasurams (find history)

These once thought of being lost were collected and organized in the form of an anthology by Nathamuni.
Nathamuni was born in Veera Naarayanapuram (Veeranam) or present day Kaattu Mannaar Koil. There is a lot of gap in time between Thirumangai Alvar(the last alvar) and Nathamuni. In this dark period, nobody knew what happened to the 4000 verses.
Legend has it that once Nathamuni heard some people reciting the decad of 'Aaraavamude' of Nammaazhvaar at Kumbakonam. Captivated by these paasurams,he wanted to know more about them. One of the verses also mentioned 'aayiraththul ippaththu' (Tamil: these 10 out of the 1000). When Nathamuni enquired about the remaining 990, the people who sang the 10 did not know anything about the other verses. But as the song mentioned the name and place of the alvar (kurugoor satakopan), Nathamuni proceeded to Thirukurugoor and asked the people there about Swami Nammazhwar's 1000 verses.[2]
The people did not know the 1000 that Nathamuni wanted, but they told him about 11 pasurams of Madhurakavi Alvar, who was the disciple of Nammaazhvaar (Kanninun Siruthaambu. They asked him to go to Thiruppuliaazhwar, the place were Nammaazhvaar lived, and recite these 11 pasurams for 12000 times. Nathamuni did as advised, and pleased with his penance, Nammaazhvaar granted him not only his 1000 pasurams, but the entire 4000 parsurams of all the alvars.[3]
details of the 4000 pasurams.[4]

Periazhvar thirumozhi473 no - Periyalvar

Thirupaavai30no - Sri Aandaal
Nachiar tirumozhi143no - Sri Aandaal

Perumal Thirumozhi105no - Kulasekara alvar

Thiruchchanda viruththam120no - Thirumalisai alvar

Thirumalai45no - Thondaradippodi alvar Thiruppalliyezhuchchi10no - Thondaradippodi alvar

Amalanadhi piran10no - Thiruppaan alvar

Kanni nun siruththambu11no - Madhurakavi Alvar

Peria thirumozhi1084no - Thirumangai alvar Kurun thandagam20no - Thirumangai alvar
Nedum thandagam30no - Thirumangai alvar
Thiruvezhukkurrirukkai1no - Thirumangai alvar
Siriya thirumadal40no - Thirumangai alvar
Peria thiru madal78no - Thirumangai alvar

Mudhal thiruvandhadhi100no - Poigai alvar

Irandam thiruvandhadhi100no - Bhoothathalvar

Moonram thiruvandhadhi100no - Peyalvar

Naanmugan thiruvandhadhi96no - Thirumalisai alvar

Thiruviruththam100no - Nammalvar
Thiruvasiriyam7no - Nammalvar
Peria thiruvandhadhi87no - Nammalvar
Thiruvay mozhi1102no - Nammalvar

Ramanusa noorandhadhi108no - Thiruvarangathamudhanar

Total number of pasurams4000

No comments: